Bộ đề ôn thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2020 - 2021

ĐỀ S 1 ĐỀ ÔN TP KIM TRA GIA HC KÌ II
Môn: Toán 11
Thi gian: 90 phút
g
m 35 câu TN, 4 câu t
lu
PHN I. TRC NGHIM
Câu 1. [NB] Dãy s nào sau đây có giới hn bng
0
?
A.
2
1
2 3
n
n
. B.
2
2
n n
. C.
1
2 1
n
n
. D.
1
2 1
n
.
Câu 2. [NB] Dãy s nào sau đây có giới hn khác
0
?
A.
2 1
5
n
n
. B.
1
1
n
. C.
3
4
n
. D.
2
2 1
1
n
n
.
Câu 3. [NB]
3
2 1
lim
5
n
n
bng
A.
0
. B.

. C.
. D.
2
.
Câu 4. [NB]
1
1 5
lim
4 5
n
n n
bng
A.
. B.

. C.
0
. D.
1
5
.
Câu 5. [NB] Cho dãy s
n
u
tha mãn
lim 3 0
n
u
. Tìm
lim 0
n
u
A.
lim 2
n
u
. B.
lim 3
n
u
. C.
lim 0
n
u
. D.
lim 3
n
u
.
Câu 6. [NB] Dãy s nào có gii hn khác
0
A.
1
n
u
n
. B.
2
1
n
u
n
. C.
1
1
n
u
n
. D.
1
2
n
n
u
.
Câu 7. [NB] Cho cp s nhân lùi vô hn s hng tng quát
1
2
n
n
u
. Tính tng ca cp s nhân đó
2
. C.
2
. D.
1
4
.
Câu 8. [NB] Có bao nhiêugiá tr ca
a
để gii hn
2
lim 3 2 0
x a
x x
A.
1
. B.
0
. C.
2
. D.
3
.
Câu 9. [ NB] Tính
2
0
lim 3
x
I x x
.
A.
0
. B.
3
. C.
6
. D.
5
.
Câu 10. [ NB]
3
lim 3
x
x x

bằng
A.
3
. B.
. C.
. D.
3
.
Câu 11. [ NB] Tính
6 2
lim
1
x
x
N
x

.
A.
6
. B.
2
. C.
1
. D.
1
.
Câu 12. [ NB]
3
3 2
lim
3
x
x
x
bằng
A.
. B.
. C.
2
. D.
3
.
Câu 13. [NB] Nếu
0
lim 5
x
f x
thì
0
lim 3 4
x
x f x
bng bao nhiêu?
A.
17
. B.
1
. C.
1
. D.
20
.
1
A. 1. B.
Trang 1
Câu 14. [NB] Cho các m s
cos
y x I
,
sin
y x II
tan
y x III
. Hàm s nào liên tc
trên
?
A.
,
I II
. B.
I
. C.
, ,
I II III
. D.
III
.
Câu 15. [NB] Tìm
m
để hàm s
2
1
1
1
2 1
x
khi x
f x
x
m khi x
liên tc tại điểm
0
1
x
.
A.
3
m
. B.
0
m
. C.
4
m
. D.
1
m
.
Câu 16. [NB] Hình chiếu ca hình ch nht không th là hình nào trong các hình sau?
A. Hình thang. B. Hình bình hành. C. Hình ch nht. D. Hình thoi.
Câu 17. [NB] Cho hình hp .
ABCD A B C D
. Các vec tơ nào sau đây đồng phng?
A.
AB
,
AD
,
AA

. B.
BA

,
BC

,
B D

. C.
BC

,
BB

,
BD

. D.
DA

,
A D

,
A C

.
Câu 18. [NB] Cho t din
ABCD
,
I J
lần lượt là trung điểm ca
AB
CD
. Đẳng thức nào sau đây
đúng?
A.
1
2
IJ AD CB
. B.
1
2
IJ AC DB
. C.
1
2
IJ AD BC
. D.
1
2
IJ CA DB
.
Câu 19. [NB] Trong không gian cho 3 đường thng
; ;
a b c
. Khẳng định nào sau đâyđúng?
A. Nếu
a b
c b
thì
/ /
a c
. B. Nếu
/ /
a b
c a
thì
c b
.
C. Nếu
a c
b c
thì
a b
. D. Nếu
a b
b c
thì
a c
.
Câu 20. [NB] Trong không gian cho 2 vectơ
a
b
. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A.
. 0
a b ab
. B.
. 0
a b ab
 
.
C.
a b a b
. D.
0
, 90
a b a b
.
Câu 21. [TH] Cho dãy s
n
u
vi
2
2 5
.4
n
n
n n
u
n
. Tính
lim
n
u
.
A.
4
. B.
2
. C.
1
. D.
0
.
Câu 22. [TH] Cho dãy s
n
u
vi
2
1 2 3 ...
1010 1011
n
n
u
n
. Khi đó
lim 1
n
u
bng
A.
2020
2021
. B.
2019
2020
. C.
2021
2020
. D.
2021
2022
.
Câu 23. [TH] Trong các gii hn sau, gii hn nào bng
0
?
A.
2
2
3
lim
7
n n
n
. B.
3 2
2
2
lim
4
n n
n
. C.
2
2
4 5
lim
4
n n
n
. D.
2
3
2 4
lim
3 5
n n
n
.
Câu 24. [TH]
2
3
2 3
lim
3
x
x x
x
bng
A.
4
. B.
0
. C.
2
. D.
4
.
Câu 25. [TH] Cho hàm s
2
( ) 2 4 5
f x x x
. Khẳng định nào dưới đây đúng?
A.
lim ( )
x
f x


. B. lim ( )
x
f x


. C.
lim ( ) 2
x
f x

. D.
lim ( ) 2
x
f x

.
Câu 26. [TH]
2
2
2
1
lim
4
x
x x
x
bng
A.

. B.
3
. C.
0
. D.
.
Câu 27. [TH] Cho hàm s
3
8
khi 2
2
1 khi 2
x
x
f x
x
mx x
. Tìm tt c các giá tr ca tham s thc
m
để hàm
s liên tc ti
2
x
.
A.
17
2
m
. B.
15
2
m
. C.
13
2
m
. D.
11
2
m
.
Câu 28. [TH] Cho hàm s
2
1
khi 1
1
2 khi 1
x
x
f x
x
x
. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
1
f
không tính được. B.
1
lim 0
x
f x
.
C.
f x
gián đoạn ti
1
x
. D.
f x
liên tc ti
1
x
.
Câu 29. [TH] Giá tr ca tham s
a
để hàm s
1
khi 1
1
1
khi 1
2
x
x
x
f x
ax x
liên tc tại điểm
1
x
A.
1
. B.
1
2
. C.
1
. D.
1
2
.
Câu 30. [TH] Tìm
m
để hàm s
1 1
khi 1 2
2
1 khi 2
x
x
f x
x
m x
liên tục tại điểm
2
x
.
A.
3
2
. B.
2
. C.
1
. D.
1
2
.
Câu 31. [TH] Cho tdiện
ABCD
trọng tâm
G
. Gọi
,
I J
lần lượt trung điểm của
AD
BC
.
Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
2IJ
GA GB GC GD
B.
0
 
GA GB GC GD .
C.
GA GB GC GD GI GJ
. D.
2IJ
AB DC .
Câu 32. [TH] Cho hình lập phương
' ' ' '
.
ABCD ABC D
có cạnh
2
a
. Tích vô hướng
'
.
AC AD
bằng:
A.
4
a
. B.
2
2
a
. C.
2
a
. D.
2
4
a
.
Câu 33. [TH] Cho hình lập phương
. ' ' ' '
ABCD A B C D
cnh
a
. Góc gia hai đường thng
AC
'
DA
bng:
A.
30
. B.
90
. C.
45
. D.
60
.
Câu 34. [TH] Cho t din
ABCD
6; 8
AC BD
. Gi
,
M N
lần lượt là trung điểm ca
, .
AD BC
Biết
.
AC BD
Tính độ dài đoạn thng
.
MN
A.
10
MN
. B.
7
MN
. C.
10
MN
. D.
5
MN
.
Câu 35. [TH] Cho t din
ABCD
;
AB AC AB BD
. Gi
,
P Q
lần lượt là trung điểm ca
,
AB CD
. Chn khẳng định đúng:
A.
AB PQ
. B.
AB CD
. C.
BD AC
. D.
AC PQ
.
PHN II. T LUN
Bài 1. [ VD] Tính gii hn sau:
1 1
1 ...
2 2
lim
1 1
1 ...
3 3
n
n
n

.

Đề cương ôn thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán

Bộ đề ôn thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2020 - 2021 được VnDoc tổng hợp và chia sẻ. Đây là đề thi giữa học kỳ 1 lớp 11 môn Toán dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc đã chia sẻ tới các bạn học sinh Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2020 - 2021. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc kiến thức môn Toán đồng thời chuẩn bị tốt cho kì thi giữa học kì 1 sắp tới

.......................................................................

Ngoài Bộ đề ôn thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2020 - 2021. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 11, đề thi học học kì 2 lớp 11 các Sinh học lớp 11 môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 11 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 27
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 11 Xem thêm