Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 Phòng GD&ĐT Bình Giang có đáp án

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Anh chương trình cũ có đáp án - Phòng GD&ĐT Bình Giang với thời gian làm bài 45 phút là đề ôn thi giữa kì 1 lớp 6 năm 2019, giúp các thầy cô và các em có thêm tài liệu ôn thi môn tiếng Anh hữu ích để đạt được kết quả tốt nhất trong kì thi giữa học kì 1 sắp tới.

Đề kiểm tra môn tiếng Anh giữa kì 1 lớp 6 có đáp án dưới đây gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 6 khác nhau thường xuất hiện trong đề thi môn tiếng Anh chính thức như: Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác; Chọn đáp án đúng; Chia động từ trong ngoặc; Đọc đoạn văn tìm thông tin đúng sai; Viết lại câu tiếng Anh,... giúp các em học sinh lớp 6 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Đề thi môn tiếng Anh luyện thi giữa học kì 1 lớp 6

A. LISTENING

I. Listen and choose the best answer marked A, B, C or D for each question. (1.25 pts)

1. What time is it?

A. 5.30 B. 6.00 C. 7.00

2. What is the time?

A. 10.00 B. 10.10 C. 12.00

3. What time does she go to school?

A. 11.30 B. 12.00 C. 12.15

4. What time does she have breakfast?

A. 7.15 B. 7.00 C. 6.30

5. What time does she get up?

A. 5.00 B. 5.30 C. 6.00

II. Listen to a small talk and decide whether the following statements are True (T) or False (F).

(1.25 pts)

T

F

0. His name is Thuan.

1. He is a student in grade 6.

2. He has Geography on Monday.

3. He goes home and play games in the afternoon.

4. He watches TV at 7.00 in the evening.

5. He goes to bed at 10.00

B. VOCABULARY + GRAMMAR + LANGUAGE FUNCTION

I. Odd one out. (0,5 pt)

1. A. sister

B. brother

C. mother

D. house

2. A. table

B. chair

C. teacher

D. desk

3. A. doctor

B. nurse

C. engineer

D. family

4. A. two

B. seventh

C. tenth

D. sixth

5. A. get

B.is

C. go

D. wash

II. Choose the best option marked A, B, C or D to complete each sentence. (1,0 pt)

1. She ________ games after school.

A. plays

B. to play

C. play

D. is play

2. This is my sister. She __________ a nurse.

A. does

B. is

C. are

D. am

3. How are you? - _____________

A. I'm five years old?

B. I am five, thank you.

C. Fine, thanks.

D. B and C

4. What are those? - ___________ are school bags.

A. They

B. It

C. This

D. That.

III. Match a sentence in column A to a suitable response in column B. (1,0 pt)

A

Answer

B

0. What is his name?

1. Hi, Jack.

2. What does he do after school?

3. Where's Phong school?

4. Is it a big school?

0 - A

1. ....

2......

3......

4......

A. His name is Phong.

B. No. It's small.

C. Hello Jim, How are you?

D. It's in the country.

E. He watches television.

C. READING

I. Read the following passage and choose the best answer marked A, B, C or D for each question. (1,0 pt)

Lien is a student. She is in grade 6. Every morning she gets up at half past five. Then she gets dressed, brushes her teeth and washes her face. She has breakfast at six fifteen. She goes to school at six thirty five. Her school has ten classes. Her class has thirty five students. Her classroom is on the second floor.

1. Which grade is Lien in?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

2. What time does she get up?

A. 5.30

B. 3.50

C. 6.15

D. 6.35

3. How many students are there in her class?

A. 10

B. 30

C. 35

D. 45

4. Where is her classroom?

A. in the city

B. on the 1st floor

C. in the country

D. on the 2nd floor

II. Read the passage carefully then answer the questions below. (1.5 pts)

Hoa usually gets up at six o' clock. Then she takes a shower. After taking a shower she has breakfast. She goes to school at about a quarter to seven. Her class starts at seven and ends at half past eleven. She comes back home at eleven forty five.

What time does Hoa get up?

- _____________________________________________.

What does she do after taking a shower?

- _____________________________________________.

Does she come back home at 11.30?

- _____________________________________________.

D. WRITING

I. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one. (1.5 pts)

1. This school is small.

-> This school isn't ................................................................

2. How many students are there in your school?

-> How many students does ...................................................?

3. Nam is Hoa's brother.

-> Hoa is Nam's .......................................................................

II. Rearrange the jumbled words to make meaningful sentences. (1.0 pt)

1. Thu/ music/ listens to/ every morning.

- _______________________________________________________.

2. He/ play soccer/ doesn't/ on/ Monday.

- _______________________________________________________.

Đáp án Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Tiếng Anh

A. LISTENING: (Tỉ lệ 25%)

I. Listen and choose the best answer marked A, B, C or D for each question.

(5 items x 0,25 = 1.25 pts)

1. A

2. B

3. C

4. B

5. C

II. Listen to the talk and decide whether the following statements are True (T) or False (F).

(5 items x 0,25 = 1.25 pts)

1. T

2. F

3. T

4. T

5. F

B. VOCABULARY + GRAMMAR + LANGUAGE FUNCTION (Tỉ lệ 25%)

I. Odd one out. (5 items x 0,1 = 0,5 pt)

1. D

2. C

3. D

4. A

5. B

II. Choose the best option marked A, B, C or D to complete each sentence.

(4 items x 0,25 = 1,0 pt)

1. A

2. B

3. C

4. A

III. Match a sentence in column A to a suitable response in column B.

(4 items x 0,25 = 1,0 pt)

1. C

2. E

3. D

4. B

C. READING (Tỉ lệ 25%)

I. Read the following passage and choose the best answer marked A, B, C or D for each question. (4 items x 0,25 = 1,0 pt)

1. B

2. A

3. C

4. D

II. Read the passage carefully then answer the questions below. (3 items x 0,5 = 1,5 pts)

1/ She/ Hoa (usually) gets up at six (o'clock).

2/ After taking a shower she has breakfast.

3/ No, she doesn't. (No. She comes back home at eleven forty five.)

D. WRITING (Tỉ lệ 25%)

I. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one.

(3 items x 0,5 = 1,5 pts)

1/ This school isn't big.

2/ How many students does your school have?

3/ Hoa is Nam's sister.

II. Rearrange the jumbled words to make meaningful sentences.

(2 items x 0,5 = 1,0 pt)

1/ Thu listens to music every morning.

2/ He doesn't play soccer on Monday.

Trên đây là Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn tiếng Anh 6 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
19 8.666
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 6 Xem thêm