Đề thi giữa kì 1 Toán 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Bùi Thị Xuân - TT. Huế

Trang 1/2 - Mã đề thi 001
SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ
TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2018-2019
MÔN TOÁN LỚP 12
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Mã đề thi
001
I. TRẮC NGHIỆM: (8,0 điểm)
Câu 1: Gọi
,
AB
hai điểm cực trị của đồ thị hàm số
32
() 3fx x x m=−+
với
m
tham sthực khác 0. Tìm
tất cả các giá trị thực của tham số
m
để trọng tâm tam giác
thuộc đường thẳng
3 3 80xy+ −=
.
A.
5.m =
B.
2.m
=
C.
6.m =
D.
4.m =
Câu 2: Tìm m để hàm số
32
32y x mx=−+
luôn nghịch biến trên R
A.
0
m
=
B.
0m >
C.
0m
D.
0
m
<
Câu 3: Tìm m để đồ thị hàm số y =
32
32x mx x +−
đạt cực tiểu tại
2x =
?
A.
13
4
m =
B.
15
4
m =
C.
13
2
m
=
D.
15
2
m =
Câu 4: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số
x
x
y
+
=
1
1
A. 2 B. 0 C. 1 D. 3
Câu 5: Trong khoảng (
0; 2 )
π
hàm số
cos
2
x
yx= +
có bao nhiêu điểm cực trị
A. 1 B. 3 C. 2 D. 4
Câu 6: Hàm số
(
)
fx
có đạo hàm
( ) ( )
(
)
2
2
1 2.fx xx x
=++
Số cực trị của hàm số là
A. 1 B. 2 C. 0 D. 3
Câu 7: Hàm số
( )
32
y x 2ax 4bx 2018 a, b=+ +−
đạt cực trị tại
x 1.=
Khi đó hiệu
ab
A. -1. B.
4
.
3
C.
3
.
4
D.
3
.
4
Câu 8: Cho hàm số
32
3
33
2
y x xx
. Khẳng định đúng là
A. Phương trình
'0y
vô nghiệm. B. Hàm số đồng biến trên
1
;
3



.
C. Hàm số đồng biến trên
1
;
3



. D. Hàm số nghịch biến trên R.
Câu 9: Hàm số
(
)
2y xx= +
có bao nhiêu điểm cực trị ?
A. 3 B. 2 C. 1 D. 4
Câu 10: Cho hàm số
2
1
x
y
x
+
=
+
đồ thị
( )
.C
Tìm m để đường thẳng
1
:
2
dy x m=−+
cắt đồ thị
( )
C
tại hai
điểm nằm về hai phía của trục tung?
A.
01m
≤≤
B.
2m >
C.
01m<<
D.
2m <
Câu 11: Đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số
32
31yx x=−+
tại 3 điểm phân biệt khi
A.
1m <−
B.
3m >
C.
13m−< <
D.
3m =
Câu 12: Đồ thị của hai hàm số
2
3
22
xx
y = +
3
2
x
y
x
=
+
tiếp xúc với nhau tại điểm có hoành độ là
A.
2x
B.
0x
C.
1x
D.
5x 
Trang 2/2 - Mã đề thi 001
Câu 13: Cho hàm số


2
2
21 3
56
x xx
y
xx
. Phương trình các đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
A.
 3, 2xx
B.
3x
C.
3x
D.
 
3, 2xx
Câu 14: Gọi điểm M là điểm cực đại của đồ thị hàm số
32
232yx x=−−
. Tọa độ điểm M là
A.
( )
1; 7 .M −−
B.
( )
1; 3 .M
C.
( )
2;2 .M
D.
( )
0; 2 .M
Câu 15: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
3
33yx x=−+
trên đoạn
3
3;
2



lần lượt là
A. 10; -2 B. 5; - 15 C. 20; -2 D. 4; -18
Câu 16: Tìm điểm
M
thuộc đồ thị
32
( ): 3 2Cyx x=−−
biết hệ số góc của tiếp tuyến tại M bằng
9
A.
16 32;, ;MM
B.
16 32;, ;MM 
C.
16 32;, ;MM
D.
16 32;, ;MM
Câu 17: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
1
2
x
y
x
+
=
tại điểm có hoành độ
0
0x =
có phương trình là
A.
3
1
4
x
y
=
B.
3
2
4
x
y
=
C.
31
42
x
y
=
D.
31
42
x
y
= +
Câu 18: Tìm m để hàm số
32
32 4
y x x mx=−− + +
nghịch biến trên
( )
0; +∞
A.
0m
B.
0m >
C.
12
m≤≤
D.
45m≤≤
Câu 19: Gọi M ,N là giao đim ca đường thẳng y = x + 1 đường cong
24
1
x
y
x
+
=
. Khi đó hoành độ trung
điểm I của đoạn thẳng MN bằng
A. 1
B.
5
2
C. 2
D.
5
2
Câu 20: Đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số
42
22yx x=−+
tại 4 điểm phân biệt khi
A.
21
m < <−
B.
2m ≤−
C.
43m < <−
D.
1m >−
Câu 21: Hàm số
3
32
yx x=−+
nghịch biến trên khoảng nào?
A. (
; 1)−∞
B. (
1; )+∞
C. (0;1) D. (-1;1)
Câu 22: Giá trị lớn nhất của hàm số
( )
32
3fx x x
=
trên đoạn
[
]
2; 4
A. 16 B. 4 C. 2 D. 20
Câu 23: Hàm số
11
4
yx
x

đạt cực trị tại các điểm
12
,xx
. Khi đó tổng
12
xx
bằng
A. 4 B. 2 C. -4 D. 0
Câu 24: Cho hai hàm số
21
()
1
x
fx
x
+
=
+
1
()
2
ax
gx
x
+
=
+
với
1
2
a
. Tìm tất cả các giá trị thực dương của
a
để
các tiệm cận của hai đồ thị tạo thành một hình chữ nhật có diện tích là 4.
A.
1.a =
B.
6.a =
C.
3.
a
=
D.
4.a =
II. TỰ LUẬN: (2,0 điểm)
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) của hàm số
32
43yx x= +
.
----------------------------------------------
----------- HẾT ----------
SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA GIỮA KÌ INĂM HỌC 2018-2019
TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN MÔN: TOÁN 12
Thời gian làm bài 45 phút
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
(Đáp án này gồm 02 trang)
I.TRẮC NGHIỆM: ( 8 đ)
made
cauhoi
dapan
made
cauhoi
dapan
made
cauhoi
dapan
made
cauhoi
dapan
1
1
A
2
1
C
3
1
B
4
1
A
1
2
C
2
2
C
3
2
C
4
2
A
1
3
B
2
3
D
3
3
D
4
3
D
1
4
A
2
4
C
3
4
B
4
4
B
1
5
C
2
5
D
3
5
B
4
5
A
1
6
A
2
6
D
3
6
A
4
6
D
1
7
C
2
7
D
3
7
C
4
7
C
1
8
D
2
8
C
3
8
A
4
8
B
1
9
B
2
9
A
3
9
D
4
9
D
1
10
B
2
10
A
3
10
A
4
10
C
1
11
C
2
11
A
3
11
B
4
11
A
1
12
B
2
12
B
3
12
A
4
12
D
1
13
C
2
13
D
3
13
D
4
13
D
1
14
D
2
14
B
3
14
B
4
14
B
1
15
B
2
15
D
3
15
D
4
15
C
1
16
D
2
16
C
3
16
D
4
16
B
1
17
C
2
17
A
3
17
B
4
17
C
1
18
A
2
18
B
3
18
C
4
18
C
1
19
A
2
19
B
3
19
A
4
19
B
1
20
A
2
20
B
3
20
C
4
20
C
1
21
D
2
21
C
3
21
C
4
21
A
1
22
D
2
22
B
3
22
A
4
22
B
1
23
D
2
23
A
3
23
C
4
23
D
1
24
B
2
24
A
3
24
D
4
24
A
II.TỰ LUẬN: ( 2 Đ)
Đề 1: (Mã đề 001 và 003)
Câu
Ý
Nội dung
Điểm
Cho hàm số:
32
43yx x= +
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) của hàm số trên.
2.0 đ
TXĐ:
D =
= +
2
y' 3x 6x
0, 5
=
=
=
x0
y' 0
x2
0,25
+∞ −∞
= +∞ = −∞
xx
lim y , lim y
0.25
BBT:
0.5

Đề thi giữa kì 1 Toán 12 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa kì 1 Toán 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Bùi Thị Xuân - TT. Huế. Tài liệu gồm 24 câu hỏi trắc nghiệm, 1 bài toán tự luận, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 305
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 12 Xem thêm