Đề thi giữa học kì 2 Toán 12 năm 2021 trường THPT Sầm Sơn, Thanh Hóa có đáp án chi tiết

Trang 1/6 - Mã đề thi 101
SỞ GD & ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT SẦM SƠN
(Đề thi gồm có 06 trang)
ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ II
NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút
đề thi: 101
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: ..................................
Câu 1: Gọi
l
,
h
,
R
lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của hình trụ. Đẳng thức luôn
đúng là
A.
lh=
. B.
Rh=
. C.
222
lhR
= +
. D.
2 22
R hl
= +
.
Câu 2: Giả sử
f
là hàm số liên tục trên khoảng
K
, , abc
là ba số bất kỳ trên khoảng
K
. Khẳng định
nào sau đây sai?
A.
B.
( ) ( )
ba
ab
f x dx f x dx
=
∫∫
.
C.
(
)
1
a
a
f x dx
=
. D.
( ) ( ) ( ) ( )
, ;
cb b
ac a
f x dx f x dx f x dx c a b+=
∫∫
.
Câu 3: Trong không gian
Oxyz
, cho mặt phẳng
( )
:2 5 0
P xz−+=
. Một véc tơ pháp tuyến của
( )
P
là:
A.
( )
1
2;1; 5n

. B.
( )
2
2; 0; 1n

. C.
( )
4
2; 0;1n

. D.
( )
3
2; 1; 5
n

.
Câu 4: Một khối cầu có thể tích bằng
32
3
π
. Bán kính
R
của khối cầu đó là
A.
22
3
R =
. B.
2R =
. C.
32R
=
. D.
4R =
.
Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho hai điểm
( )
1; 2; 0A
( )
3; 0; 4B
. Tọa độ của véctơ
AB

A.
( )
4; 2; 4−−
. B.
( )
4; 2; 4
. C.
( )
1; 1; 2−−
. D.
( )
2; 2; 4
−−
.
Câu 6: Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
( )
1; 2; 3A
. Tìm tọa độ điểm
1
A
là hình chiếu vuông góc của
A
lên
mặt phẳng
( )
Oyz
.
A.
( )
1
1;0;0A
. B.
( )
1
1; 0; 3A
. C.
( )
1
0; 2; 3A
. D.
( )
1
1; 2; 0
A
.
Câu7: Trong không gian
Oxyz
, cho hai mặt phẳng
:2 3 4 0P x yz

;
:5 3 2 7 0Qxyz 
.
Vị trí tương đối của
P
Q
là.
A. Cắt nhưng không vuông góc. B. Vuông góc.
C. Song song. D. Trùng nhau.
Câu 8: Bất phương trình
3
1
.3 1
9
x
>
có nghiệm là
A.
2
.
3
x >
B.
3
.
2
x <
C.
3
.
2
x
>
D.
2
.
3
x
<
Câu 9: Cho hai hàm số
( )
fx
,
( )
gx
liên tục trên
. Trong các mệnh đề sau, mệnh đềo sai?
A.
( )
( ) ( ) (
)
d ddf x gx x f x x gx x−=


∫∫
. B.
( )
(
) ( ) ( )
d dd
f x gx x f x x gx x+= +


∫∫
.
C.
( ) ( ) ( ) ( )
. d d. df xgx x f x x gx x=


∫∫
. D.
( ) ( )
ddkfx x kfx x=
∫∫
( )
0;kk≠∈
.
Trang 2/6 - Mã đề thi 101
Câu 10: Tính tích phân
2
0
4 1 dI xx= +
có kết quả là
A.
13
. B.
4
. C.
4
3
. D.
13
3
.
Câu 11: Tích phân
1
0
ed
x
x
bằng
A.
e1
. B.
1
1
e
. C.
e1
e
. D.
1
e
.
Câu 12: Bất phương trình
( )
2
2
log 2 3 1+>xx
có tập nghiệm là
A.
{ }
1
. B.
{ }
\1
. C.
. D.
.
Câu 13: Tập nghiệm của bất phương trình
1
23
+
>
xx
A.
2
3
;log 3

−∞


. B.
. C.
(
]
2
;log 3−∞
. D.
2
3
log 3;

+∞


.
Câu 14: Họ nguyên hàm của hàm số
(
)
2
2
11
3
fx x
x
= −−
A.
42
3
3
xx
C
x
−+ +
+
. B.
42
3
3x
xx
C
+−
−+
. C.
3
1
33
xx
C
x
−−+
. D.
2
2
2xC
x
−+
.
Câu 15: Khẳng định nào đây sai?
A.
2
2dxx x C= +
. B.
cos d sinxx x C=−+
.
C.
1
d lnx xC
x
= +
. D.
ed e
xx
xC= +
.
Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
cho ba điểm
( ) (
) ( )
1;3;5 , 2;0;1 , 0;9; 0 .AB C
Tìm trọng tâm
G
của tam giác
.
ABC
A.
( )
1; 5; 2G
. B.
( )
1; 0; 5G
. C.
( )
1;4;2G
. D.
(
)
3;12; 6
G
.
Câu 17: Biết
2
3
cos 3xdx a b
π
π
= +
, với
a
,
b
là các số hữu tỉ. Tính
26T ab= +
.
A.
2
T =
. B.
1
T =
C.
4T =
. D.
3T =
.
Câu 18: Cho hai số thực
a
,
b
tùy ý,
( )
Fx
là một nguyên hàm của hàm số
(
)
fx
trên tập
. Mệnh đề nào
dưới đây là đúng?
A.
( ) ( ) ( )
d
b
a
fx x fb fa=
. B.
( ) ( )
( )
d
b
a
f x x Fb Fa
= +
.
C.
( ) ( ) (
)
d
b
a
f x x Fa Fb=
. D.
( ) ( ) ( )
d
b
a
f x x Fb Fa=
.
Câu 19: Cho hình nón đỉnh
S
có đáy là đường tròn tâm
O
, bán kính
R
. Biết
SO h=
. Độ dài đường sinh
của hình nón bằng
A.
22
2 hR
. B.
22
hR
+
. C.
22
2 hR+
. D.
22
hR
.
Trang 3/6 - Mã đề thi 101
Câu 20: Cho hàm
( )
fx
có đạo hàm liên tục trên
[ ]
2;3
đồng thời
( )
22f =
,
( )
35f =
. Tính
( )
3
2
dfx
x
bằng
A.
3
. B.
3
. C.
7
. D.
10
Câu 21: Cho
1
2
3
0
1
ln
13
x
dx a
x
=
+
,a là các số hữu tỉ. Giá trị của a là:
A. 2. B. 5. C. 4. D. 3.
Câu 22: Họ nguyên hàm của hàm số
( )
tanfx
x=
là:
A.
( )
ln cos
xC
+
B.
2
tan
2
x
C
+
C.
ln cos xC
−+
D.
ln cos xC+
Câu 23: Diện tích của hình phẳng
(
)
H
được giới hạn bởi đồ thị hàm số
( )
y fx
=
, trục hoành và hai đường
thẳng
xa=
,
xb=
(
)
ab<
(phần tô đậm trong hình vẽ) tính theo công thức:
A.
(
)
(
)
dd
cb
ac
S fx x fx x=−+
∫∫
. B.
( )
d
b
a
S fx x=
.
C.
( )
( )
dd
cb
ac
S fx x fx x= +
∫∫
. D.
( )
d
b
a
S fx x
=
.
Câu 24: Viết công thức tính diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số
( )
y fx=
, trục
Ox
và các
đường thẳng
( )
,.x ax b a b= = <
A.
(
)
b
a
f x dx
. B.
( )
b
a
f x dx
π
. C.
( )
2
b
a
f x dx
. D.
( )
b
a
f x dx
.
Câu 25: Họ nguyên hàm của hàm số
()
3
x
x
e
fx
e
=
+
là:
A.
3
x
eC −+
B.
39
x
eC++
C.
2 ln 3
x
eC
++
D.
ln 3
x
eC++
Câu 26: Tập nghiệm của bất phương trình
3
3
32
<
x
x
là:
A.
3
log 2 1<<x
. B.
1<x
. C.
3
1
log 2
>
<
x
x
. D.
3
log 2>x
.
Câu 27: Điều kiện xác định của bất phương trình
( )
2
0,5 0,5
log (5x 15) log 6x 8
+ ++x
là:
A.
3>−x
. B.
42 < <−
x
. C.
4
2
<−
>−
x
x
. D.
2>−x
.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2020 - 2021 có đáp án

Mời các bạn tham khảo đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 12 năm học 2020 - 2021 trường THPT Sầm Sơn, Thanh Hóa do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề kiểm tra Toán 12 bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, là tài liệu hữu ích cho các em học sinh tham khảo, chuẩn bị cho kỳ thi giữa kì 2 sắp tới đạt kết quả cao.

Đề thi giữa kì 2 Toán 12 năm học 2020 - 2021 trường THPT Sầm Sơn, Thanh Hóa có đáp án nằm trong bộ đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 12 với đầy đủ các môn, được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hay và phong phú cho các bạn học sinh ôn thi và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa kì 2 Toán 12 năm học 2020 - 2021 trường THPT Sầm Sơn, Thanh Hóa . Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 35
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 12 Xem thêm