Đề thi giữa kì 1 Toán 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Nam Trực - Nam Định

Trang 1/4 - Mã đề: 001
SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
TRƯỜNG THPT NAM TRỰC Năm học 2018-2019
ĐỀ CHÍNH THỨC
MÔN THI: TOÁN 12
(Thi gian làm bài: 90 phút,
không k thi gian giao đề)
Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp:. . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Mã đề: 001
Câu 1.
Phương trình
sin 2 3cos 0xx
có bao nhiêu nghiệm trong khoảng

0;3
?
A.
3
B.
4
C.
2
D.
5
Câu 2.
Cho (H) là khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng a. Thể tích của (H) bằng
A.
3
3
2
a
B.
3
2
12
a
C.
3
3
4
a
D.
3
2
6
a
Câu 3.
Đồ thị hàm số
21
1
x
y
x
cắt đường thẳng
1yx
tại mấy điểm phân biệt
A.
1
B.
3
C.
2
D.
0
Câu 4.
Cho hàm số y = f(x) liên tục trên
và có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào đúng:
A.
f(x) nghịch biến trên khoảng
1; 1
B.
f(x) đồng biến trên khoảng

2;0
C.
f(x) nghịch biến trên khoảng

;2
D.
f(x) đồng biến trên khoảng

0; 
Câu 5.
Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào?
A.
42
21.yx x
B.
4
1.yx
C.
42
21.yx x
D.
42
21.yx x
Câu 6.
Cho hình chóp đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, góc giữa một mặt bên và mặt đáy bằng 60
0
. Tính độ dài đường cao SH.
A.
3
3
a
SH
B.
2
3
a
SH
C.
3
2
a
SH
D.
2
a
SH
Câu 7.
Khối đa diện đều loại
4;3
có số đỉnh là:
A.
4
B.
6
C.
8
D.
10
Câu 8.
Tính
2
6
918
lim
42 7
x
xx
x

.
A.
3
7
B.

C.
3
7
D.

Câu 9.
Phương trình tiếp tuyến của đồ th
3
(): 3 2Cy x x
tại điểm có hoành độ 1 là
A.
32yx
B.
32yx
C.
3yx
D.
34yx
Câu 10.
Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng
(;). 
A.
4
1yx
B.
3
231yxx
C.
3
21yxx
D.
2
1
x
y
x
Câu 11.
Phương trình chính tắc của elip
(E)
có độ dài trục lớn bằng 10 và tiêu cự bằng 6 là
A.
22
1
25 16
xy
.
B.
22
1
10 4
xy
.
C.
22
1
100 64
xy
.
D.
22
1
100 36
xy
.
Câu 12.
Cho hàm số

f
x
có đạo hàm
  
23
112
f
xx x x

. Hàm số

f
x
đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.

2; 
B.

;1
C.

1; 2
D.
1; 1
Câu 13.
Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h
A.
1
3
VBh
B.
1
2
VBh
C.
VBh
D.
4
3
VBh
Câu 14.
Cho khối chópS.ABC, trên ba cạnhSA, SB, SC lần lượt lấy ba điểmA', B', C' sao cho
111
SA'= SA ; SB' = SB ; SC' = SC
234
, Gọi V V' lần lượt là thể tích của các khối chóp S.ABCS.A'B'C'. Khi đó tỉ số
V
V
là:
Trang 2/4 - Mã đề: 001
A.
1
24
B.
12
C.
1
12
D.
24
Câu 15.
Một hộp đựng thực phẩm có dạng hình lập phương và có diện tích toàn phần bằng 150 (dm
2
) . Thể tích của khối hộp là
A.
3
125(c )m
B.
3
125( )dm
C.
3
125
()
3
dm
D.
3
125
(c )
3
m
Câu 16.
Xem bảng tiền lương của 31 công nhân xưởng may (trong một tháng)
Số
e
M
của bảng trên
A.
5,1
B.
5,2 và 5,4
C.
5,2
D.
5,17
Câu 17.
Biết

0; 2M
,

2; 2N
là các điểm cực trị của đồ thị hàm số
32
yax bx cxd
.Tính giá trị của hàm số tại
2x 
.
A.

218y 
B.

222y 
C.

22y 
D.

26y 
Câu 18.
Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số
42
481yx x
cắt đường thẳng
ym
tại 4 điểm phân biệt
A.
42m
B.
31m
C.
32m
D.
41m
Câu 19.
Đồ thị hàm số
32
461yx x
cắt trục hoành tại mấy điểm phân biệt
A.
2
B.
0
C.
1
D.
3
Câu 20.
Giá trị nhỏ nhất của hàm số có bảng biến thiên sau trên khoảng
2;3
là:
A.

2;3
min 7y
B.

2;3
min 3y

C.

2;3
min 1y
D.

2;3
min 0y
Câu 21.
Tìm giá trị lớn nhất
M
của hàm số
32
3yx x
trên đoạn
1; 1 .
A.
0.M
B.
4.M
C.
2.M 
D.
2.M
Câu 22.
Số giao điểm tối đa của
16
đường thẳng phân biệt là
A.
240
B.
120
C.
60
D.
180
Câu 23.
Phương trình đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
61
32
x
y
x
lần lượt là
A.
2
3
x
;
6y
B.
2x
;
2y
C.
2
3
x
;
2y
D.
2
3
x 
;
2y
Câu 24.
Đồ thị hàm số
2
23
21
xx
y
x

có bao nhiêu đường tiệm cận?
A.
4
B.
2
C.
3
D.
1
Câu 25.
Cho hình chóp
.S ABC
có đáy
ABC
là tam giác vuông tại
B
. Tam giác
SAC
là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng
vuông góc với mặt phẳng đáy. Số đo của góc giữa đường thẳng
SA
và mặt phẳng

A
BC
bằng
A.
75
B.
60
C.
45
D.
30
Câu 26.
Điểm cực tiểu của hàm số
42
1
23
2
yxx
A.
2.x
B.
2x 
C.
2x 
D.
0.x
Câu 27.
Cho tam giác ABC thoả mãn : b
2
+ c
2
- a
2
=
3bc
. Khi đó số đo của góc A là
A.
75
0
B.
30
0
C.
60
0
D.
45
0
Câu 28.
Cho đường thẳng d đi qua điểm

0; 7K
và vuông góc với đường thẳng
:340xy
. Tìm phương trình tổng quát
của d?
A.
370xy
.
B.
370xy
.
C.
3210xy
.
D.
370xy
.
Câu 29.
Cho hàm số
1
x
b
y
cx
có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
0; b 0c 
B.
0;c 0b 
C.
0; 0cb
D.
0;c 0b 
Trang 3/4 - Mã đề: 001
Câu 30.
Trong mặt phẳng với hệ tọa đ
Oxy
cho đường thẳng
:2110.xy
Viết phương trình đường thẳng
là ảnh của
đường thẳng
qua phép quay tâm
O
góc
90 .
A.
2110.xy
B.
2110.xy
C.
2110.xy
D.
2110.xy
Câu 31.
Cho hàm số bậc ba

yfx
có đồ thị như hình bên. Tất cả các giá trị của tham số
m
để hàm số

yfxm
có ba
điểm cực trị là
A.
1m 
hoặc
3m
.
B.
1m 
hoặc
3m
.
C.
3m 
hoặc
1m
.
D.
13m
.
Câu 32.
Một trang trại chăn nuôi dự định xây dựng một hầm biogas với thtích
3
12m
để chứa chất thải chăn nuôi và tạo khí sinh
học. Dự kiến hầm chứa có dạng hình hộp chữ nhật (có nắp) có chiều sâu gấp rưỡi chiều rộng. y xác định các kích thước đáy
(chiều dài, chiều rộng) của hầm biogas để thi công tiết kiệm nguyên vật liệu nhất không tính đến bề dày của thành bể (chiều dài;
chiều rộng - tính theo đơn vị m, làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy).
A.
Dài
2,42 m
và rộng
1, 82 m
B.
Dài
2,19 m
và rộng
1, 91m
C.
Dài
2,74 m
và rộng
1, 71 m
D.
Dài
2,26 m
và rộng
1, 88 m
Câu 33.
Biết rằng đồ thị của hàm số

32
462yPx x x x
cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt lần lượt có hoành độ là
123
,,
x
xx
. Tính giá trị của
22 2
11 22 33
111
43 43 43
T
xx xx xx


?
A.




'1 '3
1
21 3
PP
T
PP





B.




'1 '3
1
21 3
PP
T
PP





C.




'1 '3
1
21 3
PP
T
PP





D.




'1 '3
1
21 3
PP
T
PP





Câu 34.
Cho hình chóp SABC có tam giác ABC đều cạnh a, tam giác SAB vuông cân tại A và nằm trong mặt phẳng vuông góc
với đáy. Côsin của góc giữa hai đường thẳng AB và SC bằng:
A.
2
4
B.
3
2
C.
3
4
D.
2
4
Câu 35.
Cho hàm số

f
x
có đồ thị
'
f
x
của nó trên khoảng
K
như hình vẽ. Khi đó trên K hàm số

2018yfx
có bao
nhiêu điểm cực trị?
A.
4
B.
3
C.
1
D.
2
Câu 36.
Một chất điểm chuyển động theo quy luật
23
6Stt
, vận tốc

/vm s
của chuyển động đạt giá trị lớn nhất tại thời
điểm
ts
bằng
A.

2
s
B.

6
s
C.

4
s
D.

12
s
Câu 37.
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C):

22
225xy
và đường thẳng d:
10xy
.Từ điểm
M thuộc d kẻ hai đường thẳng lần lượt tiếp xúc với (C) tại A và B. Biết diện tích tam giác MAB bằng 8 và
0
M
x
. Hỏi
M
x
thuộc
khoảng nào sau đây?
A.

1, 4; 2, 1
B.

0,7;1, 4
C.

0;0, 7
D.

2,1;3,1
Câu 38.
Cho hình chóp đều
.S ABCD
có cạnh đáy bằng
a
và cạnh bên bằng
3a
. Gọi
,
M
N
lần lượt là trung điểm của
,AB BC
. Tính diện tích thiết diện
S
của hình chóp cắt bởi mặt phẳng
đi qua
M
N
song song với
SB
.
A.
2
56
16
a
S
B.
2
53
16
a
S
C.
2
56
6
a
S
D.
2
56
8
a
S
Câu 39.
Tìm tập hợp tất cả các giác trị của tham số
m
để hàm số
32
xyx m xm
nghịch biến trên khoảng

1; 2
.
A.
11
;.
4




B.
11
;.
4



C.

1;
D.

;1.
Câu 40.
Đường thẳng d:
3yxm
là tiếp tuyến của đường cong
61yx
, d cắt các trục Ox, Oy lần lượt tại A, B khi đó
diện tích tam giác OAB
A.
1
2
B.
1
4
C.
1
6
D.
1
3
x
y
O
3
1

Đề thi giữa kì 1 Toán 12 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa kì 1 Toán 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Nam Trực - Nam Định. Tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.386
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 12 Xem thêm