Đề thi giữa học kì 2 Toán 12 năm 2021 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương

SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 NĂM HỌC 2020 – 2021
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG Môn: TOÁN 12
Đề số 1 Thời gian làm bài: 90 phút
I). Phần trắc nghiệm (7 điểm).
Câu 1. Họ nguyên hàm của hàm số
3
2 9
f x x
là:
A.
4
1
9
2
x x C
. B.
4
4 9
x x C
. C.
4
1
4
x C
. D.
3
4 9
x x C
.
Câu 2. Họ nguyên hàm của hàm số
2
3 cos
f x x x
A.
3
cos
x x C
. B.
3
sin
x x C
. C.
3
cos
x x C
. D.
3
3 sin
x x C
.
Câu 3. Nguyên hàm
sin d
x x
bằng:
A.
cos
x C
. B.
cos
x C
. C.
1
cos 2
2
x C
. D.
cos 2
x C
.
Câu 4. Tất cả nguyên hàm của hàm số
1
2 3
f x
x
A.
1
ln 2 3
2
x C
. B.
1
ln 2 3
2
x C
. C. ln 2 3
x C
. D.
1
ln 2 3
ln 2
x C
.
Câu 5. Họ nguyên hàm của hàm số
3
x
f x e
là:
A.
3
x
e C
B.
1
3
x
e C
C.
3
1
3
x
e C
D.
3
3
x
e C
Câu 6. Hàm số
1
4F x x
x
là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây?
A.
2
1
4
f x C
x
. B.
2
1
4f x
x
.
C.
2
1
4f x
x
. D.
2
2 ln | |
f x x x C
.
Câu 7: Tìm nguyên hàm của hàm số
cos3
f x x
.
A.
1
cos3 d sin 3
3
x x x C
. B.
cos3 d sin3
x x x C
.
C. cos3 d 3sin 3
x x x C
. D.
1
cos 3 d sin 3
3
x x x C
.
Câu 8: Hàm số
cos3
F x x
là nguyên hàm của hàm số:
A.
sin 3
3
x
f x
. B.
3sin3
f x x
. C.
3sin3
f x x
. D.
sin 3
f x x
.
Câu 9. Cho hàm số
f x
thỏa mãn
3 5cos
f x x
0 5
f
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
3 5sin 2
f x x x
. B.
3 5sin 5
f x x x
.
C.
3 5sin 5
f x x x
. D.
3 5sin 5
f x x x
.
Câu 10. Tìm họ nguyên hàm của hàm số
5
x
f x
.
A.
d 5
x
f x x C
. B.
d 5 ln5
x
f x x C
.
C.
5
d
ln5
x
f x x C
. D.
1
5
d
1
x
f x x C
x
.
Câu 11. Họ nguyên hàm của hàm số
sin 2
f x x x
A.
2
cos2
2
x
x C
. B.
2
1
cos2
2 2
x
x C
.
C.
2
1
cos 2
2
x x C
. D.
2
1
cos2
2 2
x
x C
.
Câu 12. Cho biết
F x
là một nguyên hàm của hàm số
f x
. Tìm
2 1 d
I f x x
.
A.
2 1
I F x C
. B.
2 1
I xF x C
.
C.
2
I xF x x C
. D.
2
I F x x C
.
Câu 13: Tích phân
2
1
1
2 d
I x
x
bằng
A.
ln 2 2
I
. B.
ln 2 1
I
. C.
ln 2 1
I
. D.
ln 2 3
I
.
Câu 14: Tích phân
2
0
2
d
2 1
x
x
bằng.
A.
2ln5
. B.
1
ln5
2
. C.
ln5
. D.
4ln5
.
Câu 15: Tích phân
3
2
4
d
sin
x
I
x
bằng?
A.
cot cot
3 4
. B.
cot cot
3 4
. C.
cot cot
3 4
. D.
cot cot
3 4
.
Câu 16: Tích phân
3
0
cos d
f x x x
bằng
A.
1
2
B.
3
2
C.
3
2
D.
1
2
Câu 17. Cho hàm số
f x
liên tục trên
0;10
thỏa mãn
10
0
d 7
f x x
,
6
2
d 3
f x x
. Tính
2 10
0 6
d d
P f x x f x x
.
A.
4
P
. B.
4
P
. C.
5
P
. D.
7
P
.
Câu 18: Cho m số
y f x
đạo hàm liên tục trên đoạn
1;1
thỏa mãn
1
1
d 5
f x x
1 4
f
. Tìm
1
f
.
A.
1 1
f
. B.
1 1
f
. C.
1 9
f
. D.
1 9
f
.
Câu 19: Cho hàm số
y f x
liên tục trên đoạn
;
a b
. Mệnh đề nào dưới đây sai?
A.
d d
b b
a a
f x x f t t
. B.
d d
b a
a b
f x x f x x
.
C.
d
b
a
k x k a b
,
k
. D.
d d d
b c b
a a c
f x x f x x f x x
.
Câu 20: Cho hàm số
y f x
thoả mãn điều kiện
1 12
f
,
f x
liên tục trên
4
1
d 17
f x x
. Khi đó
4
f
bằng
A.
5
B.
29
C.
19
D.
9
Câu 21. Cho hàm số
f x
liên tục trên
và có
1
0
d 2
f x x
;
3
1
d 6
f x x
. Tính
3
0
d
I f x x
.
A.
8
I
. B.
12
I
. C.
36
I
. D.
4
I
.
Câu 22: Biết tích phân
1
0
2 3
d ln 2
2
x
x a b
x
(
a
, b
), giá trị của
a
bằng:
A.
7
B.
2
C.
3
D.
1
Câu 23. Biết rằng
5
2
1
3
d ln5 ln 2 ,
3
x a b a b Z
x x
. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
2 0
a b
. B.
2 0
a b
. C.
0
a b
. D.
0
a b
.
Câu 24: Biết
f x
là hàm số liên tục trên
9
0
d 9
f x x
. Khi đó tính
5
2
3 6 d
I f x x
.
A.
27
I
. B.
24
I
. C.
3
I
. D.
0
I
.
Câu 25: Tính tích phân
π
2
0
cos 2 d
I x x x
bằng cách đặt
2
d cos 2 d
u x
v x x
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
π
2 π
0
0
1
sin 2 sin 2 d
2
I x x x x x
. B.
π
2 π
0
0
1
sin 2 2 sin 2 d
2
I x x x x x
.
C.
π
2 π
0
0
1
sin 2 2 sin 2 d
2
I x x x x x
. D.
π
2 π
0
0
1
sin 2 sin 2 d
2
I x x x x x
.
Câu 26: Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, các véctơ đơn vị trên các trục
Ox
,
Oy
,
Oz
lần
lượt là
i
,
j
,
k
, cho điểm
2; 1; 1
M
. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A.
2
OM k j i
 
. B.
2
OM k j i

. C.
2
OM i j k

. D.
2
OM i j k
 
.
Câu 27: Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
1;2; 4
A
3;2;2
B . Toạ độ của
AB

A.
2;4; 2
. B.
4;0;6
. C.
4;0; 6
. D.
1;2; 1
.
Câu 28: Trong không gian
Oxyz
cho
1; 2; 3
A
,
1; 0; 2 .
B
Tìm điểm
M
thỏa mãn
2.
AB MA

?
A.
7
2;3;
2
M
. B.
2;3;7
M
. C.
4;6;7
M
. D.
7
2; 3;
2
M
.
Câu 29: Trong không gian
Oxyz
, phương trình mặt cầu tâm
1; 2; 3
I và bán kính
3
R
là:
A.
2 2 2
2 4 6 5 0
x y z x y z
. C.
2 2 2
1 2 3 9
x y z
.
B.
2 2 2
1 2 3 9
x y z
. D.
2 2 2
1 2 3 3
x y z
.
Câu 30: Trong không gian
Oxyz
mặt cầu
S
tâm
1; 3;2
I
đi qua
5; 1;4
A
phương
trình:
A.
2 2 2
1 3
24
2x y z
. B.
2 2 2
1 3
24
2x y z
.
C.
2 2 2
1 3
24
2x y z
. D.
2 2 2
1 3
24
2x y z
.
Câu 31. Trong không gian
Oxyz
cho mặt phẳng
: 2 3 3 0
P x y z
. Trong các véctơ sau véc
nào là véctơ pháp tuyến của
P
?
A.
1; 2;3
n
. B.
1;2; 3
n
. C.
1;2;3
n
. D.
1;2;3
n
.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2020 - 2021 có đáp án

Mời các bạn tham khảo đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 12 năm học 2020 - 2021 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề kiểm tra Toán 12 bao gồm cả trắc nghiệm và tự luận, có hướng dẫn giải phần câu hỏi tự luận, là tài liệu hữu ích cho các em học sinh tham khảo, chuẩn bị cho kỳ thi giữa kì 2 sắp tới đạt kết quả cao.

Đề thi giữa kì 2 Toán 12 năm học 2020 - 2021 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương nằm trong bộ đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 12 với đầy đủ các môn, được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hay và phong phú cho các bạn học sinh ôn thi và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa kì 2 Toán 12 năm học 2020 - 2021 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương . Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 17
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 12 Xem thêm