Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội

Trang 1/3- Mã đề 123
TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ LỚP 11NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài : 60 Phút;
TỔ TOÁN - TIN
(Đề có 3 trang)
Họ tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Số báo danh: . . . . . . . . . . . . .
(Giám thị thu phiếu trả lời trắc nghiệm sau 30 phút tính giờ làm bài)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5đ)
Câu 1: Trong các phương trình sau, phương trình nào nghiệm
A.
cos5 1x =-
. B.
cos2 0,3x =
. C.
4cos 1x =
. D.
cos2 2x =
Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, phép quay tâm
O
góc
90°
biến điểm
thành điểm
'M
có tọa
độ là
A.
( )
3; 2M
¢
-
. B.
( )
2; 3M
¢
-
. C.
( )
2; 3M
¢
--
. D.
( )
3; 2M
¢
-
.
Câu 3: Phép vị tự
( ,k)O
V
biến đoạn thẳng
AB
thành đoạn thẳng
''AB
. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
1
''AB A B
k
=
B.
''A B k AB=
C.
''AB A B=
. D.
''AB kA B=
Câu 4: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của phép dời hình?
A. Biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng có độ dài gấp k lần độ dài đoạn thẳng ban đầu.
B. Biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến tia thành tia.
C. Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự của ba điểm đó.
D. Biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.
Câu 5: Phương trình
2cos 1 0x +=
có các họ nghiệm là
A.
( )
2
3
x kk
p
p
+ ΢
. B.
( )
2
2
3
x kk
p
p
+ ΢
.
C.
( )
2
6
x kk
p
p
+ ΢
. D.
( )
6
x kk
p
p
+ ΢
.
Câu 6: Cho ba hàm số
sin , cos , cot===y xy xy x
. Có bao nhiêu hàm số đồng biến trên
3
0;
2
p
æö
ç÷
èø
?
A.
3
. B.
1
. C.
2
. D.
0
.
Câu 7: Tổng tất cả các nghiệm trên đoạn
;
22
pp
éù
-
êú
ëû
của phương trình
1
sin
2
x =
bằng
A.
6
p
. B.
3
p
. C.
5
6
p
. D.
2
p
.
Câu 8: Cho hình chữ nhật
ABCD
,
AC
và
BD
cắt nhau tại
I
. Gọi
H
,
K
,
L
và
J
lần lượt là trung điểm
AD
,
BC
,
KC
IC
.
M
Ảnh của hình thang
JLKI
qua phép đồng dạng bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm
C
t s 2 và
phép quay tâm
I
góc
180°
A. hình thang
IHDC
. B. hình thang
HIAB
.
C. hình thang
IKBA
. D. hình thang
IDCK
.
Câu 9: Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
cho điểm
( )
2;5A -
vectơ
(6; 3)u =-
r
. Biết đim
A
¢
ảnh của
điểm
A
qua phép tịnh tiến theo vectơ
u
r
. Ta đ của điểm
'A
Mã đề 123
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.comTải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/3- Mã đề 123
A.
( )
' 2;4A
. B.
( )
' 4;2A -
. C.
( )
' 4; 2A -
. D.
( )
' 4;2A
.
Câu 10: Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai?
A. Phép tnh tiến biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.
B. Phép tnh tiến biến tam giác thành tam giác bng nó.
C. Phép tnh tiến biến đoạn thẳng thành đoạn thng bng nó.
D. Phép tnh tiến biến đường thẳng thành đường thng song song vi nó.
Câu 11: Điều kiện cần và đủ để phương trình
sin 2 cos2a xb xc+=
có nghiệm là
A.
222
.abc
B.
222
.abc+>
C.
222
.abc
D.
222
.abc+<
Câu 12: Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số
2
2 cos ( ) 1
4
yx
p
= ++
theo thứ tự là
A.
1 1 2. +
B.
1 2.
C.
1 2 1.+
D.
1 2 1 2.-+
Câu 13: Cho
ABCD
đều như hình vẽ sau:
Biết phép quay tâm B c
a
biến điểm
A
thành điểm
C
. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
300
a
. B.
120
a
=- °
. C.
60
a
. D.
45
a
.
Câu 14: Phương trình
sin 2 1 0xm- +=
có nghim khi và ch khi
A.
1
.
2
m ³-
B.
1
.
2
m >-
C.
0 1.m<<
D.
0 1.m££
Câu 15: Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, phép v t
( , 2)O
V
-
biến điểm
( )
2;6M -
thành điểm
'M
có tọa độ là
A.
( )
4;12M
¢
-
. B.
( )
1; 3M
¢
-
. C.
( )
4; 12M
¢
-
. D.
( )
1; 3M
¢
-
.
Câu 16: Giải phương trình
3 tan 1 0x +=
ta được
A.
( )
6
x kk
p
p
=- + ΢
. B.
( )
2
3
x kk
p
p
=+ ΢
.
C.
( )
6
x kk
p
p
=+ ΢
. D.
( )
2
6
x kk
p
p
=- + ΢
.
Câu 17: Hàm số
tanyx=
đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
( ;)
22
pp
-
. B.
( )
;2
pp
. C.
5
;
44
pp
æö
ç÷
èø
. D.
( )
0;
p
.
Câu 18: Trong các hàm số
sin , cos , cot===y xy xy x
, có mấy hàm số lẻ?
A. 0. B. 3. C. 1. D.
2
.
Câu 19: bao nhiêu giá trị ngun của tham số
m
để phương trình
22
sin 2sin2 3 cos 2m x xm x++ =
nghiệm?
A.
3
. B.
4
. C.
2
. D.
1
.
Câu 20: Cho hai điểm
,AB
thuộc đồ thị hàm số
sinyx=
trên đoạn
[0; ]
p
. Xét các điểm
,CD
thuộc trục
Ox
thỏa mãn
ABCD
là hình chữ nhật và độ dài
2
3
CD
p
=
(minh họa như hình vẽ bên dưới). Hỏi độ dài
của cạnh
BC
bằng bao nhiêu ?
A.
2
2
. B.
1
2
.
C.
3
2
. D.
1
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.comTải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/3- Mã đề 123
II. PHẦN TỰ LUẬN(5đ)
Câu 21. Tìm tập xác định của hàm số
1
cos 1
y
x
=
+
.
Câu 22. Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, cho đường tròn
()C
có phương trình
( ) ( )
22
2 15xy- ++ =
. Viết
phương trình đường tròn ảnh của đường tròn
()C
qua phép vị tự tâm
O
, tỉ số
1k =-
.
Câu 23. Giải phương trình:
2cos2 9sin 7 0xx+ -=
.
Câu 24. Giải phương trình:
cos3 cos2 cos 1 0x xx+ - -=
.
Câu 25. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m
để phương trình:
2
sin 3sin .cos 1 0m x x xm- - -=
đúng
3
nghiệm thuộc khoảng
3
0;
2
p
æö
ç÷
èø
.
------
HẾT ------
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.comTải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2021 trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập và ôn tập cho thi giữa học kì 1 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 20 câu hỏi trắc nghiệm và 5 câu hỏi tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 60 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 1.592
Sắp xếp theo
    Toán lớp 11 Xem thêm