Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Nguyễn Huệ, Thái Nguyên

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2020-2021
Lớp 11A …………………………….
Họ và tên ……………………………..
MÔN: TOÁN (PHẦN TRẮC NGHIỆM)
MÃ ĐỀ 111
A. TRC NGHIM KHÁCH QUAN
Câu 1. Theo định nghĩa trong sách giáo khoa:
A. m số lượng giác có tập xác định là
.
B. hàm số
= tanyx
có tập xác định là
.
C. hàm số
= cot
yx
có tập xác định là
.
D. hàm số
= sinyx
có tập xác định là
.
Câu 2. Tập giá trị của hàm số
3sinx 1
y

là:
A.
3; 1
B.
3;1
C.
D.
Câu 3. Giá tr nhỏ nhất của hàm số
os 2
6
yc x



là:
A. 1 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 4. Phương trình sinx = m+3 có nghiệm khi:
A.
3; 0m

B.
4; 2m 
C.
3; 1m 
D.
0; 2
m
Câu 5. Các nghiệm của phương trình
0
1
sin 20
2
x 
vi
00
0 180
x

là:
A.
00
10 ; 170xx
B.
00
50 ; 170xx
C.
00
50 ; 130xx
D.
00
10 ; 130xx

Câu 6. Phương trình 4sinxcosxcos2x= 1 có nghiệm là:
A.
82
k
x


B.
8
xk

C.
8
xk

D.
82
xk


Câu 7. Tập xác định của hàm số
2
2sin 1
1
x
y
x

là:
A.
B.
\1
C.
\;
3
kk








D.
\;
6
kk









Câu 8. Phương trình
2
3sin 2 os 2 0x cx 
có nghiệm là:
A.
2
xk

B.
2
2
xk

C.
2xk
D.
2
2
xk

Câu 9. Giá tr lớn nhất của hàm số
2sin 1
4
yx



:
A. -2 B. -3 C. -4 D. 1
Câu 10. Trong các hàm số sau hàm số nào là hàm số tuần hoàn lẻ?
A.
sin 2yx
B.
cos 4yx
C.
os3yc x
D.
tan 2x+cosxy
Câu 11. Nghiệm của phương trình
1
sin 2
32
x
π

+=


:
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
A.
4
5
12
xk
xk
π
π
π
π
=−+
= +
,
k
B.
4
5
12
xk
xk
π
π
π
π
= +
= +
,
k
C.
4
12
xk
xk
π
π
π
π
= +
= +
,
k
D.
42
12 2
xk
xk
ππ
ππ
=−+
= +
,
k
Câu 12. Giải phương trình
2
cos sin 2 0xx−=
A.
(
)
2
1
arctan
3
xk
k
xk
π
π
π
= +
= +
B.
( )
2
1
arctan
4
xk
k
xk
π
π
π
= +
= +
C.
( )
2
1
arctan
5
xk
k
xk
π
π
π
= +
= +
D.
( )
2
1
arctan
2
xk
k
xk
π
π
π
= +
= +
Câu 13. Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình 4.sin
2
x +
3. 3
sin2x 2.cos
2
x = 4 là:
A.
6
x
π
=
B.
4
x
π
=
C.
3
x
π
=
D.
2
x
π
=
Câu 14. Giả sử một công việc thể tiến hành theo 2 phương án A hoặc B. Phương án A thể thực
hiện bằng
n
cách, phương án B thể thực hiện bằng
m
cách. Khi đó, số cách thực hiện
công việc là:
A.
mn
. B.
mn+
. C.
1
.
2
mn
. D.
2
mn+
.
Câu 15. Trong mặt phẳng cho 8 điểm phân biệt không ba điểm nào thẳng hàng? Số tam giác được
tạo thành từ 8 điểm đã cho là:
A.
336
. B.
40320
. C.
56
. D.
120
.
Câu 16. Cho tập hợp
{ }
1;3;5;6;7;8A =
. Hỏi bao nhiêu số gồm
3
chữ số khác nhau được thành
lập từ các chữ số thuộc
A
?
A.
256
. B.
216
. C.
180
. D.
120
.
Câu 17. Có bao nhiêu cách xếp 8 người vào một bàn dài có 8 chổ ngồi?
A.
120
. B.
360
. C. 40320. D.
720
.
Câu 18. Trong mặt phẳng tọa độ
,Oxy
cho vectơ
( )
1; 2 ,v =
điểm
( )
3; 5 .
M
Ảnh của điểm
M
qua
phép tịnh tiến theo vectơ
v
là điểm
A.
( )
' 4; 3 .M
B.
( )
' 2;7 .M
C.
(
)
' 4;3 .M
D.
(
)
' 4; 3 .M −−
Câu 19. Trong mặt phẳng tọa độ
,Oxy
cho đường thẳng
d
phương trình
20xy+−=
, ảnh của
đường thẳng
d
qua phép đối xứng m
O
là đường thẳng có phương trình là
A.
2 0.xy
−+ =
B.
2 0.xy−−=
C.
2 0.xy++=
D.
2 0.xy−+=
Câu 20. Cho đường tròn ( C): (x 1)
2
+ (y + 2)
2
= 9. Ảnh của đường tròn (C) qua phép vị tự tâm O, tỉ
số k = - 2 có phương trình là:
A. (x + 2)
2
+ (y - 4)
2
= 9. B. (x + 2)
2
+ (y - 4)
2
= 36.
C. (x + 2)
2
+ (y + 4)
2
= 36. D. (x + 2)
2
+ (y + 4)
2
= 9.
========== HẾT ==========
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2020-2021
Lớp 11A …………………………….
Họ và tên ……………………………..
MÔN: TOÁN (PHẦN TỰ LUẬN)
MÃ ĐỀ 111
B. TỰ LUẬN
Bài 1. Giải các phương trình sau:
a.
1
cos
2
x
. b.
2
cos sin 1 0xx 
.
c.
22
4sin 3 3 sin 2 2 os 4x x cx 
. d.
tan 5cot 6xx
.
Bài 2. 5 bạn nam 5 bạn nữ. bao nhiêu cách xếp 10 bạn thành một hàng sao cho các các bn nam
đứng liền kề nhau, các bạn nữ đứng liền kề nhau?
Bài 3. Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho đường thẳng
( )
: 1 0d xy −=
. Viết phương trình đường thẳng (d') là
ảnh cůa (d) qua phép tịnh tiến theo vectơ
(3;1)v
.
Bài 4. Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho đường tròn
( ) ( ) ( )
22
:1 34C xy +− =
. Viết phương trình đường tròn
(C') là ảnh cůa (C) qua phép vị tự tâm I(2; 2), ti số
3
k =
.
========== HẾT ==========
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2021 trường THPT Nguyễn Huệ, Thái Nguyên

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Nguyễn Huệ, Thái Nguyên vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập và ôn tập cho thi giữa học kì 1 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Nguyễn Huệ, Thái Nguyên để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 20 câu hỏi trắc nghiệm và 4 câu hỏi tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Nguyễn Huệ, Thái Nguyên, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
2 435
Sắp xếp theo
    Toán lớp 11 Xem thêm