Đề kiểm tra cuối học kì 2 Toán 12 năm 2021 có đáp án chi tiết - Đề 3

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Đề kiểm tra cuối kỳ 2. Môn Toán Lớp 12 - Đề số 3
Câu 1: Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, phương trình của mặt phẳng đi qua ba điểm
1;1;1 ,A
2;4;5 ,B
4;1;2C
là:
.
3 11 9 1 0 x y z
. .
3 11 9 5 0 x y z
.
.
. .
9 10 0 x y z
.
Câu 2: Cho
2
0
d 3
f x x
,
5
0
d 7
f x x
. Khi đó
5
2
d
f x x
bằng::
.
10
. .
4
. .
7
. .
3
.
Câu 3: Giải phương trình
2
2 3 0 z z
trên tập số phức ta được các nghiệm:
.
1 2
1 2 ; 1 2 z i z i
. .
1 2
1 2 ; 1 2    z i z i
.
.
1 2
2 2 ; 2 2 z i z i
. .
1 2
2 2 ; 2 2 z i z i
.
Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, cho mặt cầu phương trình:
2 2 2 2
: 4 4 2 4 0
m
S x y z mx y mz m m
,
m
S
mặt cầu bán kính nhỏ nhất
khi
m
là:
.
0m
. .
1 m
. .
1
2
m
. .
3
2
m
.
Câu 5: Cho
2
số phức:
2 1 3 2 , ' 2 4 z x y i z x y i
. Tìm các số thực
,x y
để
'z z
.
.
3, 1 x y
. .
1, 3 x y
. .
1, 3 x y
. .
3, 1 x y
.
Câu 6: Nguyên hàm của hàm số
e
x
y x
.
e d e
x x
x x x C
. .
e d 1 e
x x
x x x C
.
.
e 1 e
x x
x dx x C
. .
2
e d e
x x
x x x C
.
Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn
AB
biết
2;1;4A
,
1; 3; 5B
.
.
3 4 9 5 0x y z
. .
3 4 9 7 0x y z
.
.
3 4 9 0x y z
. .
3 4 9 7 0x y z
.
Câu 8: Số phức liên hợp của số phức
2
3 2z i
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
.
1 4 3z i
. .
1 4 3z i
. .
1 4 3z i
. .
1 4 3z i
.
Câu 9: Giá trị của
π
0
2 cos sin 2 dI x x x
.
1I
. .
1I
. .
0I
. .
2I
.
Câu 10: Rút gọn biểu thức
2018 2019
M i i
ta được
.
1M i
. .
1M i
. .
1M i
. .
1M i
.
Câu 11: Nguyên hàm của hàm số
cosy x x
.
cos sinx x x C
. .
sin cosx x x C
. .
cos sinx x x C
. .
sin cosx x x C
.
Câu 12: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số:
3
1y x x
,
0y
,
1x
,
9x
.
467
9
S
. .
568
11
S
. .
468
11
S
. .
468
7
S
.
Câu 13: Hai điểm biểu diễn số phức
1z i
1z i
 
đối xứng nhau qua
. Trục tung. . Điểm
1;1E
. . Trục hoành. . Gốc
O
.
Câu 14: Biết
2
2
1
1
ln
1
x x
dx a b
x
. Khi đó
a b
bằng
.
2
. .
4
. .
0
. .
3
.
Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, bán kính của mặt cầu đi qua bốn điểm
0;0;0O
,
4;0;0A
,
0;4;0B
,
0;0;4C
.
2 3R
. .
4 3R
. .
3R
. .
3 3R
.
Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho các vecto
3; 1; 2a
,
1; 2;b m
,
5;1; 7c
.
Để
,c a b
khi giá trị của
m
là:
.
0m
. .
1m
. .
1m
. .
2m
.
Câu 17: Cho
3
0
3 ' d 12x f x x
0 3f
. Khi đó giá trị của
3
0
df x x
là:
.
21
. .
12
. .
3
. .
9
.
Câu 18: Cho số phức
1
2 6z i
2
5 8z i
. Mô đun của số phức
1 2
w z z
là:
.
w 2 890
. .
w 2 610
. .
w 2 980
. .
w 2 601
.
Câu 19: Cho
3
2
0
d 3f x x
, khi đó giá trị của
9
0
df x x
là:
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
.
3
. .
9
. .
12
. .
6
.
Câu 20: Trong không gian với hệ trục toạ độ
Oxyz
, phương trình nặt cầu đường kính
AB
với
4; 3; 7A
,
2;1; 3B
là:
.
2 2 2
3 1 5 9x y z
. .
2 2 2
3 1 5 9x y z
.
.
2 2 2
1 2 2 36x y z
. .
2 2 2
1 2 2 36x y z
.
Câu 21: Biết
2
4 3
d ln ln 1
2 3 2
x
x x a b cx C
x x
. Khi đó
a b c
bằng:
.
5
. .
2
. .
1
. .
3
.
Câu 22: Giá trị của
1
0
2 2 e d
x
x x
.
.
2e
. .
4e
. .
e
. .
3e
.
Câu 23: Trong không gian với hệ toạ độ
Oxyz
, cho điểm
3;6; 2M
mặt cầu
2 2 2
S : 6 4 2 3 0x y z x y z
. Phương trình của mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu
S
tại
M
là:
.
4 14 0y z
. .
4 14 0x z
. .
4 6 0x y
. .
4 26 0y z
.
Câu 24: Diện tích
S
của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số
2
2 y x x
y x
.
9
4
S
. .
13
2
S
. .
9
2
S
. .
13
4
S
.
Câu 25: Đ hàm số
sin cos e
x
F x a x b x
một nguyên hàm của hàm số
3sin 2cos e
x
f x x x
thì giá trị
a b
là:
.
3a b
. .
2a b
. .
3a b
. .
2a b
.
Câu 26: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, phương trình của đường thẳng
d
đi qua điểm
1; 2;3A
3;0;0B
.
1 2
: 2 2
3 3
x t
d y t
z t
. .
1 2
: 2 2
3 3
x t
d y t
z t
. .
3
: 2
3
x t
d y t
z t
. .
2
: 2 2
3 3
x t
d y t
z t
.
Câu 27: Biết
1
0
ln 2 1 d ln 3
a
x x c
b
với
a
,
b
,
c
là các số nguyên dương. Mệnh đề đúng
.
a b c
. .
2a b c
. .
a b c
. .
2a b c
.

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2020 - 2021 có đáp án

Mời các bạn tham khảo đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 12 năm học 2020 - 2021 có đáp án và lời giải chi tiết. Đề thi Toán 12 học kì 2 bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm có hướng dẫn giải, là tài liệu hữu ích cho các em học sinh tham khảo, chuẩn bị cho kỳ thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao.

Đề kiểm tra cuối học kì 2 Toán 12 năm 2021 có đáp án chi tiết - Đề 3 nằm trong bộ đề kiểm tra học kì 2 lớp 12 với đầy đủ các môn, là tài liệu hay và phong phú cho các bạn học sinh ôn thi và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra cuối học kì 2 Toán 12 năm 2021 có đáp án chi tiết - Đề 3. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 17
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm