Đề kiểm tra chất lượng lớp 11 môn Vật lý trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh năm học 2020 - 2021 (Lần 2)

Trang 1/4 - Mã đề 132
SỞ GD & ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN
Đề gồm: 4 trang
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LẦN 2
NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: LÝ KHỐI 11
Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề
(40 câu trắc nghiệm)
Họ, tên học sinh…………………………….Số báo danh ……. Mã đề: 132
Câu 1: Một người ln tui mt không b tật. Điểm cc cn cách mắt 62,5 cm. Khi người này điu tiết
tối đa thì độ t ca mắt tăng thêm bao nhiêu?
A. 1,6 dp. B. 5 dp. C. 2,5 dp. D. 2 dp.
Câu 2: Một con lắc xo gồm vật nhỏ khối lượng m xo độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa
với tần số góc là:
A. ω = 2π B. ω = C. ω = 2π . D. ω =
Câu 3: Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 2cos(2πt) (cm). Quãng đường vật đi được trong
0,25s đầu tiên là:
A. 3 cm B. 1 cm C. 2 cm D. 4 cm
Câu 4: Hiện tượng khi ánh sáng truyn qua mt mt phân cách giữa hai môi trường trong sut, tia sáng b
đổi hướng đột ngt mt phân cách gi là
A. hiện tượng tán x ánh sáng. B. hiện tượng khúc x ánh sáng.
C. hiện tượng phn x ánh sáng. D. hiện tượng phn x toàn phn.
Câu 5: Một sóng truyền vi tn s 10 Hz, sau khong thời gian 2 phút thì quãng đưng sóng truyn
bng bao nhiêu lần bước sóng?
A. 1200. B. 2400. C. 3600. D. 7200.
Câu 6: Mt vật dđđh có chu kì T. Nếu chn gc thi gian t = 0 lúc vt qua VTCB, thì trong na chu
đầu tiên, vn tc ca vt bng không thời điểm
A. t=T/6 B. t=T/4 C. t=T/8 D. t=T/2
Câu 7: Một sóng truyền dc theo mt sợi dây đàn hồi vi tốc độ 25 cm/s tn s dao động 5 Hz.
Sóng truyền trên dây có bước sóng bng
A. 0,25 m B. 0,5 m C. 5 cm D. 5 m
Câu 8: Khi nói về dao động cơ tắt dần, phát biểu nào sau đây sai?
A. Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt càng nhanh.
B. Trong dao động tắt dần, cơ năng giảm dần theo thời gian.
C. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian.
D. Dao động tắt dần có động năng giảm dần theo thời gian.
Câu 9: Cho một vật dao động điều hòa theo phương trình
cos( ), 0 và 0x A t A
= +
. Trong
phương trình dao động đó,
được gọi là
A. pha của dao động ở thời điểm t. B. tần số.
C. pha ban đầu của dao động. D. tần số góc.
Câu 10: Hai dao động điều hòa cùng phương phương trình li độ lần lượt
1
x 5cos 100 (cm)
2
t

=+


2
x 12cos100 t(cm)
=
. Dao động tổng hợp của hai dao động này biên
độ bằng
A. 8,5 cm. B. 17 cm. C. 13 cm. D. 7 cm.
Câu 11: Xét thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vuông góc vi mặt nước,
cùng biên độ, cùng pha, cùng tn s 40 Hz được đặt tại hai điểm
1
S
. Tốc độ truyn sóng trên mt
nước là 80 cm/s. Khong cách ngn nht giữa hai điểm cực đại giao thoa trên đoạn thng
12
SS
A. 2 cm B. 4 cm C. 8 cm D. 1 cm
Trang 2/4 - Mã đề 132
Câu 12: Hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn lao động cùng phương, cùng
A. tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.
B. biên độ cùng pha ban đầu.
C. biên độ và có hiệu số pha thay đổi theo thời gian.
D. pha ban đầu nhưng khác tần số.
Câu 13: Mt cllx gm viên bi nh khối lượng m xo khối lượng không đáng k độ cng10 N/m.
Con lắc dao động cưỡng bức dưới tác dng ca ngoi lc tun hoàn tn s c ω
F
. Biết biên độ ca
ngoi lc tuần hoàn không thay đổi. Khi thay đổi ω
F
thì biên độ dao động của viên bi thay đổi khi ω
F
=10 rad/s thì biên độ dao động của viên bi đạt giá tr cực đại. m có giá tr
A. 120 gam. B. 100 gam. C. 40 gam. D. 10 gam.
Câu 14: Phát biểu nào sau đây sai? Lực từ là lực tương tác
A. giữa hai điện tích đứng yên B. giữa hai nam châm
C. giữa hai dòng điện D. giữa nam châm với dòng điện
Câu 15: Suất điện động tự cảm của mạch điện tỉ lệ với
A. t thông cc tiu qua mch. B. điện tr ca mch.
C. t thông cực đại qua mch D. tốc độ biến thiên cường độ dòng điện qua mch.
Câu 16: Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất
0,15ts=
thì thế năng đàn hồi của lò xo dao động theo
phương ngang lại bằng nửa thế năng đàn hồi cực đại của nó. Chu kì dao động của con lắc này là
A. 0,30s B. 0,15s. C. 0,90s D. 0,60s
Câu 17: Đại lượng
t /
được gọi là
A. độ biến thiên của từ thông B. suất điện động cảm ứng
C. tốc độ biến thiên của từ thông D. lượng từ thông đi qua diện tích S
Câu 18: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?
A. Sóng dọc lan truyền được trong chất khí. B. Sóng ngang lan truyền được trong chất rắn.
C. Sóng dọc lan truyền được trong chất rắn. D. Sóng ngang lan truyền được trong chất khí.
Câu 19: Mt chất điểm dao động điều hòa với phương trình
0
2
5cosxt
T

=+


. Ti thời điểm
1
t
vt
li độ
1
3x =
cm, ti thời điểm
21
t t t= +
vật có li độ
2
4x =
cm. Giá tr ca
t
có th
A.
2
T
B.
T
C.
3
T
D.
4
T
Câu 20: Tia sáng truyn trong không khí ti gp mt thoáng ca mt cht lng, chiết sut n=
3
. Hai tia
phn x và khúc x vuông góc vi nhau. Góc ti i có giá tr là:
A. 30
o
. B. 45
o
C. 60
o
. D. 50
Câu 21: Độ lớn cảm ứng từ trong lòng một ống dây hình trụ có dòng điện chạy qua tính bằng biểu thức:
A. B = 2π.10
-7
I.N B. B = 4π.IN/l C. B = 4π.10
-7
IN/l D. B = 4π.10
-7
N/I.l
Câu 22: Trong giao thoa ca hai sóng trên mặt nước t hai ngun kết hợp ngược pha nhau, những đim
dao động với biên độ cc tiu có hiu khong cách ti hai ngun (vi
k
= 0; 1; 2; 3; ...) là
A.
2k
. B.
k
. C.
2
k
. D.
1
2
k

+


.
Câu 23: Một khung dây hình vuông cạnh 20 cm nằm toàn độ trong một ttrường đều vuông góc với
các đường cảm ứng. Trong thời gian 1/5 s, cảm ứng từ của từ trường giảm từ 1,2 T về 0. Suất điện động
cảm ứng của khung dây trong thời gian đó là
A. 1,2 V. B. 240 mV. C. 240 V. D. 2,4 V.
Câu 24: Dao động tt dần là dao động có:
A. biên độ gim dn theo thi gian B. vn tc gim dn theo thi gian
C. tn s gim dn theo thi gian D. chu kì gim dn theo thi gian
Trang 3/4 - Mã đề 132
u 25: Một vật dao động điều hòa với biên độ 8cm. Tại
0t =
vật li độ x
43cm=
chuyển động
ngược chiều dương. Pha ban đầu của dao động của vật là
A.
4
B.
6
C.
3
D.
2
Câu 26: Mt chất điểm dao động tt dn tốc độ cực đại giảm đi 5% sau mỗi chu k. Phần năng lượng
ca chất điểm b giảm đi trong một dao động là
A. 9,75%. B. 5%. C. 9,5%. D. 9,9%.
Câu 27: Hai dây dn thẳng, dài song song mang dòng điện ngược chiu I
1
, I
2
. Xét điểm M nm trong
mt phng cha hai dây dẫn, cách đều hai dây dn. Gi B
1
B
2
lần lượt độ ln cm ng t tại đó do
các dòng I
1
, I
2
gây ra ti M. Cm ng t tng hp tại có M độ ln là:
A. B = 2B
1
B
2
. B. B = /B
1
B
2
/. C. B = 0. D. B = B
1
+ B
2
.
Câu 28: Một con lắc xo độ cứng k = 100N/m dao động điều hòa với biên độ A = 5cm. Động năng
của vật nặng ở vị trí có li độ x = 3cm là:
A. 8.10
-2
J B. 800 J C. 16.10
-2
J D. 100 J
Câu 29: Đặt mt vt phng AB vuông góc vói trc chính ca mt thu kính hi t và cách thu kính hi
20 cm. Cho nh o cách thu kính 40 cm. Tiêu c ca thu kính có giá tr là:
A. 20cm B. 40cm C. 60cm D. 45cm
Câu 30: Một sóng hình sin truyền theo trục
Ox
. Phương trình dao động của một phần tử sóng trên
Ox
2cos10ut
=
mm (
t
tính bằng giây). Tần số của sóng bằng
A. 10 Hz. B. 10π Hz. C. 0,2 Hz. D. 5 Hz.
Câu 31: Một sóng lan truyền theo chiều dương của trc
Ox
trên mt si dây đàn hồi vi chu
T
.
Ti thời điểm
t
t t t
= +
hình nh si dây có dạng như hình
v.
t
có th
A.
3
T
B.
2
T
C.
6
T
D.
4
T
Câu 32: Xét hai chất điểm dao động quanh vị trí cân bằng
O
trên trục
Ox
. Hình bên là đồ thị li độ thời
gian của dao động
1
x
dao động tổng hợp
12
xx+
. Độ lệch pha giữa
hai dao động
1
x
2
x
có thể là
A.
2
B.
2
3
C.
D.
6
Câu 33: Mt con lc xo treo vào một điểm c định, nơi gia
tc trọng trường
g
. Cho con lắc dao động điều hòa theo phương
thẳng đứng vi chu
T
. Hình bên đ th biu din s ph thuc
ca thế năng đàn hồi
dh
E
ca xo vào thi gian
t
. Thi gian xo
b nén trong mt chu kì chuyển động là
A.
3
T
. B.
2
T
.
C.
6
T
. D.
4
T
.
Câu 34: Cho hai chất điểm dao động điều hòa ng phương, chu 2 s vi biên độ lần lượt 3 cm 4
cm. Biết khong thi gian trong một chu để
12
0xx
2
3
T
t =
(vi
1
x
2
x
lần lượt li độ ca vt 1
và vật 2). Biên động dao động tng hp ca hai vt là
A. 5 cm. B. 6,8 cm. C. 7 cm. D. 6,1 cm.
dh
E
O
()ts
t
12
xx+
1
x
x
u
x
O
t
t

Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Vật lý có đáp án

Đề kiểm tra chất lượng lớp 11 môn Vật lý trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh năm học 2020 - 2021 (Lần 2) là đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Lý có đáp án đi kèm. Đề thi học kì lớp 11 này gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra chất lượng lớp 11 môn Vật lý trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh năm học 2020 - 2021 (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu đề thi học học kì 1 lớp 11, đề thi học học kì 2 lớp 11 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc.

Đánh giá bài viết
1 233
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 2 lớp 11 Xem thêm