Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 môn Toán cấp cơ sở năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Điện Biên

ĐỀ VÀ HDG HC SINH GII 12 ĐIN BIÊN 2018-2019
Câu 1: (6,0 đim)
1. Cho hàm s
2 3
( )
1
=
x
y C
x
đườ
ng th
ng
: 1 0
=
d x y
. Vi
ế
t ph
ươ
ng trình ti
ế
p tuy
ế
n
c
a
đồ
th
( )
C
bi
ế
t ti
ế
p tuy
ế
n
đ
ó song song v
i d.
2.
Tìm
để
hàm s
(
)
3 2 2
3 3 1 2
= + + +
y x mx m x m
đồ
ng bi
ế
n trên kho
ng
(
)
2;
+∞
.
Câu 2: (4,0 đim)
1.
Tìm giá tr
l
n nh
t và giá tr
nh
nh
t c
a hàm s
( )
2
4 4
2sin
sin cos
2 2
=
+
x
f x
x x
.
2.
Gi
i h
ph
ươ
ng trình
(
)
( )
3 3 2 2
3 2 2 15 10 0
;
2 3 2 2
+ + =
+ =
x y x y y x
x y
y x x
.
Câu 3: (4,0 đim)
1.
G
i
S
t
p h
p t
t c
các s
t
nhiên có 5 ch
s
khác nhau
đượ
c ch
n t
các s
0;1; 2;3; 4;5;6; 7;8;9
. Xác
đị
nh s
ph
n t
c
a
S
. Ch
n ng
u nhiên m
t s
t
S
,
tính xác su
t
để
s
đượ
c ch
n là s
ch
n.
2.
Trong m
t ph
ng t
a
độ
Oxy
cho hai
đ
i
m
(
)
(
)
0;9 , 3;6
A B
. G
i
D
mi
n nghi
m c
a h
ph
ươ
ng trình
2 0
6 3 5 0
+
+ +
x y a
x y a
. Tìm t
t c
các giá tr
c
a
a
để
AB D
.
Câu 4: (4,0 đim)
1.
Chonh chóp
SABC
. Trên các
đ
o
n th
ng
, ,
SA SB SC
l
n l
ượ
t l
y các
đ
i
m
', ', '
A B C
khác
v
i
đ
i
m
S
. Ch
ng minh r
ng:
.
. ' ' '
. .
' ' '
=
S ABC
S A B C
V
SA SB SC
V SA SB SC
2.
Cho hình chóp t
giác
đề
u
.
S ABCD
,
, 3
= =
AB a SA a
. G
i
O
giao
đ
i
m c
a
AC
BD
,
G
là tr
ng tâm tam giác
SCD
.
a) Tính th
tích kh
i chóp
. .
S OGC
b) Tính kho
ng cách t
G
đế
n m
t ph
ng
(
)
SBC
.
c) Tính cosin góc gi
a hai
đườ
ng th
ng
SA
BG
.
Câu 5: (2,0 đim)
1.
Cho ph
ươ
ng trình
( )
(
)
( ) ( )
2 2
2 1 6 1 0 1
+ + + =m x x x m x
. Tìm các giá tr
c
a
m
để
ph
ươ
ng trình
(
)
1
có nghi
m th
c.
2.
Cho
đ
a th
c
(
)
4 3 2
1
= + + + +
f x x ax bx ax
nghi
m th
c. Ch
ng minh r
ng
2 2
4 1 0
+ + >
a b b
.
HDG
Câu 1: (6,0 đim)
1.
Cho hàm s
2 3
( )
1
=
x
y C
x
đườ
ng th
ng
: 1 0
=
d x y
. Vi
ế
t ph
ươ
ng trình ti
ế
p tuy
ế
n
c
a
đồ
th
( )
C
bi
ế
t ti
ế
p tuy
ế
n
đ
ó song song v
i d.
2.
Tìm
để
hàm s
(
)
3 2 2
3 3 1 2
= + + +
y x mx m x m
đồ
ng bi
ế
n trên kho
ng
(
)
2;
+∞
.
T
p xác
đị
nh:
.
Li gii
1.
: 1 0 : 1
= =
d x y d y x
d có h
s
góc
1.
=
d
k
Xét hàm s
2 3
( )
1
= =
x
y f x
x
:
+ T
p xác
đị
nh
{
}
\ 1 .
=
D
+
(
)
/
2
1
( ) , x 1.
1
= ∀ ≠
f x
x
G
i
ti
ế
p tuy
ế
n c
a
( )
C
t
i
0
0
0
2 3
x ;
1
x
M
x
thì
:
/
0
0 0
0
2 3
( )( )
1
= +
x
y f x x x
x
+ Gi
s
/ /
d
ta
đượ
c
(
)
0
/
0
2
0
0
0
1
( ) 1
2
1
=
= =
=
d
x
f x k
x
x
.
+ Th
l
i:
0
0 : 3
= = +
i
x y x th
a mãn
/ /
d
.
0
2 : 1
= =
i
x y x
.
d
Tr
ườ
ng h
p này không th
a mãn.
V
y có
đ
úng m
t ti
ế
p tuy
ế
n c
a
( )
C
th
a
đề
,
đ
ó là
: 3.
= +
y x
2.
2/ 2
3 6 3( 1), x
= +
y x mx m
/
1
0
1
=
=
=
x m
y
x m
: Hai nghi
m phân bi
t v
i m
i
.
m
B
ng bi
ế
n thiên
Hàm s
đồ
ng bi
ế
n trên
(
)
(
)
(
)
2; 2; 1; 1 2 1.
+∞ +∞ + +∞ +
m m m
V
y m c
n tìm là
1.
m
Câu 2: (4,0 đim)
1.
Tìm giá tr
l
n nh
t và giá tr
nh
nh
t c
a hàm s
( )
2
4 4
2sin
sin cos
2 2
=
+
x
f x
x x
.
2.
Gi
i h
ph
ươ
ng trình
(
)
( )
3 3 2 2
3 2 2 15 10 0
;
2 3 2 2
+ + =
+ =
x y x y y x
x y
y x x
.
Li gii
1.
Ta có
2
4 4 2 2 2
1 2 sin
sin cos 1 2sin cos 1 sin 0, .
2 2 2 2 2 2
+ = = =
x x x x x
x x
Cách 1:
Khi
đ
ó
( )
2
2 2
4sin 8
4
2 sin 2 sin
= =
x
f x
x x
.
2 2
0 sin 1 1 2 sin 2
x x
nên
2
8
4 8
2 sin
x
. Do
đ
ó
(
)
0 4
f x
.
Ta có
(
)
(
)
2
0 sin 0 sin 0
= = = =
f x x x x k k
π
,
( ) ( )
2
4 sin 1 sin 1 2
2
= = = ± = ± +
f x x x x k k
π
π
.
V
y giá tr
nh
nh
t c
a
(
)
f x
là 0
đạ
t
đượ
c khi
(
)
=
x k k
π
,
giá tr
l
n nh
t c
a
(
)
f x
là 4
đạ
t
đượ
c khi
( )
2
2
= ± +
x k k
π
π
.
Cách 2: Đặ
t
2
sin
=
x t
,
Đ
i
u ki
n
[
]
0;1
t
2.
Đ
i
u ki
n:
3
2
x
y
.
Ph
ươ
ng trình th
nh
t c
a h
t
ươ
ng
đươ
ng v
i:
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
3 3
2 3 2 1 3 1 1
+ = + x x y y
y
2
y
1
+
-
++
_
0
0
+
- m+1
m-1
y
y'
x

Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 12 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 môn Toán cấp cơ sở năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Điện Biên. Tài liệu gồm 5 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 180 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Toán lớp 12

Giải bài tập Toán lớp 12

Giải vở bt Toán 12

Giải bài tập Hóa học lớp 12

Giải bài tập Vật Lí 12

Tài liệu học tập lớp 12

Đề thi học kì 1 lớp 12

Đánh giá bài viết
1 281
Sắp xếp theo

Thi học sinh giỏi lớp 12

Xem thêm