Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2015 trường Tiểu học Côn Minh

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2015

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2015 trường Tiểu học Côn Minh gồm 2 phần: trắc nghiệm và tự luận, với nhiều dạng câu hỏi, giúp các em học sinh củng cố kiến thức Tiếng Anh đã học trên lớp. Mời các bạn tham khảo tham khảo đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh dưới đây.

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2015 trường Tiểu học Côn Minh

TRƯỜNG TIỂU HỌC CÔN MINH

Họ và tên: ……………………………………….

Lớp: 5

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2014 - 2015

Môn: Tiếng Anh

Thời gian: 35 phút (không kể giao đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5pts)

1. Circle the odd one out (2,5pts): Khoanh tròn từ khác loại vào A, B, C hoặc D.

1. A. Summer B. Winter C. Autumn D. Seasons

2. A. Train B. Bus C. Plane D. Book

3. A. Tomorrow B. Next week C. Yesterday D. Next Sunday

4. A. Turn right B. Turn left C. Museum D. Go straight ahead

5. A. Singer B. Player C. Sister D. Farmer

2. Match the questions in column A to their suitable answers in column B (2,5pts):

(Nối câu hỏi ở cột A với các câu trả lời thích hợp ở cột B, bằng cách viết vào phần đáp án Answers)

A B Đáp án
1. What are you going to do tonight? a. I have a headache. 1 -
2. What did you do last weekend? b. I usually go skiing. 2 -
3. What’s the matter with you? c. Turn right. It is on your left. 3 -
4. Where is the museum? d. I went to the zoo. 4 -
5. What do you usually do in winter? e. I’m going to the cinema. 5 -

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5pts)

3. Reorder the words to make the sentences (2,5pts): Sắp xếp các từ sau thành câu đúng

1. wrote / last weekend / I / a letter.

→ ………………………………………………………………………………..…

2. a doctor / should / You / see

→ ………………………………………………………………………………..…

3. going / to / tomorrow / are / what / you / do?

→ ………………………………………………………………………………..…?

4. is / Where / zoo / the ?

→ ………………………………………………………………………………..…?

5. like / weather / in / summer / What’s / the ?

→ ………………………………………………………………………………..…?

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2015

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5pts)

1. Circle the odd one out: Khoanh tròn từ khác loại (2,5pts)

1. D 2. D 3. C 4. C 5. C

2. Match the questions in column A to their suitable answers in column B (2,5pts):

1 - e 2 - d 3 - a 4 - c 5 - b

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5pts)

3. Reorder the words to make the sentences (2,5pts): Sắp xếp các từ thành câu đúng.

1. I wrote a letter last weekend.

2. You should see a doctor.

3. What are you going to do tomorrow?

4. Where is the zoo?

5. What’s the weather like in winter?

4. Read and tick True or False (2,5pts) Đọc và viết: T (đúng), F (sai).

1. F 2. F 3. T 4. F 5. T

Đánh giá bài viết
10 23.293
Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh Xem thêm