Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM

S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM TRA GIA HC K II NĂM HỌC 2018-2019
THPT NGUYN CHÍ THANH MÔN VT LÝ KHI 11 - XH
Thi gian làm bài: 45 phút.
Câu 1. Công thc tính t thông? Giải thích các đại lượng và đơn vị?
Câu 2. Hiện tượng t cm là gì? Viết công thc tính h s t cm ca mt ng dây tiết din S, gm N vòng dây có
chiu dài l. Viết công thc tính suất điện động t cm.
Câu 3. Một đoạn dây dn thẳng dài 50 cm đặt trong t trường đều
B
mt góc α = 45
0
. Biết B = 2.10
-3
T và dây chu
dng lc t 4.10
-2
N. Tính cường độ dòng điện trong dây dn là bao nhiêu ?
Câu 4. Đặt một đoạn dây dn thẳng dài 120 cm đặt trong t trường đều hp vi dây dn góc 30
0
. Vi B = 0,8 T.
Dòng điện chạy qua dây có cường độ 20 A. Lc t tác dng ℓên đoạn dây có độ ℓớn ℓà bao nhiêu?
Câu 5. Mt ống dây dài 50 cm, cường độ dòng điện chy qua mi vòng dây là I = 2 A. Cm ng t bên trong ng dây
có độ ln B = 31,4.10
-4
T. Tìm s vòng dây qun trên ng dây (lấy π ≈ 3,14).
Câu 6. Mt hạt mang điện tích 10
-7
C bay vào t trường đều B = 0,2 T vi vn tốc ban đầu v
0
hp với đường cm ng
t góc 30
0
, ht chu tác dng lực LoRenXơ là 10
-3
N. Tìm vn tốc ban đầu v
0
.
Câu 7. Mt electron bay vào không gian có t trường đều có cm ng t B = 10
-4
(T) vi vn tốc ban đầu v
0
= 3,2.10
6
(m/s) vuông góc vi
B
, khối lượng ca electron là 9,1.10
-31
(kg). Bán kính qu đạo ca electron trong t trường là bao
nhiêu ?
Câu 8. Mt khung dây dn hình ch nhật kích thước 3 cm 4 cm đặt trong t trường đều có cm ng t B = 5.10
-4
T.
Vectơ cảm ng t hp vi mt phng khung mt góc 30
0
. Tính t thông qua khung dây dẫn đó.
Câu 9. Một dòng điện chy trong một dây tròn 20 vòng, đường kính 62,8cm với cường độ 10A
thì cm ng t ti tâm các vòng dây là bao nhiêu? V
B
O
ti tâm vòng dây.
Câu 10. Mt khung dây hình tròn din tích 10cm
2
, gồm 20 vòng dây. Khung dây đặt trong t trường đều, véc tơ cảm
ng t
B
vuông góc vi mt phng khung dây, B = 0,03T. Quay khung dây 90
0
sao cho vectơ cảm ng t
B
trùng vi
mt phng khung dây trong thi gian 0,1s. Tính độ ln suất điện động cm ng xut hin trong khung.
I
O
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO KIM TRA GIA HC K II – NĂM HC: 2018-2019
TP. H CHÍ MINH HƯỚNG DN CHM THI
TRƯỜNG THPT NGUYN CHÍ THANH MÔN: VT LÝ – LP 11 -XH
---------------
Ni dung tr li câu hi Đim Ghi chú
Câu 1
(1đim)
Công th
c t thông………
Gii thích và đơn v………………………………………
0,5đ
0,5 đ
Ph
n gii thích v
à đơn v
sai mt ý tr 0,25đ, sai hai
ý là mt đim phn này.
Câu 2
(1,5
đim)
Hi
n t
ư
ng t cm
:
hi
n t
ư
ng cm ng đin t trong mch
đin do chính s biến đổi ca dòng đin trong mch đó gây ra.
Độ t cm ca ng dây :
2
7 7 2
4 .10 4 .10
N S
L n V
l
π π
= =
Sut đin động t cm:
tc
i
e L
t
= −
(Vôn: V)
0,5đ
0,5 đ
0,5 đ
Công th
c L ch cn viết
mt trong hai vế.
Công thc sđđcó th viết
công thc độ ln.
Câu 3
(1 đim)
F = B.I.
.sin
α ………………………………………..
I = = (A) ……
0,5 đ
0,5đ
N
ếu ch ghi công thc
dưới I= ….. ri thế s
cũng cho trn 1đ
Câu 4
(1 đim)
F = B.I.
.sin
α
F = 0,8.20.1,2.sin30
0
= 9,6 N ……….
0,5đ
0,5đ
Câu 5
B = 4π.10
-7
.I
N
……………………………
N = 2π.10
-7
.
4
7 7
B. 31,4.10 .0,5
4 .10 .I 4 .10 .2
= =
π π
625 vòng……………
0,5đ
0,5đ
Vi
ết công thc N=…….ri
thế s cũng cho 1đ
Câu 6
(1 đim)
f
L
= B.
q
.v.sinα ……………………………………
v =
L
0
f
B. q .s 0
in3
=
3
7
10
1
0,2.10 .
2
= 10
5
m/s………………
0,5đ
0,5đ
Vi
ết công thc v=…….ri
thế s cũng cho 1đ
Câu 7
(0,25
đim)
R=
mv
q B
…………………………………………………..
R=
31 6
19 4
9,1.10 .3,2.10
1,6.10 .10
= 0,182 m……………………….
0,25đ
Câu 8
(1 đim)
φ
= B.S.cos
α
…………………………………………………….
φ = 5.10
-4
.12.10
-4
. cos60
0
= 3.10
-7
Wb ……………….
0,5đ
0,5đ
Câu 9
(1,25
đim)
B = 2.π. 10
-7
. N. I/R …………………………………………..
B= 2.3,14.10
-7
.20.10/31,4.10
-2
= 4.10
-4
T
V hình
0,5 đ
0,5đ
0,25đ
Câu 10
(1 đim)
| e
C
| = N |
t
∆Φ
| ……………………………………………
φ
1
= B.S ; φ
2
= 0 ∆φ = B.S = - 3.10
-5
Wb. ……………….
| e
C
| = 6.10
-3
V. ……………………………………
0,5đ
0,25 đ
0,25đ
Thiếu đơn v - 0,25đ và ch tr mt ln cho c bài.
HT

Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM. Nội dung tài liệu gồm 10 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

--------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 1.346
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 11 Xem thêm