Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Toán trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
UBND HUYN AN O
TRƯNG THCS TÂN VN
ĐỀ KIM TRA HC KÌ II - NĂM HOC 2017 - 2018
MÔN TOÁN LP 7
Thời gian: 90 phút (Không tính thi gian giao đ)
I. Ma trËn:
Cp độ
Ch đề
Nhn biết
Th«ng hiểu
Vận dng
Tổng
TL
TL
Cấp độ thấp
TL
Thống kê
NhËn biÕt ®
ư
îc
u hiªu,....®iÒu
tra.LËp b¶ng n
,nh số TBC,và
tìm mot ca dấu
hiệu,
Số c©u
Số điểm
Tỉ l %
B 1
2
20%
1
2
20%
Biểu thức đại
số
Biết thu gn đa
thức và sắp xếp đa
thức
Tính giá trị của biểu
thc đại ,Hiu
biết ch thu gọn đơn
thc. T×m ®îc
nghiÖm cña ®a thøc.
n dông c¸ch
tÝnh tæng c¸c
®¬n thøc ®ång
ng trong nh
ng c ®a
thøc.T×m ®îc
nghiÖm cña ®a
thøc.
Số c©u
Số điểm
Tỉ l %
B 3.1a
1
10%
B 2,B3.2a
2,25
22,5%
B3.1b.
B3.2b
1,25
12,5%
5
4
45%
Quan hệ gia
c yếu t
trong tam giác
Hiểu và chưng minh
được hai tam giác
bằng nhau.
n dông quan hÖ gi÷a c¸c u
trong tam
ac ®Ó gi¶i c bµi tËp nh häc.
Số c©u
Số điểm
Tỉ l %
B 4.a
0,75
7,5%
B 4.b,c,d
2,75
27,5%
4
3
35%
Tổng số c©u
Tổng số điểm
%
2
3
30%
3
2,5
30%
5
7
40%
10
10®
100%
iiÒ BµI.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
i 1.
(2 điểm)
Điu tra tui ngh của (tính bằng năm) của 20 ng nhân trong một phân ng sản xut ta có
bảng sau
3
5
5
3
5
6
6
5
4
6
5
6
3
6
4
5
6
5
6
5
a) Dấu hiệu điểu tra là gi? Số các g trị của dấu hiu bao nhiêu? S c g trị khác nhau ca dấu hiệu?
b) Lập bng tần số, nh s trung bình cng, tìm mt của dấu hiệu.
i 2
: (1.5 điểm)
Cho đơn thức P =
)
3
1
(6
22
yzyx
a) Thu gn đơn thc P rồi m bậc?
b) nh giá tr của P ti x = -1, z = 1và y = 1?
i 3.
(3 điểm)
1) Cho hai đa thc
f(x) = 9 –x
5
+ 6x 5x
3
+x
2
7x
4
-2x +3x
3
g(x) = -4x
5
9 + 5x
2
+ 7x
4
+ 2x
3
3x -3x
2
+5x
5
a/ Thu gän vµ sắp xếp các đa thức trên theo lu thừa gim ca biến
b/ Tính tổng h(x) = f(x) + g(x), m(x) = f(x)- g(x)
2)Tim nghiệm của đa thc sau:
a)
h(x)
b)
(x-2) x(x-2)
i 4.(3,5 đim)
Cho tam giác ABC vuông tai A có BD là phân giác, k DE vuông góc với BC (E
BC). Gi F giao điểm của
AB vi DE. Chng minh rằng:
a/ BD trung trực của AE b/ DF = DC
c/ AD < DC d/ AE // FC
III/ ĐÁP ÁN
U
Đ ÁP ÁN
ĐI M
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
i 1
a/ Du hiu: Tuổi ngh của mi ng nhân.
S c giá tr của du hiệu là bao nhiêu: 20
S c giá tr khác nhau của du hiu: 4
c) L p bng t ần số
Gi á tr
3
4
5
6
T ần s
3
2
8
7
N =20
Mo = 5
X
=
3.3 4.2 5.8 6.7
20
= 5
0.25
0.25
0.25
0,5
0,25
0,25
i 2
2 2 2 2 2 2 2
1 1
6 ( ) 6.( ) .( ) 2
3 3
x y yz x yyz x y z
Đa thc bc 6
Tại x = -1, z = 1 y = 1 thì P = -2
0,5
0,5
i 2
1/
a/ Thu gọn và sắp xếp c đa thc trên theo lu tha gim ca biến
(x) = x
5
7x
4
2x
3
+ x
2
+ 4x + 9
g(x) = x
5
+ 7x
4
+ 2x
3
+ 2x
2
3x 9
0,5
0,5
b/
f(x) = –x
5
7x
4
2x
3
+ x
2
+ 4x + 9
+
g(x) = x
5
+ 7x
4
+ 2x
3
+ 2x
2
3x 9
h(x) = 3x
2
+ x
f(x) = –x
5
7x
4
2x
3
+ x
2
+ 4x + 9
+
0.5
0,5

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Toán trường THCS Tân Viên

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Toán trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018 là đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 7 dành cho các bạn học sinh lớp 7 tham khảo. Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 7 nói riêng. Mời các bạn và thầy cô tham khảo. Chúc các bạn đạt điểm cao trong các kì thi quan trọng sắp tới.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề cương ôn tập lớp 7 môn Sinh học

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Ngữ văn lớp 7

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán trường THCS Lê Quý Đôn, Cầu Giấy năm học 2017 - 2018

Đánh giá bài viết
4 1.611
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán Xem thêm