Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC 2 NĂM HỌC 2018-2019
Môn : VẬT 11
Thời gian làm bài: 45 phút, 21 câu trắc nghiệm, 3 bài tự luận
đề thi 132
I. Phần trắc nghiệm
Câu 1: Khung dây tròn bán kính 30 cm 10 vòng y. Cường độ dòng điện qua mỗi vòng dây là 0,3A. Cảm
ứng từ tại tâm khung dây
A. 10
-6
T. B. 3,14.10
-6
T. C. 6,28.10
-6
T. D. 9,42.10
-6
T.
Câu 2: Một dòng điện thẳng rất dài cường độ dòng điện I . Cảm ứng từ tại một điểm M nằm cách dòng điện
khoảng r được xác định theo công thức
A. B = 4π.10
-7
I/r B. B = 2π.10
-7
I/r C. B = 2.10
-7
I/r D. B = 2π.10
-7
I.r
Câu 3: Một ống dây chiều dài l = 50cm, đường kính 10cm được quấn bằng sợi dây đồng đường kính 1mm,
sợi dây được phủ lớp sơn cách điện rất mỏng quấn sát nhau. Khi cho dòng điện chạy qua ống dây người ta đo
được cảm ứng từ trong lòng ống dây B = 3,8.10
-2
T. Biết điện trở suất của dây
8
1,8.10 m
. Hiệu điện
thế đặt vào hai đầu ống dây xấp xỉ bằng
A. 109V B. 218V C. 21,8V D. 10,9V
Câu 4: Đơn vị của từ thông
A. tesla(T) B. henri(H) C. vêbe(Wb) D. vôn(V)
Câu 5: Một khung dây hình chữ nhật kích thước 3cm x 4cm đặt trong từ trường đều cảm ứng t B = 5.10
-4
T,
véc cảm ứng từ hợp với pháp tuyến của mặt phẳng khung y một góc 60
0
. Từ thông qua khung dây là
A. 2.10
-7
Wb B. 6.10
-7
Wb C. 4 .10
-7
Wb D. 3.10
-7
Wb
Câu 6: Một đoạn dây dẫn dài 1 m đặt trong t trường đều vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Người ta thay đổi
cường độ dòng điện qua đoạn dây. Khi cường độ dòng điện chạy trong dây I, I+
I
, I-
I
, I+3
I
thì lực từ
tác dụng lên đoạn dây tương ứng 5 mN, F
1
,
2
1
F
, F
2
. Giá trị của F
2
gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 9 mN B. 10,5 mN C. 7,5 mN D. 12,5 mN
Câu 7: Hai dây dẫn thẳng dài đặt song song, cách nhau khoảng 2a trong không khí , các dòng điện I
1
= I
2
= I
cùng chiều. Mặt phẳng P vuông góc với hai dây cắt hai dây tại A B. Gọi O trung điểm của AB. M nằm
trong mặt phẳng P cách đều hai dây dẫn cách O khoảng x tại đó giá trị của cảm ứng từ đạt cực đại. Giá trị
cực đại đó bằng
A.
7
2.10
I
a
-
B.
7
4.10
I
a
-
C.
7
10
I
a
-
D.
7
2 3.10
I
a
-
Câu 8: Một ống dây độ tự cảm L. Người ta thấy rằng khi dòng điện trong ống tăng t 5A đến 10A trong thời
gian 0,1s t trong ống dây xuất hiện một suất điện động t cảm 10 V. Giá trị của L bằng
A. 0,1 H. B. 0,4H. C. 0,5 H. D. 0,2 H.
Câu 9: Một đoạn dây dài l đặt trong từ trường đều B = 0,5T hợp với đường cảm ứng từ một góc 30
0
. Dòng
điện qua y cường độ 0,5A, thì lực t tác dụng lên đoạn dây 4.10
-2
N. Chiều dài đoạn dây dẫn là:
A. 3,2cm B. 32cm C. 1,6cm D. 16cm
Câu 10: Theo định luật Len –xơ thì dòng điện cảm ứng trong một mạch kín chiều
A. sao cho từ trường cảm ứng luôn biến thiên đều vuông góc với từ trường ban đầu qua mạch.
B. sao cho từ trường cảm ứng luôn cùng chiều từ trường ban đầu qua mạch
C. sao cho từ trường cảm ứng luôn ngược chiều từ trường ban đầu qua mạch
D. sao cho từ trường cảm ứng luôn chống lại sự biến thiên từ thông ban đầu qua mạch
Câu 11: Trong các phát biểu sau về lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn dài l mang dòng điện I đặt trong từ
trường đều (cảm ứng từ B) phát biểu nào sai ?
A. phương vuông góc với véc cảm ứng t đoạn dây.
B. độ lớn tính theo công thức F = I. B. l
C. đặt tại trung điểm của đoạn dây
D. chiều được xác định bằng quy tắc bàn tay trái
Câu 12: Trong các phát biểu sau về từ trường đều phát biểu nào sai?
A. tồn tại xung quanh dây dẫn thẳng dài mang dòng điện
B. thể được tạo thành giữa hai cực của một nam châm hình chữ U
C. Véc cảm ứng từ tại mọi điểm đều bằng nhau.
D. các đường sức song song, cùng chiều cách đều nhau.
Câu 13: Biểu thức nào sau đây tả đúng mối liên hệ giữa từ thông riêng
gây ra bởi dòng điện i trong một
mạch kín độ tự cảm L ?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. L =
.i B. L =
1
2 i
C.
1
L .i
2
D. L =
Câu 14: Suất điện động cảm ứng suất điện động
A. sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín. B. sinh ra từ thông biến thiên qua mạch kín
C. được sinh bởi dòng điện cảm ứng. D. sinh ra dòng điện trong mạch kín.
Câu 15: Cho một nam châm vĩnh cửu được treo gần một khung dây tròn, khung dây
được treo trên một sợi dây cách điện như hình vẽ. Điều nào sau đây đúng khi nói về
tương tác giữa nam châm khung dây
A. đẩy nhau B. hút nhau
C. không ơng tác D. chưa xác định được
Câu 16: Theo định luật Fa-ra đây về hiện tượng cảm ứng điện từ thì suất điện động
cảm ứng xuất hiện trong một mạch kín độ lớn
A. tỉ lệ với tốc độ biến thiên dòng điện cảm ứng qua mạch kín đó
B. tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch kín đó
C. tỉ lệ với tốc độ biến thiên cảm ứng từ (B) qua mạch kín đó.
D. tỉ lệ với tốc độ biến thiên diện tích của mạch kín đó.
Câu 17: Một electron (q = -1,6.10
-19
C) bay vào không gian t trường đều B = 0,02(T), e chuyển động dọc
theo đường sức từ. Vận tốc ban đầu của hạt v = 2.10
5
m/s. Lực Lo-ren-xơ tác dụng lên electron độ lớn
bằng
A. 0 B. 6,4.10
-15
T C. 6,4.10
-14
T D. 2.10
-15
T
Câu 18: Lực Lo-ren-xơ xuất hiện khi
A. một hạt mang điện chuyển động trong điện trường
B. một hạt mang điện chuyển động lại gần vùng từ truờng
C. một hạt mang điện đứng yên trong từ truờng
D. một hạt mang điện chuyển động trong từ trường
Câu 19: Trong các phát biểu sau về đường sức từ phát biểu nào sai
A. Các đường sức từ những đường cong không khép kín
B. Các đường sức từ không cắt nhau
C. chiều của đường sức tuân theo những quy tắc xác định (quy tắc nắm tay phải…)
D. Tại mỗi điểm trong từ trường chỉ vẽ được một đường sức
Câu 20: Độ lớn cảm ứng từ trong lòng một ống dây hình trụ dài l, gồm N vòng dây, dòng điện chạy I qua
tính bằng biểu thức:
A. B = 4π.IN/l B. B = 2π.10
-7
I.N C. B = 4π.10
-7
IN/l D. B = 4π.10
-7
N/I.l
Câu 21: Một dây dẫn mang dòng điện chiều từ trái sang phải nằm trong một từ trường chiều từ dưới lên
thì lực từ chiều
A. từ dưới lên trên. B. từ ngoài vào trong. C. từ trong ra ngoài D. từ trên xuống dưới
II. Phần t luận
Câu 1. Một dây dẫn thẳng MN dài l = 20 cm, được treo bằng hai dây dẫn mảnh khối lượng không đáng kể
(hình vẽ), khối lượng dây MN m=20g. Dây MN đặt trong từ trường đều phương vuông góc với mặt phẳng
xác định bởi MN các dây treo, cảm ứng từ B = 0,1T. Lấy g=10m/s
2
.
a. Cho dòng điện cường độ không đổi I
1
= 1A chạy qua dây theo chiều từ N đến M.
Tính lực từ tác dụng lên MN vẽ hình biểu diễn lực từ đó.
b. Dòng điện chạy qua dây MN phải chiều độ lớn như thế nào để véc lực
từ tác dụng lên MN bằng trọng lực tác dụng lên MN. (
t
F P
)
Câu 2. Một dòng điện thẳng dài cường độ I
1
đặt trong không khí thì tại một điểm M ch dòng điện khoảng
0,1m người ta đo được cảm ứng từ do dòng điện gây ra độ lớn 4.10
-6
T.
a. Tính I
1
b. Người ta đặt thêm một dòng điện thẳng dài I
2
= 4A, song song, cùng chiều với I
1
nằm trong cùng
mặt phẳng với I
1
M, I
2
cách I
1
M cách khoảng tương ứng 0,1m 0,2m. Tính cảm ứng từ tại M lúc
đó.
Câu 3. Một khung dây hình chữ nhật kích thước 30cm x 40cm đặt trong từ trường cảm ứng từ biến thiên
theo thời gian theo quy luật B = 0,1 + 0,1t (T) (t tính bằng giây). Véc cảm ứng từ luôn vuông góc với mặt
phẳng khung.
a. Tính từ thông qua khung dây tại thời điểm t = 4s.
b. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung.
N
S
I
M
N
B
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐÁP ÁN
I. Phần trắc nghiệm
1
C
2
C
3
A
4
C
5
D
6
B
7
A
8
D
9
B
10
D
11
B
12
A
13
D
14
A
15
B
16
B
17
A
18
D
19
A
20
C
21
C
II. Phần t luận
Câu 1. Một dây dẫn thẳng MN dài l = 20 cm, được treo bằng hai dây dẫn mảnh khối lượng không đáng kể
(hình vẽ), khối lượng dây MN m=20g. Dây MN đặt trong từ trường đều phương
vuông góc với mặt phẳng xác định bởi MN các dây treo, cảm ứng từ B = 0,1T.
a. Cho dòng điện cường độ không đổi I
1
= 1A chạy qua dây theo chiều từ N đến M.
Tính lực từ tác dụng lên MN vẽ hình biểu diễn lực từ đó.
b. Dòng điện chạy qua dây MN phải chiều độ lớn như thế nào để véc lực từ
tác dụng lên MN bằng trọng lực tác dụng lên MN. (
t
F P
)
Đáp án
a.
Ta : F = I. B. l . sin
= 1. 0,1. 0,2. sin 90
0
= 0,02N ……………………0,25đ
vẽ hình đúng ......................................................................................................0,25đ
b.
để
t
F P
F
t
= P
I. B. l . sin
= mg
I . 0,1. 0,2.1 = 0,2
I = 10A ……..0,25đ
t
F P

áp dụng quy tắc bàn tay trái ta dòng điện đi từ M đến
N….0,25đ
Câu 2. Một dòng điện thẳng dài cường độ I
1
đặt trong không khí thì tại một điểm M ch dòng điện khoảng
0,1m người ta đo được cảm ứng từ do dòng điện gây ra độ lớn 4.10
-6
T.
a. Tính I
1
M
N
B
M
N
B
t
F

Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng. Nội dung tài liệu gồm 21 câu hỏi trắc nghiệm, 3 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 2.073
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 2 lớp 11 Xem thêm