Đề thi Toán lớp 7 học kì 2 năm 2022 có đáp án

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều trường THCS trên cả nước đã phải hoãn lại lịch thi học kì 2 năm học 2020 - 2021. Để không bị xao nhãng kiến thức trong thời gian nghỉ dịch, các em học sinh vẫn cần phải luyện tập thường xuyên để có thể sẵn sàng kiến thức khi đi học trở lại. Để ôn tập cho kì thi học kì 2 sắp tới, mời các em vào chuyên mục Bộ đề thi học kì 2 lớp 7 trên VnDoc với đầy đủ đề thi của các môn học. Đây là nguồn tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề và các em học sinh tham khảo, chuẩn tốt cho các kì thi quan trọng sắp diễn ra.

Trong tài liệu này, VnDoc gửi tới các bạn Đề thi Toán lớp 7 học kì 2 năm 2021 có đáp án. Đề thi Toán 7 học kì 2 được biên soạn bám sát chương trình học trong SGK môn Toán lớp 7, bao gồm cả trắc nghiệm và tự luận, hệ thống kiến thức được học trong học kì 2 Toán 7. Đây không chỉ là tài liệu ôn tập hữu ích dành cho học sinh lớp 7, mà các thầy cô giáo cũng có thể tham khảo để xây dựng đề cương, cũng như lên kế hoạch ôn thi và ra đề thi cho các em học sinh. Mời các bạn tham khảo chi tiết sau đây.

Đề thi Toán lớp 7 học kì 2 năm 2021 có đáp án

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 7 HỌC KÌ 2 NĂM 2021

Mức độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng cộng

Mức độ thấp

Mức độ cao

TN

TL

TN

TL

TL

TL

1. Thống kê

- Nhận biết dấu hiệu điều tra.

- Biết mốt của dấu hiệu

- Hiểu và lập bảng tần số, tính số trung bình cộng.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

2/3(C1/a,c)

0,75

7,5%

1/3(C1/b)

1,25

12,5%

1

2,0

20%

2. Biểu thức đại số

- Nhận biết đơn thức đồng dạng, thu gọn, xác định bậc đơn thức.

- Sắp xếp được đa thức một biến theo yêu cầu.

- Cộng, trừ hai đa thức một biến, kiểm tra một số có là nghiệm của đa thức.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

3(C1; C2;C3)

1,5

15%

1/3(C2/a)

0,5

5%

2/3(C2/b,c)

1,5

15%

4

3,5

35%

3. Định lí Pytago. Các đường đồng quy của tam giác

- Nhận dạng được bộ ba số là độ dài ba cạnh của một tam giác.

- Hiểu định lý Py-ta-go, tính chất trọng tâm của tam giác.

- Vận dụng trường hợp bằng nhau của hai tam giác để chứng minh.Vẽ hình viết GT, KL

- Vận dụng bất đẳng thức, các trường hợp bằng nhau của tam giác để chứng minh.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1(C5)

0,5

5%

2(C4;C6)

1,0

10%

2/3(C3/a,b)

2,0

20%

1/3(C3/c)

1,0

10%

4

4,5

45%

T.số câu

T.số điểm

Tỉ lệ

14/3

2,75

27,5%

8/3

2,75

27,5%

5/3

4,5

45%

9

10

100%

ĐỀ THI HK II TOÁN 7 NĂM 2021

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Câu 1. Tích của hai đơn thức 3x2yz và (-2xy2z) bằng:

A. 6x3y2z2;

B. -6x3y3z2;

C. -4x3y3z;

C. -4x2y2z.

Câu 2. Đơn thức đồng dạng với đơn thức – 3x2y3 là:

A. -3x3y2;

B. (xy)5;

C.2x2y3;

D. -2x2y2.

Câu 3. Bậc của đa thức: x4 + x3 + 2x2 - 8 - 5x5 là:

A. 4;

B. 3;

C. 5;

D. 0.

Câu 4. Cho DABC vuông tại C. Chọn cách viết hệ thức Pytago đúng:

AB2 = AC2 + BC2;

B. BC2 = AB2 + AC2;

C. AC2 = AB2 +BC2;

D. Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 5. Trong các bộ ba số sau, bộ ba số nào có thể dựng được tam giác:

A. 3cm; 4cm; 7cm;

B. 3cm; 4cm; 5cm;

C. 3cm; 4cm; 8cm;

D. 3cm; 5cm; 8cm.

Câu 6. Tam giác MNP có MI là đường trung tuyến, G là trọng tâm. Khẳng định nào là sai:

A. GI = \frac{1}{3}MI;

B. MG = 2GI;

C. MG = \frac{2}{3}MI;

D. GI = \frac{1}{3} MG

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm)

Điểm bài kiểm tra môn Toán của học sinh lớp 7A được ghi trong bảng sau:

5

7

8

6

5

7

10

8

6

7

7

4

9

9

7

8

7

9

5

8

9

7

6

8

7

6

8

8

7

8

6

8

5

10

8

9

8

7

8

9

Dấu hiệu ở đây là gì ? Số các giá trị của dấu hiệu là bao nhiêu?

Lập bảng “tần số” và tìm mốt của dấu hiệu.

Tính số trung bình cộng.

Câu 2: (2,0 điểm)

Cho hai đa thức: A(x) = –2x3 + 3x + 4x2 + 5x5 +6 –4x4

B(x) = 2x4 – x + 3x2 – 2x3 + 4 – x5.

a) Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa giảm của biến?

b) Tính: A(x) + B(x); A(x) – B(x)?

c) Chứng tỏ rằng x = - 1 là nghiệm của A(x), nhưng không là nghiệm của B(x)?

Câu 3: (3,0 điểm)

Cho Δ ABC vuông tại A. Đường phân giác BD (D ∈ AC). Kẻ DH vuông góc với BC (H ∈ BC). Gọi K là giao điểm của BA và HD. Chứng minh:

a) AD = HD

b) BD ⊥ KC

c) 2( AD+AK ) > KC.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 TOÁN 7 NĂM 2021

Câu

Ý

Nội dung

Điểm

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

1

B

0,5

2

C

0,5

3

C

0,5

4

A

0,5

5

B

0,5

6

D

0,5

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

1

2,0 điểm

a

Dấu hiệu ở đây là điểm kiểm tra môn Toán của mỗi học sinh lớp 7A

Số các giá trị của dấu hiệu là: N = 40

0,25

0,25

b

Bảng tần số:

Giá trị (x)

4

5

6

7

8

9

10

Tần số (n)

1

4

5

10

12

6

2

N = 40

Mốt của dấu hiệu là: M0 = 8.

0,5

0,25

c

Số trung bình cộng:

Đề thi Toán 7 học kì 2 năm 2021

0,75

2

2,0 điểm

a

Sắp xếp: A(x) = 5x5 – 4x4 –2x3 + 4x2 + 3x + 6.

B(x) = - x5 + 2x4 – 2x3 + 3x2 – x + 4.

0,25

0,25

b

A(x) + B(x) = 4x5 – 2x4 – 4x3 + 7x2 + 2x + 10.

A(x) – B(x) = 6x5 – 6x4 + x2 + 4x + 2.

0,5

0,5

c

Ta có:

A(-1) = 5.(-1)5 – 4.(-1)4 –2.(-1)3 + 4.(-1)2 + 3.(-1) + 6 = 0

Suy ra x = -1 là nghiệm của A(x).

Ta có:

B(-1) = -(-1)5 + 2.(-1)4 – 2.(-1)3 +3.(-1)2 – (-1)+ 4= 130

Suy ra x = -1 không phải là nghiệm của B(x).

0,25

0,25

3

3,0 điểm

a

Vẽ hình và ghi GT-KL đúng

Đề thi Toán 7 học kì 2 năm 2021

0,5

Chứng minh: Xét rABD và rHBD có:

(theo gt); BD là cạnh chung; (theo gt)

ΔABD= ΔHBD (cạnh huyền - góc nhọn)

=>AD=HD (2 cạnh tương ứng)

0,25

0,25

0,25

b

Xét ΔBKC: chỉ ra được D là trực tâm của rBKC

=> BD là đường cao ứng với cạnh KC.

=> BD vuông góc KC

0,25

0,25

0,25

c

ΔAKD = ΔHCD ( g.c.g)

=>AK = HC (2 cạnh tương ứng) (1)

AD = HD (chứng minh câu a) (2)

Và: AD+AK > KD; DH+HC > DC (BĐT tam giác) (3)

Từ (1),(2),(3) =>2(AD+AK) > KD + CD

=> 2(AD+AK) > KC (do KD+DC >KC)

0,25

0,25

0,25

0,25

Đề thi Toán lớp 7 học kì 2 năm 2020 có đáp án

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

Cấp độ

Câu

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

Câu

Điểm

Câu: 1

Điểm: 2

Câu: 2c

Điểm: 0,5

Câu: 2a

Điểm: 0,5

Câu: 6

Điểm: 0,5

Câu

Điểm

Câu: 3a

Điểm: 1

Câu: 2d

Điểm: 0,5

Câu: 3b

Điểm: 1

Câu

Điểm

Câu: 4

Điểm: 2

Câu: 5

Điểm: 2

Tổng số câu

Tổng số điểm

Số câu: 2

Số điểm: 3

Số câu: 3

Số điểm: 3

Số câu: 3

Số điểm: 3,5

Số câu: 1

Số điểm: 0,5

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 7 HỌC KÌ 2 NĂM 2020

Họ và tên: ………………………

Lớp 7 ……

KIỂM TRA HỌC KỲ II

Môn toán 7 - Thời gian làm bài: 90 phút

Năm học: 2019 - 2020

Câu 1 (2đ’): Nêu nội dung định lí Py-ta-go thuận và đảo.

Câu 2 (1,5đ’) Tìm x biết:

Đề thi học kì 2 lớp 7

Câu 3 (2đ’): Điểm kiểm tra học kì II của học sinh lớp 7A được ghi ở bảng sau

8

7

5

6

6

4

5

2

6

3

7

2

3

7

6

5

5

6

7

8

6

5

8

10

7

6

9

2

10

9

a. Lập bảng tần số

b. Tính điểm trung bình các bài kiểm tra của lớp 7A

Câu 4(2đ’): Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm ; AC = 8cm

a. Tính độ dài cạnh BC

b. Trên tia đối của AB lấy điểm D sao cho AD = AB . Chứng minh

Câu 5 (2đ’): Cho các đa thức P = 3x2 – y2 - 4x + 3y + 1 và Q = – x2 + 3y2 - 5x +y + 6

a/ Tính P + Q

b/ Tính P – Q

Câu 6 (0,5đ’) Chứng minh rằng đa thức f(x) = x2 + 2020 không có nghiệm với bất kì giá trị nào của x.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TOÁN 7 HỌC KÌ 2 NĂM 2020

Câu 1 (2đ’) Phát biểu đúng định lí py-ta-go thuận và đảo mỗi định lí cho 1 điểm

Câu 2 (1,5đ’) Tìm được đúng x của mỗi câu cho 0,5 điểm

Đề thi học kì 2 lớp 7

Câu 3 (2đ’) Mỗi câu đúng cho 1 điểm

a . Lập bảng tần số đúng cho (1 điểm)

Đề thi học kì 2 lớp 7

b, Điểm trung bình của các bài kiểm tra là:

= (2.3 + 3.2 + 4.1 + 5.5 + 6.7 + 7.5 + 8.3 + 9.2 + 10.2) = 6 (1 điểm)

Câu 4: (2đ’) Hướng dẫn

a, Áp dụng định lý Py-ta-go tính được BC= 10cm (1 điểm)

b, Chứng minh hai tam giác vuông (2 cạnh góc vuông) (1 điểm)

Câu 5 (2đ’): Mỗi câu đúng cho 1 điểm

Cho các đa thức

P = 3x2 – y2 - 4x + 3y + 1 và

Q = – x2 + 3y2 - 5x +y + 6

a/ Tính P + Q = ........... = 2x2 + 2y2 - 9x + 4y + 7 (1 điểm)

b/ Tính P – Q = ........... =  4x2 - 4y2 + x + 2y – 5 (1 điểm)

Câu 6 (0,5đ’): Ta có x2 ≥ 0 với bất kì giá trị nào của x

Vì thế nên x2 + 2020 ≥ 2020 > 0 với bất kì giá trị nào của x (0,25 điểm)

Tức là f(x) > 0 với bất kì giá trị nào của x.

Vậy đa thức f(x) = x2 + 2020 không có nghiệm với bất kì giá trị nào của x. (0,25 điểm)

.............................

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi Toán lớp 7 học kì 2 năm 2021 có đáp án. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu lớp 7 khác như: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7 và các dạng Đề thi học kì 2 lớp 7 ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt Toán 7 hơn.

Thông qua việc thực hành giải đề thi học kì 2 Toán 7 trên VnDoc, các em học sinh sẽ được làm quen với cấu trúc đề thi, nắm được các dạng câu hỏi, các dạng bài tập thường có trong bài thi, từ đó có thể vận dụng để giải bài thi chính thức một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Bên cạnh việc luyện giải đề thì các em học sinh cũng không nên bỏ qua Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2020 - 2021 để có kế hoạch ôn tập phù hợp, theo đúng trọng tâm kiến thức được học trong học kì 2 Toán 7. Chúc các em đạt điểm cao trong kỳ thi sắp tới.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
333 162.927
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Nguyen Nguyen
  Nguyen Nguyen

  Hay

  Thích Phản hồi 29/04/21

  Đề thi học kì 2 Toán 7 Kết nối tri thức

  Xem thêm