Đề kiểm tra chất lượng lớp 11 môn Toán trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh năm học 2020 - 2021 (Lần 2)

Trang 1/5 - Mã đề 132
SỞ GD & ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN
Đề gồm: 05 trang
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KHỐI 11 LẦN 2
NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề
(50 câu trắc nghiệm)
Họ, tên học sinh:.......................................... Số báo danh.......................... . Mã đề: 132
Câu 1:
2
2
32
lim
2
x
xx
x
−+
bằng
A.
3
B.
1
C.
D.
3
Câu 2: Tìm số tự nhiên
n
thỏa mãn phương trình:
32
1nn
C A n
+
−=
A.
10n =
B.
8n =
C.
9n =
D.
11n =
Câu 3: Tính tổng của các nghiệm nguyên thuộc
5;5
của bất phương trình:
22
31
99
5
x
x x x
x


+

?
A.
5
.
B.
12
.
C.
0
.
D.
2
.
Câu 4: Cho hai đường thẳng song song
a
.b
Có bao nhiêu mặt phẳng chứa
a
và song song với
?b
A. 0
B. 1
C. 2
D. vô số
Câu 5: Từ các chữ số
1,2,3
có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau?
A.
9
B.
3
C.
6
D.
4
u 6: Biết giới hạn
2
33
lim ,
2
x
x m a
m
xb
+−
=
là số thực;
,ab
là các số nguyên và
a
b
tối giản. Tính
2ab
A.
1
2
B.
0
C.
1
D.
3
Câu 7: Cho hình lăng trụ tứ giác
. ' ' ' 'ABCD A B C D
đáy
ABCD
hình chữ nhật với
, 3.AB a AD a==
Tính số đo của góc giữa hai đường thẳng
''AC
.BD
A.
0
45 .
B.
0
60 .
C.
0
90 .
D.
0
30 .
Câu 8: Cho hình chóp tgc
.,S ABCD
đáy hình thang với
AD
đáy lớn
P
một điểm trên
cạnh
.SD
P
khác
S
.D
Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng
( )
PAB
là hình gì?
A. Tứ giác
B. Hình thang
C. Tam giác
D. Hình bình hành
Câu 9: Cho cấp số nhân
( )
n
u
xác định bởi
1
*
1
3
2,
nn
u
u u n N
+
=
=  
. Số
3072
là số hạng thứ mấy?
A.
9
B.
10
C.
12
D.
11
Câu 10: Cho cấp số cộng
( )
n
u
công sai
d
, tổng
n
số hạng đầu tiên
n
S
. Phát biểu nào dưới đây
SAI?
A.
1
2
n
n
uu
S
+
=
B.
1
( 1)
n
u u n d= +
C.
1nn
u u d
=+
D.
11
, 2,
2
kk
k
uu
u k k N
−+
+
=
Trang 2/5 - Mã đề 132
Câu 11: Đồ thị hình bên đồ thcủa một hàm số trong bốn hàm số được liệt bốn phương án A, B,
C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
x
y
O
3
4
A.
2
.2 1yx x=++
B.
2
3 6 .x xy =
C.
2
3 1.6y x x=++
D.
2
1.2yx x +=−
Câu 12: Giải phương trình cosx = 0 ta được nghiệm là:
A.
,.
2
x k k Z
= +
B.
2 , .
2
x k k Z
= +
C.
,.x k k Z
=
D.
,.
4
x k k Z
= +
Câu 13: Cho
33
cos 2
52

=


. Tính giá trị
tan
.
A.
3
4
.
B.
4
3
.
C.
16
15
.
D.
4
3
.
Câu 14:
1
2
lim
1
x
x
x
+
+
bằng
A.
2
B.
3
2
C.
0
D.
+
Câu 15: Với
,kn
là các số nguyên dương tùy ý thỏa mãn
kn
, mệnh đề nào dưới đây là đúng
A.
!( )!
!
n
k
n n k
C
k
=
B.
!
( )!
n
k
n
C
nk
=
C.
!
!( )!
n
k
n
C
k n k
=
D.
!
!
n
k
n
C
k
=
Câu 16: c yếu tố nào sau đây xác định một mặt phẳng duy nhất?
A. Ba điểm phân biệt
B. Một điểm và một đường thẳng
C. Bốn điểm phân biệt
D. Hai đường thẳng cắt nhau
Câu 17: Cho hình vuông
ABCD
có cạnh bằng
a
. Độ dài
AD AB+
bằng
A.
2
2
a
.
B.
3
2
a
.
C.
2a
.
D.
2a
Câu 18: Cho góc
thỏa
00
90 180

. Khi đó khẳng định nào sau đây là sai?
A.
cot 0
.
B.
sin 0
.
C.
tan 0
.
D.
cos 0
.
Câu 19: Tìm tất cả các giá trị của
x
để ba số
2
1 3 , 5,1x x x+
theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng
A.
3; 2xx= =
B.
3; 2xx= =
C.
3; 2xx==
D.
3; 2xx= =
Câu 20: Cho hai đường thẳng
,ab
lần lượt véctơ chỉ phương
,.uv
Giả sử
( )
0
, 125 .uv =
nh góc
giữa hai đường thẳng
a
.b
A.
0
55 .
B.
0
125 .
C.
0
125 .
D.
0
55 .
Câu 21: Cho tam giác
ABC
120B =
, cạnh
2 3 cmAC =
. Bán kính
R
của đường tròn ngoại tiếp
tam giác
ABC
bằng
A.
2 cmR =
.
B.
1cmR =
.
C.
4 cmR =
.
D.
3cmR =
.
Trang 3/5 - Mã đề 132
Câu 22: Phương trình
9 14 13 9xx =
có tập nghiệm là :
A.
13 14
;.
99



B.
13
.
9



C.
.
D.
.
Câu 23: Một lớp
25
học sinh nữ
20
học sinh nam. Giáo viên chủ nhiệm bao nhiêu cách chọn ra
ba học sinh sao cho có cả nam và nữ để tham gia hoạt động tình nguyện do Đoàn thanh niên tổ chức?
A.
45
B.
1 2 2 1
20 25 20 25
..A A A A+
C.
1 2 2 1
20 25 20 25
..C C C C+
D.
1 2 2 1
20 25 20 25
. . .C C C C
Câu 24: Tập xác định của hàm số
1
cot
y
x
=
A.
3
D \ 0; ; ; .
22


=


B.
D \ , .kk
=
C.
D \ , .
2
kk

= +


D.
D \ , .
2
kk

=


Câu 25:
3
32
45
lim
3 3 7
nn
nn
+−
++
bằng
A.
5
7
B.
1
3
C.
4
3
D.
+
Câu 26: Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, cho điểm
(1; 2)M
. Tọa độ điểm
'M
ảnh của
M
qua phép
tịnh tiến theo vec tơ
(2;2)v =
là:
A.
'( 1; 4)M −−
B.
'(0;3)M
C.
'(3;0)M
D.
'(1;4)M
Câu 27: Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, cho tam giác
ABC
biết
(1;1), ( 3;3), (5;2).A B C
Phép tịnh tiến theo
vec tơ
v
biến tam giác
ABC
thành tam giác
' ' 'A B C
có trọng tâm
'(3;1)G
. Tìm
v
A.
( 1;3)v =−
B.
( 2;1)v =−
C.
(2; 1)v =−
D.
(2;1)v =
Câu 28: Tập xác định của hàm số
1yx=−
là:
A.
(
;–1 .
B.
)
1; +
C.
–1;1
D.
(
)
. ; 1 1; +
Câu 29: Cho tứ diện đều
ABCD
có cạnh bằng
.a
Gọi
G
là trọng tâm tam giác
.ABC
Mặt phẳng
( )
GCD
cắt tứ diện theo một thiết diện có diện tích là:
A.
2
3
4
a
B.
2
2
6
a
C.
2
3
2
a
D.
2
2
4
a
Câu 30: Cho
a
,
b
( )
2ab+
vuông góc với vectơ
( )
54ab
ab=
. Khi đó:
A.
( )
2
cos ,
2
ab =
B.
( )
1
cos ,
2
ab =
.
C.
( )
3
cos ,
2
ab =
.
D.
( )
cos , 90ab =
.
Câu 31: Có bao nhiêu số hạng là số hữu tỷ trong khai triển Newton của
( )
300
8
10 3+
A.
38
B.
37
C.
36
D.
39
Câu 32: Cho hai đường tròn
( )
;OR
( )
';OR
cắt nhau tại hai điểm phân biệt
,MN
. Đường trung trực
của
MN
cắt các đường tròn
( )
;OR
( )
';OR
lần lượt tại hai điểm
,AB
sao cho
,AB
nằm cùng phía
đối với đường thẳng
MN
. Tính giá trị của
22
T AB MN=+
A.
2
3R
B.
2
6R
C.
4R
D.
2
4R

Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Toán có đáp án

Đề kiểm tra chất lượng lớp 11 môn Toán trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh năm học 2020 - 2021 (Lần 2) là đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán có đáp án đi kèm. Đề thi học kì lớp 11 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt!

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra chất lượng lớp 11 môn Toán trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh năm học 2020 - 2021 (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu đề thi học học kì 1 lớp 11, đề thi học học kì 2 lớp 11 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc.

Đánh giá bài viết
1 293
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 2 lớp 11 Xem thêm