Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 12 Unit 9: Choosing a career

Bài tập môn Tiếng Anh Unit 9 lớp 12 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 12 Unit 9: Choosing a career do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong Tiếng Anh 12 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập lớp 12

Bài tập trắc nghiệm từ vựng môn Anh lớp 12 Unit 9 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 12 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 12Ngữ Văn lớp 12. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 12 Unit 9: Choosing a career

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Choose the words that has the different stress from the others

1. A. geography

B. evacuate

C. emergency

D. temporary

2. A. career

B. response

C. downside

D. mature

3. A. university

B. managerial

C. opportunity

D. enthusiastic

Choose the correct answer A, B, C or D

4. We're having terrible weather. Just can't put ____ it for much longer.

A. up

B. on

C. away

D. up with

5. I told him I'd prefer to walk, but he insisted ____ giving me a lift.

A. about

B. on

C. to

D. for

6. Their pay was low and they had no job security or legal ____.

A. advice

B. rights

C. actions

D. requirements

7. She is acting in an ____ role in the administration.

A. advisable

B. advisement

C. advisory

D. advisor

8. You must walk slowly if you want the children to ____ with.

А. keep up

B. go on

C. keep on

D. come up

9. It's taking me longer to get ____ the operation than I thought.

A. through

B. by

C. up from

D. over

Rewrite the following sentences so that the second ones have the same meaning as the given sentence

10. You must have this fridge fixed, some water is leaking out of it.

_______________________________________________________

11. Your room is not only smelly but also messy with so many discarded things.

_______________________________________________________

12. I've never read a novel before.

_______________________________________________________

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 12 Unit 9

Choose the words that has the different stress from the others

1. D

2. C

3. D

Choose the correct answer A, B, C or D

4. D

5. B

6. B

7. C

8. A

9. D

Rewrite the following sentences so that the second ones have the same meaning as the given sentence

10. This fridge needs fixing, some water is leaking out of it.

11. Your room is both smelly and messy with so many discarded things.

12. This is the first time I’ve (ever) read a novel.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 12 Unit 9: Choosing a career. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 12 hay như Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 12 Unit 8: The world of work, Đề thi Tiếng Anh lớp 12 giữa kì 2 năm 2021 - Đề 1.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 212
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Tiếng Anh Xem thêm