Đề thi học kì 1 hóa 8 năm học 2021 Đề 7

Đề kiểm tra hóa 8 học kì 1 năm 2021 Đề 7 có đáp án

Đề thi học kì 1 hóa 8 năm học 2021 Đề 7 được VnDoc biên soạn có đáp án hướng dẫn giải chi tiết giúp các bạn học sinh trong quá trình là đề có kết quả đối chiếu. Nội dung đề kiểm tra học kì 1 hóa 8 gồm 2 phần: Phần 1 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, phần 2 tự luận. Đảm bảo khung thời gian đánh giá năng lực.

Mời các bạn tham khảo:

Đề kiểm tra học kì 1 hóa 8 năm 2021

Môn học: Hóa học 8

Thời gian 45 phút không kể thời gian giao bài

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề số 7

Phần 1. Trắc nghiệm khách quan 

Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1. Nguyên tử được cấu tạo từ mấy loại hạt

A. Proton, electron

B. Electron và nơtron

C. Electron, nơtron

D. Proton, nơtron và electron

Câu 2. Dãy nào sau đây chỉ gồm các đơn chất?

A. Nước cất (H2O), gang (Hỗn hợp gồm Fe, C,…)

B. Muối ăn (NaCl), đường glucozơ (C6H12O6)

C. Khí Clo (Cl2), khí nitơ (N2)

D. Rượu etylic (C2H5OH), không khí

Câu 3. Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 6,75 lần nguyên tử của oxi. X là nguyên tố nào sau đây

A. FeB. CuC. AgD. Hg

Câu 4. Cặp chất nào sau đây có cùng phân tử khối

A. N2 và CO2

B. SO2 và C4H10

C. NO và C2H6

D. CO và N2O

Câu 5. Chọn công thức đúng trong của Ba và PO4:

A. Ba2PO4.

B. Ba3(PO4)2.

C. Ba3PO4.

D. BaPO4.

Câu 6. Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng vật lí?

A. Thức ăn để lâu bị ôi thiu

B. Cho vôi sống CaO hòa tan vào nước

C. Đinh sắt để lâu ngoài không khí bị gỉ

D. Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi

Câu 7.

Ba + 2HCl → BaCl2 + H2

Để thu được 4,16 g BaCl2 cần bao nhiêu mol HCl

A. 0,04 molB. 0,01 molC. 0,02 molD. 0,5 mol

Câu 8. Trong các khí sau, số khí nhẹ hơn không khí là: CO2, H2O, N2, H2, SO2, N2O

A. 1B. 3C. 4D. 5

Câu 9. Cho mẩu Magie tác dụng với dung dịch axit HCl phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. Tổng khối lượng chất phản ứng lớn hơn khối lượng khí hidro

B. Khối lượng của magie clorua nhỏ hơn tổng khối lượng chất phản ứng

C. Tổng khối lượng của các chất phản ứng bằng tổng khối lượng chất sản phẩm

D. Khối lượng magie bằng khối lượng hidro

Câu 10. Nhìn vào phương trình sau và cho biết tỉ số giữa các chất tham gia phản ứng

2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4

A. 2:1B. 1:2C. 1:1D. 2:3

Phần 2. Tự luận 

Câu 1 (2 điểm) Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:

a) Photpho + khí oxi Photpho (V) oxit

b) Khí Hidro + oxit sắt từ (Fe3O4) Sắt + nước

c) Sắt + đồng (II) sunfat Sắt (II) sunfat + đồng

d) Kẽm + axit sunfuric Kẽm sunfat + khí hidro

Câu 2 (1,5 điểm) Tính thành phần phần trăm (theo khối lượng) của các nguyên tố hóa học có mặt trong các hợp chất sau:

a) Fe(NO3)2, Fe(NO3)2

b) N2O, NO

Câu 3 (1,5 điểm) Hợp chất B có khối lượng mol phân tử là 106 g/mol, thành phần các nguyên tố theo khối lượng: 43,4% Na; 11,3% C; 45,3% O

Câu 4. (1 điểm) Biết rằng 2,3 gam một kim loại R (có hoá trị I) tác dụng vừa đủ với 1,12 lit khí clo (ở đktc) theo sơ đồ phản ứng:

2R + Cl2 → 2RCl

a) Xác định tên kim loại R

b) Tính khối lượng hợp chất tạo thành

............................Hết............................

Đáp án đề thi học kì 1 hóa 8 năm học 2021 Đề 7

Phần 1. Trắc nghiệm

1D2C3C4C5B
6D7A8C9D10A

Phần 2. Tự luận

Câu 1. 

a) 4P + 5O2 → 2P2O5

b) 4H2 + Fe3O4 → 3Fe + 4H2O

c) Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4

d) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Câu 2.

a) Fe(NO3)2: %mFe = 31,11%; %mN =15,56%; %mO = 53,33%

Fe(NO3)2: %mFe = 23,14%; %mN =17,35%; %mO = 59,51%

b)

N2O: %mN = 63,63%; %mO = 36,37%

NO: %mN = 46,67%; %mO = 53,33%

Câu 3.

MB =106 g

MNa = (106.43,4)/100 = 46 => nNa = 46/23 = 2 mol

MC = (106.11,3)/100 = 12 => nC = 1 mol

MO = (106.45,3)/100 = 48 => nO = 48/16 = 3 mol

Suy ra trong một phân tử hợp chất B có 2 nguyên tử Na, 1 nguyên tử C và 3 nguyên tử O

Do đó công thức hòa học của hợp chất B là Na2CO3

Câu 4.

nCl2 = V/ 22,4 =1,12 : 22,4 =0,05 mol

Phương trình:

2R + Cl2 → 2RCl

2mol 1mol 2 mol

Theo PTPƯ:

nR = 2nCl2 = 2. 0,05 = 0,1 mol

à MR= mR: nR = 2,3 :0,1 = 23 gam

=>  R là natri (Kí hiệu Na)

* Ta có phương trình

2Na + Cl2 → 2NaCl

Theo pt:

nNaCl= 2nCl2 = 2.0,05 = 0,1 mol

mNaCl = n.M = 0,1 . 58,5 = 5,85 gam

Mời các bạn tham khảo thêm đề thi học kì 1 hóa 8

Mã đề số 6

Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất (0,3đ)

Câu 1. Trong các khí sau: O2, Cl2, CO, CH4, SO2, N2O, NH3. Dãy chất khí nào dưới đây nặng hơn không khí

A. O2, Cl2, CH4, SO2

B. O2, CO, CH4, SO2

C. O2, Cl2, SO2, N2O

D. O2, CO, O2, N2O

Câu 2. Dãy chất nào dưới viết đúng công thức hóa học

A. H2O, CO3, NaCl, HCl, CaS

B. H2O, CO2, Al2O, Na2SO4, CaS2

C. HCl, CO2, NaCl, HCl, H2SO4,

D. HCl, CO2, NaCl2, NaSO4, CaS

Câu 3. Trong nguyên tử hạt nào mang điện tích dương

A. Electron

B. Nơtron

C. Proton

D. Electron và Proton

Câu 4. Cho công thức hoá học của sắt (III) oxit là Fe2O3, hiđro clorua là HCl

CTHH đúng của sắt (III) clorua là:

A. FeCl2.

B. FeCl3.

C. FeCl.

D. Fe2Cl.

Câu 5. Dấu hiệu chính để phân biệt hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học

A. Sự thay đổi về màu sắc của chất

B. Sự xuất hiện chất mới

C. Sự thay đổi về trạng thái của chất

D. Sự thay đổi về hình dạng của chất

Câu 6. Thành phần phần trăm khối lượng của oxi trong Fe3O4

A. 72,4%

B. 24,14%

C. 30%

D. 45%

Câu 7. Cho a gam bột sắt tác dụng với dung dịch có 14,6 gam axit clohidric sinh ra 25,4 gam muối sắt (II) clorua và 0,4 gam hidro. Giá trị a là

A. 1,12 gamB. 10,8 gamC. 14,2 gamD. 11,2 gam

Câu 8. Viết phương trình hóa học của kim loại sắt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng biết sản phẩm là sắt (II) sunfua và có khí bay lên

A. Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

B. Fe + H2SO4 → Fe2SO4 + H2

C. Fe + H2SO4 → FeSO4 + S2

D. Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2S

Câu 9. Cho phương trình hóa học sau:

Fe3O4 + ?H2 → 3Fe + 4H2O

Hệ số còn thiếu trong dâu ? để hoàn thành phương trình hóa học trên là:

A. 2B. 3C. 4D. 5

Câu 10. Số mol của 19,6 g H2SO4

A. 0,2 molB. 0,1 molC. 0,12 molD. 0,21 mol

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2đ) Hãy chọn hệ số và công thức hóa học phù hợp điền vào dấu hỏi chấm trong phương trình hóa học sau:

a) Al2O3 + ? → ?AlCl3 + ?H2O

b) H3PO4 + ?KOH → K3PO4 +?

c) ?NaOH + CO2 → Na2CO3 + ?

d) Mg + ?HCl → ? + ?H2

Câu 2. (2đ)

a) Tính khối lượng của 11,2 lít khí oxi (ở đktc)

b) Tính thể tích (ở đktc) của một hỗn hợp khí gồm 2,2 gam CO2 và 2,8 gam CO

c) 0,25 mol hợp chất M2O có khối lượng 15,5 gam. Tìm công thức hóa học của hợp chất

Câu 3. (1đ)  Khi chiên mỡ có sự biến đổi như sau: trước hết một phần mỡ bị chảy lỏng và nếu tiếp tục đun quá lửa mỡ sẽ bị khét. Trong hai giai đoạn trên, giai đoạn nào có sự biến đổi hóa học? Giải thích.

Câu 4. (2đ) Hòa tan 5,3 gam natri cacbonat vào trong dung dịch HCl dư thu được muối natri clorua, khí cacbonic và nước.

a) Viết phương trình hóa học xảy ra.

b) Tính thể tích khí CO2 (đktc) thu được sau phản ứng.

.......................Hết.........................

Đáp án Đề thi học kì 1 hóa 8 năm học 2021 Đề 6 mời các bạn tham khảo tại: 

Trên đây VnDoc đã gửi tới bạn đọc Đề thi học kì 1 hóa 8 năm học 2021 Đề 7 đề thi nằm trong bộ 10 để kiểm tra học kì 1 hóa 8 được giáo viên VnDoc biên soạn. Nội dung bài kiểm tra học kì 1 bám sát kiến thức chương trình các bạn đã được học. Để có thể đạt được kết quả cao trong bài kiểm tra cuối kì 1 hóa 8 lần này, các bạn học sinh phải đảm bảo nắm chắc nội dung kiến thức, các dạng bài tập.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lý 8, Chuyên đề Hóa 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
9 6.138
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 8 Xem thêm