Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Nội

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI
ĐỀ THI HỌC KÌ I – MÔN TOÁN LỚP 11
NĂM HỌC 2018 – 2019
Thời gian làm bài: 90 phút
MÃ ĐỀ 485
Họ, tên thí sinh:………………………………………….
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (35 câu trắc nghiệm)
Câu 1. Cho tứ diện
ABCD
. Gọi
M
N
lần lượt trung điểm của các cạnh
, .AC AD
m mệnh đề
đúng?
A.
// .MN BCD
B.
// .MN ABD
C.
// .MN ACD
D.
// .MN ABC
Câu 2. Gieo 2 con súc sắc cân đối và đồng chất. Xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai mặt của 2
con súc sắc đó bằng 5 là:
A.
1
.
6
B.
1
.
9
C.
D.
5
.
36
Câu 3. Một tổ học sinh có 5 nam và 6 nữ. Số cách chọn 4 học sinh từ tổ đó sao cho có cả nam và nữ là:
A.
1650.
B.
7920.
C.
310.
D.
330.
Câu 4. Cho điểm
1; 1
A
đường tròn
2 2
2 4 4 0.
x y x y
Phép vị tự tâm
A
tỉ số vị tự
2
k
biến đường tròn trên thành đường tròn nào dưới đây?
A.
22
1 7 36.
x y B.
22
1 7 9.
x y
C.
22
1 7 36.
x y D.
22
1 7 9.
x y
Câu 5. Cho hình chóp .
S ABCD
đáy
ABCD
hình bình hành tâm
.O
Gọi
I
trung điểm của
.AO
Thiết diện của hình chóp bởi mặt phẳng qua
I
song song với
SC
BD
là:
A. ngũ giác. B. tứ giác. C. lục giác. D. tam giác.
Câu 6. Một giá sách hai tầng. Tầng 1 10 quyển ch Toán khác nhau và 5 quyển sách Anh khác
nhau. Tầng 2 8 quyển sách toán khác nhau 6 quyển ch Văn khác nhau. Bạn An chọn
ngẫu nhiên mỗi tầng 3 quyển sách. Xác suất để ban An chọn được 6 quyển sách không cùng
môn là:
A.
418
.
435
B.
1135
.
1183
C.
48
.
1183
D.
17
.
435
Câu 7. Số nghiệm của phương trình:
cos2 3sin 2 0
x x
trên khoảng
0;20
là:
A. 40. B. 35. C. 20. D. 30.
Câu 8. Cho biểu thức
5
2 1 .
A x
Khai triển của biểu thức
A
là:
A.
5 4 3 2
32 80 80 40 10 1.
A x x x x x
B.
5 4 3 2
16 40 20 20 5 1.
A x x x x x
C.
5 4 3 2
32 80 80 40 10 1.
A x x x x x
D.
5 4 3 2
32 80 80 40 10 1.
A x x x x x
Câu 9. Phương trình
2 2
6sin 7 3sin 2 8cos 6
x x x
có tổng hai nghiệm dương nhỏ nhất bằng:
A.
.
B.
2
.
3
C.
4
.
3
D.
Câu 10. Cho hình chóp
.
S ABCD
đáy
ABCD
hình thang đáy lớn
.AB
Gọi
M
trung điểm
của
,SC I
giao điểm của
AD
,BC J
giao điểm của
AC
.BD
Giao tuyến của mặt
phẳng
ADM
SBC
là:
A.
.IJ
B.
.MJ
C.
.MI
D.
Câu 11. Tập xác định của hàm số
cot 2
4
y x
là:
A.
3
\ , .
8 2
k
R k Z
B.
3
\ , .
8
R k k Z
C.
\ , .
8
R k k Z
D.
\ , .
8 2
k
R k Z
Câu 12. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Nếu hai mặt phẳng
song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong
đều song song với mọi đường thẳng nằm trong
.
B. Nếu hai mặt phẳng
song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong
đều song song với
.
C. Nếu hai đường thẳng song song với nhau lần lượt nằm trong hai mặt phẳng phân biệt
thì
song song với nhau.
D. Qua một điểm nằm ngoài mặt phẳng cho trước ta dựng được một chỉ một đường thẳng
song song với mặt phẳng cho trước đó.
Câu 13. Một tiểu đội có 12 chiến sĩ. Hỏi có bao nhiêu cách xếp 12 chiến sĩ đó thành hàng dọc?
A.
12.
B.
12
12
.C
C. .
.
D.
12!
Câu 14. Thầy giáo có 5 cuốn sách Toán, 6 cuốn sách Văn và các cuốn sách đôi một khác nhau. Hỏi thầy
giáo bao nhiêu cách tặng cho 3 học sinh nam 3 cuốn Toán, 3 học sinh nữ 3 cuốn Văn (mỗi
học sinh 1 cuốn) từ các cuốn sách trên?
A.
3 3
5 6
. .A A
B.
3 3
5 6
. .C C
C.
6
131
.C
D.
6
13
.A
Câu 15. Số hạng đứng thứ 1010 trong khai triển của
2018
1 3x
theo lũy thừa tăng dần của
x
là:
A.
1009 1009 1009
2018
.3 . .
C x
B.
1010 1010 1010
2018
.3 . .
C x
C.
1010 1010 1010
2018
.3 . .
C x
D.
1009 1009 1009
2018
.3 . .
C x
Câu 16. Cho hình bình hành
ABCD
tâm
.O
Kết luận nào sau đây là sai?
A.
.
AB
T C D
B.
,2
.
A
V O C
C.
, 1
.
O
V B D
D.
,180
.
O
Q A C
Câu 17. Số giá trị nguyên của
m
để phương trình
sin 2cos 2m x x m
có nghiệm là:
A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.
Câu 18. Hai xạ th
A
B
cùng bắn, mỗi người một viên đạn vào bia cách độc lập với nhau. Xác suất
bắn trúng bia của hai xạ thủ
A
B
lần lượt
1
2
1
.
3
Xác suất của biến cố xthủ
A
bắn
trúng, xạ thủ
B
bắn trượt là:
A.
5
.
6
B.
1
.
3
C.
1
.
6
D.
2
.
3
Câu 19. Một đề thi 35 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, mỗi câu hỏi 4 phương án lựa chọn, trong
đó chỉ có một phương án đúng. Khi thi, một học sinh đã chọn ngẫu nhiên một phương án trả lời
với mỗi câu của đề thi đó. Xác suất để học sinh đó trả lời đúng cả 35 câu là:
A.
1
.
4
B.
1
.
35
C.
35
1
.
4
D.
35
3
.
4
Câu 20. Hình chóp tứ giác có bao nhiêu mặt?
A. 5. B. 8. C. 6. D. 4.
Câu 21. Khẳng định nào sau đây sai?
A.
tany x
là hàm lẻ. B.
coty x
là hàm lẻ.
C.
cosy x
là hàm lẻ. D.
siny x
là hàm lẻ.
Câu 22. Cho hình chóp
.
S ABCD
đáy
ABCD
hình bình hành. Gọi
d
giao tuyến của hai mặt
phẳng
SAB
SCD
. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
d
qua
S
và song song với
.BC
B.
d
qua
S
và song song với
.BD
C.
d
qua
S
và song song với
.AB
D.
d
qua
S
và song song với
.AC
Câu 23. Giá trị lớn nhất của hàm số
3sin 4cosy x x
là:
A. 7. B. 4. C. 3. D. 5.
Câu 24. Số hạng không chứa
x
trong khai triển
8
3
1
2x
x
là:
A. 324. B. 1856. C. 1792. D. 112.
Câu 25. Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, phép tịnh tiến theo véc
v
biến điểm
0;4
M
thành điểm
4;6
M
,
v
có tọa độ là:
A.
2;5 .
v
B.
4; 2 .
v
C.
4;10 .
v
D.
4;2 .
v
Câu 26. Phương trình:
1
cos
2
x
có tập nghiệm là:
A.
2 , .
3
k k Z
B.
2
, .
3
k k Z
C.
, .
3
k k Z
D.
2
2 , .
3
k k Z
Câu 27. Trong mặt phẳng
Oxy
cho điểm
2;1
M
. Ảnh của điểm
M
qua phép quay tâm
O
góc quay
90
là:
A.
1;2 .
M
B.
1; 2 .
M
C.
2; 1 .
M
D.
1; 2 .
M
Câu 28. Nếu một đa giác đều có 90 đường chéo thì số cạnh của đa giác là:
A. 15. B. 20. C. 18. D. 13.
Câu 29. Số tự nhiên
n
thỏa mãn
2 1
1
5
n
n n
A C
là:
A.
4.
n
B.
3.
n
C.
6.
n
D.
5.
n
Câu 30. 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên ra 10 tấm thẻ. Xác suát để 5 tấm th
mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số chẵn, trong đó chỉ có đúng 1 tấm thẻ mang số chia hết cho 5 là:
A.
2837
.
60697
B.
5674
.
60697
C.
4752
.
60697
D.
2376
.
60697

Đề thi kì 1 môn Toán lớp 11

VnDoc mời các bạn tham khảo Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Nội. Tài liệu có cấu trúc trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm 35 câu, phần tự luận gồm 4 câu, tổng thời gian làm bài là 90 phút.

--------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.792
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm