Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội

TRƯỜNGTHPT YÊN HÒA
B MÔN: TOÁN
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HC K II MÔN TOÁN 11
Năm học 2018 - 2019
PHN I. TRC NGHIM
I. DÃY S
1. S hng tng quát ca dãy s
n
u
viết dưới dng khai trin
111
1; ; ; ;...
234
là:
A.
1
.
2
n
u
n
B.
1
.
n
u
n
C.
2
1
.
n
u
n
D.
2. Cho dãy s
n
u
, biết
31
n
n
n
u
. Ba s hạng đầu ca dãy s đó là:
A.
1 1 1
; ; .
2 4 8
B.
1 1 1
; ; .
2 4 16
C.
1 1 3
; ; .
2 4 26
D.
1 2 3
; ; .
234
3. Cho dãy s
()
n
u
xác định bi:
1
1
1
2 3 2
nn
u
u u n
. Viết năm số hạng đầu ca dãy;
A. 1;5;13;28;61 B. 1;5;13;29;61 C. 1;5;17;29;61 D.
1;5;14;29;61
4. Cho dãy s
n
u
, biết
1
1
5
nn
u
u u n

vi
1n
.
S hng tng quát ca dãy s đó là:
A.
1
.
2
n
nn
u
B.
1
5.
2
n
nn
u

C.
1
5.
2
n
nn
u

D.
12
5.
2
n
nn
u


5. Cho dãy s
n
u
, biết
1
21
n
n
u
n
. S
8
15
là s hng th my ca dãy s?
A.
8.
B.
6.
C.
5.
D.
7.
6. Cho dãy s
n
u
, biết
23
1
()
1
n
n
n
u
n
. S hng
1n
u
là:
A.
2( 1) 3
1
1
()
1
n
n
n
u
n

B.
2( 1) 3
1
1
()
2
n
n
n
u
n

C.
23
1
()
2
n
n
n
u
n
D.
25
1
()
2
n
n
n
u
n
7. Cho dãy s
n
u
có s hng tng quát là
2.3
n
n
u
. Công thc truy hi ca dãy s đó là?
A.
1
1
6
6 ,n 2
nn
u
uu

B.
1
1
6
3 ,n 2
nn
u
uu

C.
1
1
3
3 ,n 2
nn
u
uu

D.
1
1
3
6 ,n 2
nn
u
uu

8. Cho dãy s
n
u
, biết
1
1
3
1
,1
2
nn
u
u u n

. Mệnh đề nào sau đây sai?
A.
1 2 3 4 5
93
u u u u u
16
.
B.
10
3
u
512
.
C.
n 1 n
n
9
uu
2
.

D.
n
n
3
u
2
.
.
9. Trong các dãy s
n
u
cho bi s hng tng quát
n
u
sau, dãy s nào là dãy s tăng?
A.
1
.
2
n
n
u
B.
1
.
n
u
n
C.
5
.
31
n
n
u
n
D.
21
.
1
n
n
u
n
10. Trong các dãy s
n
u
cho bi s hng tng quát
n
u
sau, dãy s nào là dãy s gim?
A.
1
.
2
n
n
u
B.
31
.
1
n
n
u
n
C.
2
.
n
un
D.
2.
n
un
11. Trong các dãy s
n
u
cho bi s hng tng quát
n
u
sau, dãy s nào b chn trên?
A.
2
.
n
un
B.
2.
n
n
u
C.
1
.
n
u
n
D.
1.
n
un
12. Cho dãy s
n
u
2
1
n
u n n
. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. 4 s hạng đầu ca dãy là:
1; 1; 5; 11
. B.
2
1
1
n
u n n
.
C. Là mt dãy s tăng . D.
1
2
nn
u u n
.
13. Xét tính b chn ca các dãy s
n
u
, biết :
1 1 1
...
1.3 2.4 .( 2)
n
u
nn
A. Không b chn B. B chn C. B chn trên D. B chn dưới
14. Cho dãy s
n
u
, biết
sin cos
n
u n n
. Dãy s
n
u
b chặn dưới bi
A.
1.
B.
2.
C.
1
.
2
D.
2.
15. Trong các dãy s có s hng tng quát sau, hãy chn dãy b chn.
A.
1
n
un
n

B.
32
n
u n n
C.
32
n
n
u 
D.
2
1
n
n
u
n
II. CP S CNG
1. Xen gia các s 2 và 22 ba s để được mt cp s cng có 5 s hng. Chọn đáp án đúng
A.
7;12;17.
B.
6,10,14.
C.
8,13,18.
D.Tt c đều sai
2. Trong các dãy s
n
u
cho bi s hng tng quát
n
u
sau, dãy s nào không phi là cp s cng:
A.
5 2 .
n
un
B.
2.
n
n
u
C.
3.
2

n
n
u
D.
23
.
5
n
n
u
3. Cho cp s cng
n
u
biết :
1 3 5
16
10
17

u u u
uu
, khi đó u
1
bng:
A.
1
16.u
B.
1
6.u
C.
1
7.u
D.
1
14.u
4. Cho cp s cng
n
u
2 d
8
2 7S
, khi đó
1
u
bng:
A.
1
1
.
1
6
u
B.
1
16 . u
C.
1
1
.
16
u
D.
1
16.u
5. Cho cp s cng
n
u
có:
1
11
,
44
ud
. Chn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây?
A.
5
5
.
4
S
B.
5
4
.
5
S
C.
5
5
.
4
S
D.
5
4
.
5
S
6. Cho cp s cng
n
u
có:
1
1, 2, 483
n
u d s
. Hi cp s cng có bao nhiêu s hng?
A.
21. n
B.
23.n
C.
22.n
D.
20.n
7. Cho cp s cng có
4 14
12, 18uu
. Khi đó số hạng đầu tiên và công sai là
A.
1
21, 3. ud
B.
1
20, 3. ud
C.
1
22, 3. ud
D.
1
21, 3. ud
8. Xác định
x
để 3 s
2
1 , ,1x x x
lp thành mt cp s cng.
A.
1x
hoc
1x
B.
2 x
hoc
2. x
C. Không có giá tr nào ca x. D.
0.x
9. Cho
, , abc
lp thành mt cp s cộng. Đẳng thức nào sau đây là đúng?
A.
22
. a c ab bc
B.
22
2 2 . a c ab bc
C.
2 2 2
2 4 . a c ac b
D.
22
2 2 . a c ab bc
10. Cho cp s cng có u
2
+ u
22
= 60. Tng 23 s hạng đầu tiên là:
A.690 B.680 C.600 D.500
11. Cho cp s cng (u
n
) tha mãn
25
3 10
42
66
uu
uu


. Tng ca 346 s hạng đu là:
A.242546 B.242000 C.241000 D.240000
12. Cho cp s cng (u
n
) có công sai
0d
;
31 34
22
31 34
11
101


uu
uu
. Hãy tìm s hng tng quát ca cp s
cng . A.
39
n
un
B.
32
n
un
C.
3 92
n
un
D.
3 66
n
un
13. Cho dãy s
n
u
:
1 1 3 5
; - ; - ; - ;...
2222
Khẳng định nào sau đây sai?
A. (u
n
) là mt cp s cng. B. (u
n
) là mt dãy gim
C. S hng
20
19,5u
. D. Tng ca
20
s hạng đầu tiên là
180
.
16. Ba góc A,B,C (A<B<C) ca 1 tam giác to thành cp s cng. Biết góc ln nht gấp đôi góc
bé nht. Hiu s đo độ ca góc ln nht vi góc nh nht bng
A.
0
40
B.
0
45
C.
0
60
D.
0
80
14. Mt công ty thc hin vic tr lương cho các công nhân theo phương thức sau: Mức lương của
quý làm việc đầu tiên cho công tu là 9 triệu đồng mt quý và k t quý làm vic th hai, mức lương
s được tăng thêm 0,6 triệu đồng mi quý. Tng s tiền lương mà một công nhân nhận được sau 3
năm làm việc cho công ty
A.
147,6
B.
151,2
C.
208,8
D.
12
[1 (0,6) ]
9.
1 0,6
15. S hng tng quát ca mt cp s cng là
34
n
un
vi
*
nN
. Gi
n
S
là tng n s hạng đầu
tiên ca cp s cộng đã cho. Mệnh đề nào sau đây đúng ?
A.
31
S.
2
n
n
B.
7(3 1)
S.
2
n
n
C.
2
35
S.
2
n
nn
D.
2
3 11
S.
2
n
nn
16. Tng n s hạng đầu tiên ca cp s cng là
2
3 19
S.
4
n
nn
vi
*
nN
. Tìm s hạng đầu tiên
1
u
và công sai d ca cp s cộng đã cho.
A.
1
1
2, .
2
ud

B.
1
3
4, .
2
ud
C.
1
3
, 2.
2
ud
D.
1
51
,.
22
ud
17. Mt chiếc đồng h có tiếng chuông để báo s gi, k t thời điểm 0 gi, sau mi gi s tiếng
chuông kêu bằng đúng số gi mà đồng h ch ti thời điểm đánh chuông. Hỏi một ngày đồng h đó
kêu tng cng bao nhiêu tiếng chuông?
A.
156
B.
288
C.
300
D.
600
17. Tìm m để phương trình
32
3 2 0x x x m
có 3 nghim lp thành cp s cng.
A.
m3.
B.
m3.
C.
4.m
D.
4.m
18. Biết dãy s 2, 7, 12, …, x là mt cp s cng. Tìm x biết
A. B. C. D.
19. Người ta viết thêm
999
s thc vào gia s
1
s
2019
để được cp s cng có
1001
s hng.
Tìm s hng th
501
.
A.
1009
. B.
2019
2
. C.
1010
. D.
2021
2
.
20. Cho mt cp s cng
()
n
u
1
1u
tng
100
s hạng đầu bng
24850
. Tính
1 2 2 3 49 50
1 1 1
...S
u u u u u u
2 7 12 ... 245x
45x
42x
52x
47x

Đề cương ôn tập học kì 2 Toán 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội. Hy vọng qua bộ tài liệu các bạn sẽ rèn luyện giải Toán 11 nhanh và chính xác nhất. Mời các bạn tham khảo.

---------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 2.574
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm