Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Trường THPT Triệu Quang Phục, Hưng Yên năm học 2019 - 2020

Trang 1/5 -Mã đ 103
I.TRC NGHIỆM: 8,0 điểm.
BNG ĐÁP ÁN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18
19.
20.
21
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38
39.
40.
Câu 1: Hai vectơ có cùng độ dài và ngược hướng gi là
A. hai vectơ cùng hướng. B. hai vectơ vuông góc.
C. hai vectơ đối nhau. D. hai vectơ bng nhau.
Câu 2: Trong mt phng ta đ
Oxy
, cho hai điểm
( )
4;0
A
( )
0;3B
. Xác đnh ta đ ca vectơ
.
A.
( )
8; 6u =−−
. B.
( )
8; 6
u =
. C.
(
)
4; 3
u =−−
. D.
( )
4; 3u =
.
Câu 3: Đồ th hàm s nào song song vi trc hoành?
A.
41yx=
. B.
52
yx=
. C.
2y =
. D.
2x =
.
Câu 4: Cho hình vuông
ABCD
có cnh bằng a. Độ dài
AD AB+
 
bng
A.
2a
. B.
2
2
a
. C.
3
2
a
. D.
2a
.
Câu 5: Phương trình có hai nghim trái du khi
A. . B. . C. . D. .
Câu 6: Khi s dng máy tính b túi vi ch s thập phân ta được: . Giá tr gn
đúng của chính xác đến hàng phần trăm là
A. . B. . C. . D. .
Câu 7: Cho hình bình hành
ABCD
tâm O. Tìm mệnh đề sai?
A. . C.
AB CD=
 
.
B. . D. .
Câu 8: Điu kiện xác định của phương trình:
A.
1
2
x ≥−
. B. . C. . D. .
Câu 9: Cho tp hp . Tp hp viết dưới dng lit kê phn t
A. . B. . C. . D. .
2
2 30x mx m 
3m
3m
3m
3m
10
8 2,828427125
=
8
2,81
2,80
2,82
2,83
0OA OB OC OD+++ =
   
OA OC OB OD+=+
   
AB AD AB BC+=+
   
1
10
21
x
x
−+ =
+
1
2
x ≤−
1
2
x >−
1
2
x <−
|1 4Ax x 
A
1;2;3;4
2; 3
2;3;4
1;2;3
SỞ GD & ĐT HƯNG YÊN
TRƯỜNG THPT TRIỆU QUANG PHỤC
(Đề thi gồm 05 trang)
ĐỀ KIM TRA HC KÌ I - TOÁN 10
NĂM HỌC: 2019 - 2020
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề
Họ,tên học sinh………………………………….Lớp………Số báo danh…………………
Mã đề 103
Trang 2/5 -Mã đ 103
Câu 10: Trong các hàm số:
2 42
4, 2 , , 2 2yx xy x xyxyx x= + =+ = =++
có bao nhiêu
hàm số chẵn?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.
Câu 11: Cho
G
là trọng tâm tam giác
ABC
. Chọn khẳng định đúng?
A.
0GA GB GC++ =
  
. B.
0GA GB CG++=
  
. C.
0GA AG GC++=
  
. D.
0GA GB GC++ =
  
Câu 12: Trong h ta đ , cho .Tính biu thc ta đ ca ?
A. . B. . C. . D. .
Câu 13: Cho hàm s bc hai đ th , đỉnh ca được xác đnh bi
công thức nào sau đây?
A.
;
24
b
I
aa

−−


. B. . C. . D. .
Câu 14: Trong mt phng ta đ
Oxy
, cho
( )
3; 1A
,
( )
1; 2B
( )
1; 1I
. Tìm ta đ điểm
C
để
I
là trng tâm tam giác
ABC
.
A.
( )
1; 4C
. B.
( )
1; 0C
. C.
( )
1; 4
C
. D.
( )
9; 4C
.
Câu 15: Cho . Khẳng định nào sau đây đúng?
A. . B. .
C. . D. .
Câu 16: Nghim ca h phương trình
A. B. C. D.
Câu 17: Cho , vi . Tính .
A. . B. . C. . D. .
Câu 18: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình
( ) ( )
2
1 2 3 20m x m xm+ + + +=
hai
nghim phân bit?
A.
1
24
1
m
m
>
≠−
. B.
1
24
m
>
. C.
1
24
1
m
m
<
≠−
. D.
1
24
m
.
Câu 19: Phương trình
2 31x −=
tương đương với phương trình nào dưới đây?
A.
( )
32 3 3x xx −=−
. B.
( )
42 3 4x xx −=−
.
C.
23xx x−=
. D.
3 2 31 3xx x−+ =+
.
Câu 20: Hệ phương trình nào sau đây có nghiệm duy nhất?
A.
2
20
22 0
xy
xy


B.
2
2 20
30
xy
y


. C.
10
2230
xy
xy


. D.
2 20
2 30
xy
xy


.
Câu 21: Cho phương trình
22xx−=
( )
1
. Tp hp các nghim của phương trình
( )
1
A.
(
]
;2−∞
. B.
. C.
[
)
2; +∞
. D.
{ }
0; 1; 2
.
Oxy
3
ui j
= +

( )
2; 1
v =
.uv

.1uv=

.1uv=

(
)
. 2; 3
uv
=

. 52uv=

2
= ++y ax bx c
( )
0a
( )
P
( )
P
;
4

−−


b
I
aa
;
4



b
I
aa
;
22

−−


b
I
aa
0 90
α
°< < °
( )
cot 90 tan
αα
°− =
( )
cos 90 sin
αα
°− =
(
)
sin 90 cos
αα
°− =
(
)
tan 90 cot
αα
°− =
259
4 2 11
xy
xy
−+ =
+=
37 29
;
24 12



37 29
;
24 12



37 29
;
24 12



37 29
;
24 12

−−


1
sin
3
α
=
90 180
α
°< < °
cos
α
2
cos
3
α
=
2
cos
3
α
=
22
cos
3
α
=
22
cos
3
α
=
Trang 3/5 -Mã đ 103
Câu 22: Cho parabol
2
4
y ax bx= ++
có trc đi xứng đường thng
1
3
x =
đi qua đim
(
)
1; 3A
.
Tng giá tr
2
ab+
A.
1
2
. B.
1
. C.
1
2
. D.
1
.
Câu 23: Cho
ABC
,,MQN
lần lượt trung điểm ca
,,
AB BC CA
. Khi đó vectơ
AB BM NA BQ+ ++
   
bng vectơ nào sau đây?
A.
0
. B.
BC

. C.
AQ

. D.
CB

.
Câu 24: S nghiệm phương trình
( )
2
5 4 30xx x+ + +=
A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.
Câu 25: S nghiệm phương trình
42
5 70
xx+ −=
A.
0
. B.
4
. C.
1
. D.
2
.
Câu 26: Cho hai tp hp
( )
3;3A =
(
)
0;B
= +∞
. Tìm
AB
.
A.
(
)
3;AB = +∞
. B.
[
)
3;AB = +∞
. C.
[
)
3;0AB∪=
. D.
(
)
0;3
AB
∪=
.
Câu 27: Cho hàm s đ th như hình vẽ và . Xác đnh du ca
?
A. , . B. , . C. , . D. , .
Câu 28: Cho hai lc
12
,FF

cùng tác đng vào mt vt đng tại điểm
O
, biết hai lc
12
,FF

đều có
ờng độ
( )
50 N
và chúng hp vi nhau mt góc
60°
. Hi vật đó phải chu mt lc tng
hợp có cường độ bng bao nhiêu?
A.
( )
100 N
. B.
( )
50 3 N
. C.
( )
100 3 N
. D. Đáp án khác.
Câu 29: Tổng bình phương các nghiệm của phương trình
A. . B. . C. . D. .
Câu 30: Tìm giá tr ca tham s m để hàm s đồng biến trên tp s thc.
A. . B. . C. . D. .
Câu 31: Mt mảnh vườn hình ch nhật hai kích thước là 40m và 60m. Cn to ra mt lối đi xung
quanh mảnh vườn có chiu rộng như nhau, sao cho diện tích còn li là 1500mP
2
P (hình v n
dưới). Hi chiu rng ca lối đi là bao nhiêu?
A. . B. . C. . D. .
( )
2
y f x ax bx c= = ++
2
4
b ac
∆=
a
0a
>
0∆=
0a <
0∆>
0a <
0∆=
0a
>
0∆>
22
5 2 2 5 10 0
xx xx+++ ++=
5
13
10
25
( )
25y mx m=−+
2m
=
2m >
2m
2m <
45m
5m
4m
9m
O
x
y
4
4
1
(
)
y fx=

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Trường THPT Triệu Quang Phục năm 2019

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Trường THPT Triệu Quang Phục, Hưng Yên năm học 2019 - 2020 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đây là đề kiểm tra HK 1 lớp 10 môn Toán dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Toán. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Trường THPT Triệu Quang Phục, Hưng Yên năm học 2019 - 2020 đã được VnDoc giới thiệu trên đây. Đề thi Toán gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, 2 câu hỏi tự luận với 60 phút làm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài. Mời các bạn tham khảo tài liệu trên

-----------------------------

Ngoài Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Trường THPT Triệu Quang Phục, Hưng Yên năm học 2019 - 2020. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 10, đề thi học học kì 2 lớp 10 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 10 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
6 142
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm