Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới Unit 3: The green movement

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới Unit 3

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới Unit 3: The green movement do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích với nội dung giải chi tiết có kèm lời dịch giúp các bạn tiếp thu bài học trọn vẹn.

Pronunciation - trang 19 Unit 3 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

1. Practise reading aloud the following sentences. Pay attention to any assimilation that may occur between the sounds in bold. (Thực hành đọc to những câu sau đây. Hãy chú ý đến bất kỳ sự đồng hoá có thể xảy ra giữa các âm thanh nét đậm.)

1. We decided to donate our pocket money to the Go Green project.

2. Both students had good marks in English.

3. Our school has been using more and more green materials and green products.

4. Some people believe that red bean soup is good for our health.

5. This area is famous for its clean beaches and green pearls.

Học sinh thực hành đọc to và chú ý sự thay đổi âm bởi sự đồng hoá.

2. In each sentence, underline the ending and beginning sounds where assimilation can occur. Then practise reading aloud the sentences with assimilation. (Trong mỗi câu, gạch chân kết thúc và bắt đầu âm thanh nơi sự đồng hoá có thể xảy ra. Sau đó, thực hành đọc to các câu với đồng hoá.)

1. This article explains what we can do to save our green planet.

2. Please put the recyclable items into this white bag.

3. Remember to clean the food processor before and after use.

4. This is the best market to buy organic food.

5. The best way to save paper ts to use both sides of the sheet.

Hướng dẫn:

1. This article explains what we can do to save our green planet.

n -> m

2. Please put the recyclable items into this white bag.

t -> p

3. Remember to clean the food processor before and after use.

d -> b

4. This is the best market to buy organic food.

t -> p

5. The best way to save paper is to use both sides of the sheet.

ɵ -> s

Vocabulary & Grammar - trang 20 Unit 3 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

1. Complete the following sentences with the words or phrases that solve the crossword puzzle. (Hoàn thành các câu sau đây với các từ hoặc cụm từ mà giải các câu đố ô chữ.)

ACROSS

1. We should ________ to save the planet for our grandchildren. Chúng ta nên ________ để cứu lấy hành tinh cho con cháu của chúng ta.

DOWN

2. We can start going green by using eco-friendly ________. Chúng ta có thể bắt đầu sống xanh bằng cách sử dụng________ thân thiện với môi trường.

3. One of the easiest ways to prevent breathing in ______ particles is wearing a face mask. Một trong những cách dễ nhất để tránh hít thở trong ______ phân tử là đeo mặt nạ.

4. Some families in Viet Nam have started using ________farming methods to grow vegetables at home. Một số gia đình ở Việt Nam đã bắt đầu sử dụng ________ phương pháp canh tác để trồng rau tại nhà.

5. It is believed that__________ causes stress, which can affect our mental health. Người ta tin rằng __________ gây ra căng thẳng, mà có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của chúng ta.

6. Mould and ________ should be removed with green or natural cleaning products. Mốc và ________ cần được loại bỏ với các sản phẩm làm sạch xanh hoặc tự nhiên.

7. Some people think that the energy resources we use cannot be ________ . Một số người nghĩ rằng các nguồn năng lượng chúng ta sử dụng không thể ________.

8. We need to learn more about complete and incomplete ________ to reduce air pollution. Chúng ta cần phải tìm hiểu thêm về ________ hoàn chỉnh và không hoàn chỉnhđể giảm ô nhiễm không khí.

Đáp án:

Giải bài tập SBT môn tiếng Anh lớp 12 Unit 3

2. Use the words from the crossword puzzle to complete the sentences. Change the word form, if necessary. (Sử dụng các từ trong câu đố ô chữ để hoàn thành câu. Thay đổi hình thức từ, nếu cần thiết.)

1. Carbon dioxide and black carbon, or__________ , are two of the most dangerous air pollutants.

2. The more __________ food we consume, the more health benefits we gain.

3. Research has shown that office _____________ has negative effects on employers' productivity an performance.

4. Using renewable resources is the best option for preventing the __________ of fossil-based resoun.

5. _________ innovation should promote green lifestyles and sustainable development.

6. __________ is a chemical reaction between substances, which usually includes oxygen and produces heat and light.

Đáp án:

1. soot 2. organic 3. clutter

4. depletion 5. Technological 6. Combustion

4. Connect each pair of sentences with an appropriate conjunction in the box to make compound sentences. (Kết nối mỗi cặp câu với một kết hợp thích hợp trong hộp để tạo câu ghép.)

neither... nor, but, and, so either... or

1. People should not throw rubbish in the park. People should not cut down the trees in the park.

2. Mould and mildew can cause health problems. We need to remove any growth regularly.

3. For a start, we should use renewable resources. We should also consume more organic food.

4. Modern household appliances make our life more convenient. Some of them are not eco-friendly and cause pollution.

5. We should not waste paper. We should not cut down any trees either.

Gợi ý hướng dẫn:

1. People should not throw rubbish andcut down the trees in the park./ People should neither throw rubbish nor cut down the trees in the park.

2. Mould and mildew can cause health problems, sowe need to remove any growth regularly.

3. For a start, we should either use renewable resources orconsume more organic food.

4. Modern household appliances make our life more convenient, butsome of them are not eco-friendly and cause pollution.

5. We should neither waste paper norcut down any trees./ We should not waste paper and cut down any trees.

5. Complete the following sentences using which and the words given. Change the word forms or add some words, if necessary. (Hoàn thành các câu sau đây sử dụng "which" và các từ cho trước. Thay đổi hình thức từ hoặc thêm một số từ, nếu cần thiết.)

1. some businesses and people/ been environmentally irresponsible/ lead/ global warming/ climate change.

Some businesses and people have been environmentally irresponsible, which has led to global warming and climate change.

2. green technology/ use renewable resources/ create/ eco-friendly/ products

3. climate changes/ affect crop harvests/ cause/ global/ local/ food shortages

4. environmental pollution/ put some species/ danger of extinction/ affect/ species diversity/ Earth

5. everybody/ should make an effort/ go green/ help/ save/ planet/ future generations

Hướng dẫn:

1. Green technology uses renewable resources, which can help to create eco-friendly products.

2. Climate changes affect crop harvests, which can cause global or local food shortages.

3. Environmental pollution can put some species in danger of extinction, which can affect species diversity on Earth.

4. Everybody should make an effort to go green, which can help to save our planet for future generations.

2. Use the conjunctions and the ideas in the box to make complex sentences. (Sử dụng các liên từ và ý tưởng trong hộp để tạo câu phức.)

so that black carbon particles are released into the air

if this will help to save energy

because we keep polluting our rivers, seas and oceans

when they are aware of their high exhaust emissions

although we can reduce energy consumption and air pollution

1. We should use recycled materials_____________

2. More and more aquatic animals will die _____________

3. Levels of soot pollution increase _____________

4. Some farmers still use old diesel trucks _____________

5. We should walk or cycle more often _____________

Đáp án:

1. We should use recycled materials because this will help to save energy.

2. More and more aquatic animals will die if we keep polluting our rivers, seas and oceans.

3. Levels of soot pollution increase when black carbon particles are released into the air.

4. Some farmers still use old diesel trucks although they are aware of their high exhaust emissions.

5. We should walk or cycle more often so that we can reduce energy consumption and air pollution.

Dịch:

1. Chúng ta nên sử dụng vật liệu tái chế vì điều này sẽ giúp tiết kiệm năng lượng.

2. Ngày càng có nhiều loài động vật thủy sinh sẽ chết nếu chúng ta tiếp tục gây ô nhiễm sông, biển và đại dương.

3. Mức độ ô nhiễm bụi than tăng khi các hạt carbon đen được thải vào không khí.

4. Một số nông dân vẫn sử dụng xe tải diesel cũ mặc dù họ nhận thức được lượng khí thải cao của chúng.

5. Chúng ta nên đi bộ hoặc đạp xe thường xuyên hơn để chúng ta có thể giảm mức tiêu thụ năng lượng và ô nhiễm không khí.

Đánh giá bài viết
1 1.182
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm