Đề kiểm tra chất lượng lớp 11 môn Hoá học trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh năm học 2020 - 2021 (Lần 2)

Trang 1/4 - Mã đề 132
SỞ GD & ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN
(Đề thi có 04 trang)
(40 câu trắc nghiệm)
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KHỐI 11 LẦN 2
NĂM HỌC 2020-2021
Môn: HOÁ HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút (không tính thời gian phát đề)
Mã đề 132
Cho nguyên tử khối:
H = 1; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al =
27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; Br = 80; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; I
= 127; Ba = 137.
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
Câu 1: Trái y được bảo quản lâu hơn trong môi trường trùng. Trong thực tế, người ta sử
dụng nước ozon để bảo quản trái cây. Ứng dụng trên dựa vào tính chất nào sau đây?
A. Ozon không tác dụng được với nước. B. Ozon là chất khí có mùi đặc trưng.
C. Ozon trơ về mặt hóa học. D. Ozon là chất có tính oxi hóa mạnh.
Câu 2: Số đồng phân mạch hở có công thức phân tử C
4
H
8
A. 7. B. 5. C. 6. D. 4.
Câu 3: Hấp thụ hoàn toàn khí CO
2
vào dung dịch Ca(OH)
2
aM, khối ợng kết tủa tạo ra phụ
thuộc vào thể tích khí CO
2
(đktc) được biểu diễn bằng đồ thị sau:
Giá trị của V
1
A. 6,72. B. 11,20. C. 10,08. D. 8,96.
Câu 4: Cho dung dịch chứa 0,1 mol (NH
4
)
2
CO
3
tác dụng với dung dịch chứa 34,2 gam Ba(OH)
2
.
Sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 19,7. B. 15,5. C. 39,4. D. 17,1.
Câu 5: Hiđrocacbon mạch hở X trong phân tử chỉ chứa liên kết ; tổng số liên kết 25 và có 2
nguyên tử cácbon bậc bốn trong phân tử. Khi Cho X tác dụng với Cl
2
(theo tỉ lệ 1:1), sdẫn xuất
monoclo tối đa sinh ra là:
A. 1 B. 3 C. 4 D. 2
Câu 6: Sản phẩm chủ yếu trong hỗn hợp thu được khi cho toluen phản ứng với brom theo tỉ lệ số
mol 1:1 (có mặt bột sắt) là
A. p-bromtoluen và m-bromtoluen. B. o-bromtoluen và p-bromtoluen.
C. benzyl bromua. D. o-bromtoluen và m-bromtoluen.
Câu 7: Hiện tượng c chất cấu tạo nh chất hoá học tương tự nhau, chúng chỉ hơn kém
nhau một hay nhiều nhóm metylen (-CH
2
-) được gọi là hiện tượng
A. đồng đẳng. B. đồng khối. C. đồng vị. D. đồng phân.
u 8: Cho 7,68 gam Cu vào 200 ml dung dịch gồm HNO
3
0,6M H
2
SO
4
0,5M. Sau khi các
phản ứng xảy ra hoàn toàn (sản phẩm khử duy nhất là NO), cô cạn cẩn thận toàn bộ dung dịch sau
phản ứng thì khối lượng muối khan thu được là
A. 19,76 gam. B. 20,16 gam. C. 19,20 gam. D. 22,56 gam.
Câu 9: Kim loại không tan trong dung dịch HNO
3
đặc nguội là
A. Mg. B. Cu. C. Fe. D. Ag.
Câu 10: Thể tích dd Ba(OH)
2
0,025M cần cho vào 100 ml dd hỗn hợp gồm HNO
3
; HCl pH=1
để thu được dd có pH=2 là
A. 0,25 lit. B. 0,15 lit. C. 0,1 lit. D. 0,3 lit.
Trang 2/4 - Mã đề 132
Câu 11: Nhỏ từ từ 200 ml dung dịch X gồm NaOH 0,6M Ba(OH)
2
0,8M vào 100 ml dung
dịch Y gồm H
2
SO
4
0,6M Al
2
(SO
4
)
3
0,4M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam
kết tủa. Giá trị của m là
A. 43,52. B. 37,28. C. 41,94. D. 27,96.
Câu 12: Khi đốt 1 lít khí X cần 6 lít O
2
thu được 4 lít CO
2
5 lít hơi H
2
O (các thể tích khí đo
cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Công thức phân tử của X là:
A. C
4
H
10
O
2
. B. C
3
H
8
O. C. C
4
H
8
O
2
. D. C
4
H
10
O.
Câu 13: Cho cân bằng hoá học: H
2
(k) + I
2
(k) 2HI (k); H > 0.
Cân bằng không bị chuyển dịch khi
A. tăng nồng độ H
2
. B. giảm nồng độ HI.
C. tăng nhiệt độ của hệ. D. giảm áp suất chung của hệ.
Câu 14: Phân đạm có phần trăm nitơ cao nhất là:
A. Amoni nitrat (NH
4
NO
3
) B. Kali nitrat (KNO
3
)
C. Amoni sunfat [(NH
4
)
2
SO
4
] D. Ure [CO(NH
2
)
2
]
Câu 15: Khí nào sau đây được sử dụng trong đèn xì oxi để hàn cắt kim loại?
A. C
2
H
6
. B. C
2
H
4
. C. C
2
H
2
. D. CH
4
.
Câu 16: Cho m gam hỗn hợp X gồm CuO, Fe
2
O
3
, FeO tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch
chứa H
2
SO
4
1M và HCl 1M. Để khử hoàn toàn m gam hỗn hợp X (nung nóng) cần tối thiểu V
lít khí CO (đktc). Giá trị của V là
A. 4,48. B. 3,36. C. 6,72. D. 1,12.
Câu 17: Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO
3
(dư), sinh ra 2,24 lít khí X (sản phẩm
khử duy nhất, ở đktc). Khí X là
A. N
2
O. B. NO
2
. C. N
2
. D. NO.
Câu 18: Chất nào sau đây có đồng phân hình học ?
A. CH
2
= CH CH = CH
2
. B. CH
3
CH = C(CH
3
)
2
.
C. CH
2
= CH CH
2
CH
3
. D. CH
3
CH = CH CH = CH
2
.
Câu 19: Dung dịch X gồm các ion: Na
+
(0,1M); Mg
2+
(0,05M); Cl
-
(0,06M) ion
2
4
SO
. Nồng
độ ion
2
4
SO
trong dung dịch là:
A. 0,06M B. 0,1M C. 0,07M D. 0,05M
Câu 20: Nguyên tử Cacbon ở trạng thái cơ bản có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng:
A. 4 electron B. 6 electron C. 2 electron D. 3 electron
Câu 21: Liên kết hoá học giữa các nguyên tử trong phân tử NH
3
là liên kết
A. cộng hoá trị phân cực. B. hiđro.
C. ion. D. cộng hoá trị không phân cực.
Câu 22: u huỳnh tác dng với axit sunfuric đặc, nóng: S + H
2
SO
4
SO
2
+ H
2
O
Trong phản ứng này, tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị khử : số nguyên tử lưu huỳnh bị oxi hóa là:
A. 1 : 2 B. 2 : 1 C. 1 : 3 D. 3 : 1
Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu X (C, H, N) bằng lượng không khí vừa đủ
(gồm 1/5 thể tích O
2
, còn lại N
2
) được khí CO
2
, H
2
O N
2
. Cho toàn bộ sản phẩm cháy qua
bình đựng dung dịch Ba(OH)
2
thấy 39,4 gam kết tủa, khối lượng dung dịch giảm đi 24,3
gam. Khí thoát ra khỏi bình có thể tích 34,72 lít (đktc). Biết
< 2. CTPT của X là:
A. C
2
H
8
N. B. C
2
H
4
N
2
. C. C
2
H
7
N
2
. D. C
2
H
7
N.
Câu 24: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C
5
H
12
?
A. 3 đồng phân. B. 4 đồng phân. C. 5 đồng phân. D. 6 đồng phân
Câu 25: Cho các chất: vinylaxetilen, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en.
Dãy gồm các chất sau khi phản ứng với H
2
(dư, xúc tác Ni, t
0
), cho cùng một sản phẩm là:
A. but-1-en, 2-metylpropen và cis-but-2-en.
B. vinylaxetilen, cis-but-2-en và but-1-en.
C. vinylaxetilen, 2-metylbut-2-en và but-1-en.
D. 2-metylpropen, cis-but-2-en và vinylaxetilen.
Trang 3/4 - Mã đề 132
Câu 26: Cho 3 dung dịch, mỗi dung dịch chứa một chất tan ơng ứng X, Y, Z cùng nồng
độ mol.
- Thí nghiệm 1: Trộn V lít dung dịch X với V lít dung dịch Y, thu được dung dịch T chứa một
chất tan. Cho dung dịch T tác dụng với 2V lít dung dịch Z, thu được dung dịch M chứa một chất
tan.
- Thí nghiệm 2: Trộn V lít dung dịch X với V lít dung dịch Z, thu được dung dịch E chứa hai
chất tan. Các chất X, Y, Z lần lượt là
A. H
3
PO
4
, Na
3
PO
4
, Na
2
HPO
4
B. NaOH, NaHCO
3
, NaHSO
4
C. NaOH, NaHSO
4
, NaHCO
3
D. H
3
PO
4
, Na
2
HPO
4
, Na
3
PO
4
Câu 27: Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh?
A. CH
3
COOH B. C
2
H
5
OH C. NaCl D. H
2
O
Câu 28: "Nước đá k" được sử dụng để bảo quản thực phẩm, công thức hóa học của "nước đá
khô" là
A. SO
2
. B. CO
2
. C. CO. D. H
2
O.
Câu 29: Hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Z:
Phương trình hóa học điều chế khí Z là
A. NaNO
2(dung dịch)
+ NH
4
Cl
(dd)
0
t
N
2
+ NaCl + 2H
2
O
B. 2HCl
(dung dịch)
+ Zn
H
2
+ ZnCl
2
C. H
2
SO
4(đặc)
+ Na
2
SO
3(rắn)
SO
2
+ Na
2
SO
4
+ H
2
O
D. 2KClO
3
0
2
MnO , t
⎯⎯⎯
2KCl + 3O
2
.
Câu 30: Chất nào sau đây có thể chứa vòng benzen ?
A. C
10
H
16
. B. C
9
H
14
BrCl. C. C
8
H
6
Cl
2
. D. C
7
H
12
.
Câu 31: Trong nguyên tử, loại hạt nào có khối lượng không đáng kể so với các hạt còn lại ?
A. electron B. nơtron
C. proton D. nơtron và electron
Câu 32: Hòa tan hết 5,4 gam kim loại M trong dung dịch HCl loãng dư, thấy thoát ra 5,04 lít khí
H
2
(đktc). Kim loại M là.
A. Al B. Ca C. Mg D. Fe
Câu 33: Hỗn hợp A gồm CH
4
, C
2
H
4
C
3
H
4
. Nếu cho 13,4 gam X tác dụng hết với dung dịch
AgNO
3
trong NH
3
thì thu được 14,7 gam kết tủa. Mặt khác, nếu cho 16,8 lít hỗn hợp X (đktc)
tác dụng với dung dịch brom thì thấy 108 gam brom phản ứng. Thành phần % thể tích C
3
H
4
trong hỗn hợp là:
A. 30% B. 20% C. 35% D. 40%
Câu 34: Cho m gam hỗn hợp gồm BaO Ba vào bình đựng 150 gam dung dịch H
2
SO
4
x%
(dùng 20% so với dung dịch ợng phản ứng). Kết thúc phản ứng, thu được 2,24 lít H
2
(đktc)
đồng thời khối lượng dung dịch giảm 16,2 gam. Giá trị của x gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 6,5. B. 11. C. 14. D. 13.
Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm metan, axetilen, buta-1,3-đien vinyl
axetilen thu được 24,2 gam CO
2
7,2 gam ớc. Biết a mol hỗn hợp X làm mất màu tối đa 112
gam Br
2
trong dung dịch. Giá trị của a là
A. 0,4. B. 0,3. C. 0,2. D. 0,1.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Hoá có đáp án

VnDoc.com mời các bạn cùng tham khảo Đề kiểm tra chất lượng lớp 11 môn Hoá học trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh năm học 2020 - 2021 (Lần 2). Đây là đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 11 môn Hoá có đáp án đi kèm, giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức hiệu quả, sẵn sàng cho các bài thi sắp tới.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra chất lượng lớp 11 môn Hoá học trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh năm học 2020 - 2021 (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu đề thi học học kì 1 lớp 11, đề thi học học kì 2 lớp 11 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc.

Đánh giá bài viết
1 285
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 2 lớp 11 Xem thêm