Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 9

Bài kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 9

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 9 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài tập bám sát chương trình, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh học môn Tiếng Anh lớp 8 tốt hơn.

Xem thêm: Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 8  MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 8 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 8

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 8 Unit 9 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 8 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 8 và môn Ngữ văn 8. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 9

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Choose the word which has a different sound in the part underlined

1. A. teacher

B. clear

C. reason

D. mean

2. A. laughed

B. learned

C. changed

D. arrived

3. A. lates

B. cakes

C. mates

D. places

Choose the words that have the different stress from the others

4. A. relief

B. debris

C. typhoon

D. severe

5. A. volcano

B. tropical

C. government

D. property

Choose the correct answer A, B, C or D

6. Typhoon Haiyan made the damage, and ____________ of life became great in the Philippines.

A. lose

B. loses

C. losing

D. loss

7. A number of other provinces will declare drought _____________ in the coming weeks.

A. accident

B. emergency

C. event

D. situation

8. A soft, loose soil may ____________ more intensely than hard rock at the same distance from the same earthquake.

A. erupt

B. rage

C. shake

D. collapse

9. In some areas, human ____________ can be a contributing factor in causing landslides.

A. acts

B. actions

C. acting

D. activities

10. A _____________ is sudden flooding that occurs when water rises quickly within several hours of a heavy rain.

A. quick flood

B. rapid flood

C. flash flood

D. hot flood

11. James picked up the ___________ and said “Hello!”

A. vacuum

B. printer

C. telephone

D. fax machine

12. Monsoon rains across Thailand _____________ millions of people in 61 of its provinces.

A. has affected

B. have affected

C. have effect

D. have influenced

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 9

Choose the word which has a different sound in the part underlined

1. B

2. A

3. A

Choose the words that have the different stress from the others

4. B

5. A

Choose the correct answer A, B, C or D

6. D

7. B

8. C

9. D

10. C

11. C

12. B

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 9. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 8 hay như Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 7, Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 8.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 339
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 8 Xem thêm