Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Vật lý trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phòng GD ĐT Huyện An lão ĐỀ KIỂM TRA HỌC II
TRƯỜNG THCS TÂN VIÊN N
Ă
M HC 2017
2018
MÔN: VẬT 7
THỜI GIAN: 45 PHÚT (không kể thời gian giao đề)
I. Ma trËn (b¶ng hai chiÒu) ( 4 : 6)
CÊp ®é
NhËn biÕt
Th«ng hiÓu
VËn dông
Céng
Tªn chñ ®Ò
CÊp ®é thÊp
CÊp ®é cao
TN
TN
TL
TN
TL
TN
TL
CHñ ®Ò 1:
NhiÔm ®iÖn,
t¸c dông cña
dßng ®iÖn
KT:nhËn
biÕt ®ưîc
c¸c vËt
nhiÔm
®iÖn,dßng
®iÖn , c¸c
t¸c dông
cña dßng
®iÖn
KT: HiÓu
®ưîc thÕ nµo
vËt
nhiÔm ®iÖn,
dßng ®iÖn
g×, ph©n biÕt
®ưîc c¸c t¸c
dông cña
dßng ®iÖn .
nêu được các
tác dng ca
dòng đin,
ly được
d minh ha
cho từng tác
dụng đó
KN: ph©n
biÖt ®ưîc vËt
nhiÔm
®iÖn, dßng
®iÖn g×,
ph©n biÕt
®ưîc c¸c t¸c
dông cña
dßng ®iÖn
c©u
®iÓm
lÖ%
2
1
10%
2
1
10%
1
2,5
25%
1
0,5
5%
6
5,0
50%
sChñ ®Ò 2:
Cưêng ®é
dßng ®iÖn
hiÖu ®iÖn thÕ
KT: NhËn
biÕt ®ưîc
cưêng ®é
dßng ®iÖn
hiÖu ®iÖn
thÕ
KT: HiÓu
®ưîc hiÖu
®iÖn thÕ,
cưêng ®é
dßng ®iÖn
trong ®o¹n
m¹ch m¾c nèi
KN: Biết đổi
đơn v đo
ca
các giá
tr ca các
đại lượng
ca cường
độ
dòng
KN: BiÕt so
s¸nh gi¶i
thÝch cưêng
®é dßng ®iÖn
khi m¾c vµo
m¹ch nèi
tiÕp hay //vµ
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
tiÕp m¾c //
đin và hiu
đin thế
hiÖu ®iÖn thÕ
®Þnh møc
trong ®o¹n
m¹ch
c©u
®iÓm
lÖ%
2
1
10%
1
0,5
5%
1
1,5
15%
1
2,0
20%
5
5,0
50%
Tæng sèc©u
Tæng sè®iÓm
%
4
2
20%
4
4,0
40%
3
4,0
40%
11
10,0
100%
II. §Ò bµi:
*phÇn A: Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (4,0®iÓm)
*Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng trước c©u tr¶ lêi em cho ®óng:
C©u 1: NÕu bèn vËt a,b,c,d ®· nhiÔm ®iÖn. NÕu vËt a hót b, b hót c, c ®Èy d th×:
A. VËt a c ®iÖn tich cïng dÊu B. VËt b c ®iÖn tÝch cïng dÊu
C. VËt b d ®iÖn tÝch cïng dÊu. D. VËt a d ®iÖn tÝch tr¸i dÊu
C©u 2: T¸c dông nhiÖt cña dßng ®iÖn trong c¸c dông nµo dưíi ®©y lîi?
A. Máy giặt B. Qu¹t ®iÖn
C. Nåi c¬m ®iÖn D.Ti vi
C©u 3
: Dßng ®iÖn g×?
A. Dßng chÊt láng dÞch chuyÓn hưíng
B. Dßng c¸c nguyªn dÞch chuyÓn hưíng.
C. Dßng c¸c ph©n dÞch chuyÓn hưíng
D. Dßng c¸c ®iÖn tÝch dÞch chuyÓn hưíng
C©u 4: Con 220V ghi trªn mét bãng ®Ìn nghÜa nµo díi ®©y?
A. Gi÷a hai ®Çu bãng ®Ìn lu«n hiÖu ®iÖn thÕ 220V
B. Bãng ®Ìn ®ã thÓ t¹o ra mét hiÖu ®iÖn t 220V
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. §Ó ®Ìn sáng b×nh thưêng th× hiÖu ®iÖn thÕ ë hai ®Çu bãng ®Ìn ph¶i 220V.
D. §Ìn chØ s¸ng khi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu bãng ®Ìn 220V
C©u 5
: Khi dßng ®iÖn ch¹y qua cuén d©y dÉn quÊn xung quanh mét lâi s¾t th×
cuén d©y dÉn nµy t hót c¸c vËt nµo díi ®©y?
A. C¸c vôn giÊy B. C¸c vôn s¾t
C. C¸c vôn ®ång D. C¸c vôn nh«m
C©u 6: Dßng ®iÖn t¸c dông ph¸t s¸ng khi ch¹y qua phËn hay dông ®iÖn nµo
dưíi ®©y khi chóng ho¹t ®éng b×nh thưêng?
A. Bãng ®Ìn bót thö ®iÖn B. C«ng t¾c
C.
Nồi cơm điện
D. Cuén d©y dÉn lâi s¾t
C©u 7
: HiÖu ®iÖn t gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch gåm hai bãng ®Ìn như nhau m¾c nèi
tiÕp gi¸ trÞ nµo dưíi ®©y?
A. B»ng tæng hiÖu ®iÖn thÕ trªn mçi ®Ìn
B. Nhá h¬n tæng c¸c hiÖu ®iÖn t trªn mçi ®Ìn
C. B»ng hiÖu ®iÖn thÕ trªn mçi ®Ìn
D. Lín h¬n tæng hiu đin thế
trên
mi
bóng đèn
C©u 8
: Ampe giíi h¹n ®o 70 mA phï hîp víi ®o cưêng ®é dßng ®iÖn nµo?
A. Dßng ®iÖn ®i qua ®Ìn ®ièt ph¸t quang cưêng ®é 15mA
B. Dßng ®iÖn ®i qua bãng ®Ìn pin cưêng ®é 0,55A
C. Dßng ®iÖn qua nam ch©m ®iÖn cưêng ®é 0,9A
D. Dßng ®iÖn qua bãng ®Ìn xe m¸y cưêng ®é 1,3 A
*PhÇn B: luËn(6,0 ®iÓm
)
Bµi 1: (1,5 ®iÓm): Đổi các đơn vị của các giá trị sau:
a) 0,2A =............mA b) 1425mA = ................A
c) 9,4 mA = .......... A d) 1,7 kV = ................V
e) 5463 mV = .......... V f) 2,5 V = .............MV
Bµi 2: (2,5 ®iÓm): Nêu các tác dụng của dòng điện? Lấy thí dụ minh họa cho các tác
dụng đó

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Vật lý trường THCS Tân Viên

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Vật lý trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018 là đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lý lớp 7 dành cho các bạn học sinh lớp 7 tham khảo. Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Vật lý này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Vật lý lớp 7 nói riêng. Mời các bạn và thầy cô tham khảo. Chúc các bạn đạt điểm cao trong các kì thi quan trọng sắp tới.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Toán trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Sinh học trường THCS Tân Viên năm học 2017 - 2018

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Công nghệ trường THCS Tân Viên năm học 2017 - 2018

Đánh giá bài viết
4 855
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Vật Lý

    Xem thêm