Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phßng gi¸o dôc ®µo t¹o bµi kiÓm tra sung n¨m
Thµnh phè .. m«n to¸n líp 2
Thêi gian lµm bµi 40 phót
§iÓm
tªn häc sinh:……………………………… Líp 2A1
GV coi:……………..........................GV chÊm…………………..
NhËn xÐt : ……………………………………………………………
Bµi 1: (2,0 ®) Khanh vµo ch÷ ®Æt tríc u tr¶ lêi ®óng
a) BiÕt: x + 5 = 5. VËy x b»ng:
A. 0 B. 5 C. 10
b) H×nh bªn cã H×nh ch÷ nhËt
A. 3 B. 4 C. 5 C. 6
c) H×nh bªn H×nh tam gi¸c
A. 3 B. 4 C. 5 C. 6
d) liÒn tríc cña 80 lµ: A. 81 B.79 C. 78 D. 77
Bµi 2:
(3,0 ®) ViÕt thÝch hîp vµo chç chÊm:
a) 67 ; 68 ; 69 ; .. . ; …….. ; …….. ; ……… ; 74 ; 75
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
b) 52 ; 54 ; 56 ; .. . ; …….. ; …….. ; ……… ; 66 ; 68
c) 8 dm + 10 dm = …….dm ;
d) 25kg 15 kg + 4 kg = …….kg
Bµi 3:
(2,0 ®) §Æt tÝn råi tÝnh:
37 + 36 29 + 16 71 25 60 - 28
…………. ………….. …………. ………….
…………. ………….. …………. ………….
…………. ………….. …………. ………….
Bµi 4:
(3,0 ® )
a) Nhµ n Mai nu«i 34 con gµ. Nhµ b¹n Hoa nu«i Ýt h¬n nhµ b¹n Mai 13 con. Hái nhµ b¹n
Hoa nu«i ®îc bao nhiªu con ?
Bµi gi¶i: …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
b) ChÞ 10 c¸i kÑo, em nhiÒu h¬n chÞ 5 c¸i kÑo. Hái em cã bao nhiªu c¸i kÑo ?
Bµi gi¶i: …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 2 là tài liệu ôn tập giúp các thầy cô cùng các bậc phụ huynh cho các em học sinh ôn tập và ra đề thi học kì 1 lớp 2 hiệu quả. Chúc các em học tốt và thi tốt.

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 2 dành cho các em học sinh tham khảo củng cố cách làm bài, củng cố kiến thức lớp 2, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 lớp 2 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 4.731
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán Xem thêm