10 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2021 - 2022

10 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2021 - 2022 là đề ôn tập hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải cho các em học sinh lớp 1 tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán 1.

Đề thi giữa kì 1 lớp 1 - Đề 1

Câu 1: Cho các số: 0, 5, 2, 10, 3, 9

a) Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé.

b) Sắp xếp các số trên theo thứ từ bé đến lớn.

Câu 2: Tính:

Đề thi giữa kì 1 lớp 1 - Đề 1 

Câu 3: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

a) 2 ... 3

b) 4 + 1 ... 4

c) 2 + 0 ... 2

d) 2 ... 1 + 3

Câu 4: Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp ánĐề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1

Câu 5: Cho hình vẽ:

Hình vẽ trên có ... hình tam giác.

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án

Đáp án Đề thi giữa kì 1 lớp 1 - Đề 1

Câu 1:

a) Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé: 10; 9; 5; 3; 2; 0

b) Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn: 0; 2; 3; 5; 9; 10

Câu 2:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp ánĐề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 chi tiết

Câu 3: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

a) 2 < 3

b) 4 + 1 > 4

c) 2 + 0 = 2

d) 2 < 1 + 3

Câu 4:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp ánĐề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1

Câu 5:

Hình vẽ trên có 3 hình tam giác.

Đề thi giữa kì 1 lớp 1 - Đề 2

Câu 1: Tính:

a. 2 + 3 = …

3 + 3=…

1 + 4 = …

2 + 4 =…

b. 1 + 4 + 3 = …

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm?

a. ……. + 4 = 6

…….. = 3 + 2

3 + …… = 7

8 = ….. + 3

b.

1

….…

3

4

5 < ….. < 7

Câu 3: Điền dấu > ,< , =

2 + 3 … 4

4 + 0 ….. 5

3 + 1 ….. 2 + 3

3 + 3 ….. 4

Câu 4.

a. Khoanh vào số bé nhất: 5 , 1 , 4 , 3 , 2 , 7 , 9

b. Khoanh vào số lớn nhất: 5 , 7 , 9 , 4 , 2 , 6 , 8

Câu 5. Viết các số 8; 4; 2; 5; 6; 9

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………..

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………..

Câu 6.

a. Các số bé hơn 10 là: ………….

b. Trong các số từ 0 đến 10:

- Số bé nhất là: …….

- Số lớn nhất là: …..

Câu 7: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Hình bên có:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 1

A. 4 hình tam giác

B. 5 hình tam giác

C. 6 hình tam giác.

D. 7 hình tam giác.

Đáp án Đề thi giữa kì 1 lớp 1 - Đề 2

Câu 1:

a. 2 + 3 = 5

3 + 3 = 6

1 + 4 = 5

2 + 4 = 6

b. 1 + 4 + 3 = 8

2 + 3 + 3 = 8

Câu 2:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 1

Câu 3:

2 + 3 > 4

4 + 0 < 5

3 + 1 < 2 + 3

3 + 3 > 4

Câu 4:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 1

Câu 5:

Viết các số 8; 4; 2; 5; 6; 9:

a.Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2; 4; 5; 6; 8; 9

b.Theo thứ tự từ lớn đến bé: 9; 8; 6; 5; 4; 2

Câu 6:

a. Các số bé hơn 10 là: 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0

b. Trong các số từ 0 đến 10:

- Số bé nhất là số 0

- Số lớn nhất là số 10

Câu 7:

C. 6 hình tam giác

Đề thi giữa kì 1 lớp 1 - Đề 3

Câu 1: Viết số thích hợp vào ô trống

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 2: Nối ô trống với số thích hợp

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 3: Điền số thích hợp?

8 < …..                       9 < …..                       6 < ….. < 8

….. > 7                      10 > …..                      8 < ….. < 10

Câu 4: Viết số thích hợp vào ô trống:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 5: Tính:

a.

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

b. 5 + 0 + 2 = ….

6 + 1 + 2 = …..

1 + 2 + 3 = …..

4 + 3 + 2 = …..

Câu 6: Nối ô trống với số thích hợp:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 7: Chọn câu trả lời đúng

Hình bên có bao nhiêu hình vuông?

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

A. 1 hình vuông

B. 3 hình vuông

C. 4 hình vuông

D. 5 hình vuông

Đáp án Đề thi giữa kì 1 lớp 1 - Đề 3

Câu 1:

Đáp án Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 2:

Đáp án Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 3:

Đáp án Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 4:

Đáp án Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 5:

Đáp án Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 6:

Đáp án Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 7:

D. 5 hình vuông.

Đề thi giữa kì 1 lớp 1 - Đề 4

Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống

1 + … = 3

… + 3 = 5

… + 2 = 7

… + 0 = 6

Câu 2: Tính

1 + 2 + 4 = …

4 + 0 + 3 = …

2 + 3 + 4 = …

3 + 4 + 2 = …

Câu 3: Nối ô trống với số thích hợp

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

5 > … > … > 2                                          7 > … > … > … > 3

Câu 5: Số?

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 6: Viết phép tính thích hợp

Toàn có 3 viên bi, Lâm có 2 viên bi. Hỏi hai bạn có bao nhiêu viên bi?

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 7: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Hình bên có:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 8: Viết phép tính thích hợp

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Đáp án Đề thi giữa kì 1 lớp 1 - Đề 4

Câu 1:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 2:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 3:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 4:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 5:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 6:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 7:

- S

- Đ

Câu 8:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Đề thi giữa kì 1 lớp 1 nâng cao

Phần I. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Số bé nhất có một chữ số là:

A. 1

B. 0

C . 2

Câu 2: Số lớn nhất trong các số: 1 , 9 , 4 , 7 là:

A. 7

B. 4

C . 9

Câu 3: Phép tính nào sai?

A. 5 – 3 = 2

B. 3 + 2 = 6

C . 5 – 4 = 1

Câu 4: Viết phép tính thích hợp:

Đề thi giữa kì 1 lớp 1 nâng cao

Câu 5: Số còn thiếu trong dãy số: 1, ….. ,3 , ….. , 5, …, 7 là:

A. 0 , 2

B. 2 , 4

C. 6 , 4

Câu 6: Kết quả của phép tính: 5 – 1 + 1 = …..?

A. 5

B. 3

C. 2

Phần II. Tự luận

Câu 7: Điền số thích hợp vào ô trống.

Toán lớp 1

Câu 8: Viết các số: 7, 2, 8, 6, 4

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé

Câu 9: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

0 … 4

9 … 2 + 3

7 … 7

3 + 1 … 2

4 … 4 + 0

Câu 10: Tính

4 + 0 = …

1 + 2 + 1 = ...

2 + 0 + 3 = …

Câu 11: Cho hình vẽ:

Hình vẽ trên có bao nhiêu hình tam giác?

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án

Đáp án đề nâng cao

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: B

Câu 2: C

Câu 3: B

Câu 4: 3 + 2 = 5

Câu 5: B

Câu 6: A

Phần II. Tự luận

Câu 7:

Toán lớp 1

Câu 8:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2; 4; 6; 7; 8

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 8; 7; 6; 4; 2

Câu 9:

0 < 4

9 > 2 + 3

7 = 7

3 + 1 > 2

4 = 4 + 0

Câu 10:

4 + 0 = 4

1 + 2 + 1 = 4

2 + 0 + 3 = 5

Câu 11:

Hình vẽ trên có 6 hình tam giác.

.................................

Bộ Đề thi giữa kì 1 lớp 1 có đáp án là phần biên soạn có file tải Word, PDF miễn phí hỗ trợ các em ôn luyện đề đạt hiệu quả nhất. Đây chỉ là đề kiểm tra các thầy cô ra đề để cho các em tự luyện tại nhà. Bộ đề này giúp các em thử sức bản thân, làm quen với cấu trúc đề và phát hiện những lỗ hổng kiến thức cần bù đắp, chuẩn bị tốt cho kì thi học kì 1 đạt được kết quả hơn mong muốn.

Tham khảo thêm: 

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2021 - 2022. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Tiếng Việt 1 cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,....

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
29 54.444
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 1 lớp 1 Xem thêm