Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc

1
S GD&ĐT VĨNH PHÚC
ĐỀ CHÍNH THC
KHO SÁT CHẤT LƯỢNG HC KÌ I, NĂM HỌC 2018-2019
MÔN TOÁN- LP 11
(Thi gian làm bài: 90 phút, không k thời gian giao đề)
thi gm 02 trang)
H tên thí sinh……………………........................………..........Số báo danh…………….…………..
Thí sinh làm bài ra t giấy thi, ghi rõ mã đề thi.
I. PHN TRC NGHIỆM (3,0 điểm)
Câu 1. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm s
tanyx
nghch biến trên khong
;.
44




B. Hàm s
sinyx
đồng biến trên khong
0; .
C. Hàm s
cotyx
nghch biến trên khong
D. Hàm s
cosyx
đồng biến trên khong
0; .
Câu 2. Phương trình
cos 1x
có nghim là
A.
,.x k k

B.
,.
2
x k k
C.
2 , .
3
x k k
D.
2 , .x k k

Câu 3. S nghim của phương trình
22
sin cos2 cosx x x
trên đoạn
;5
2



A. 5. B. 6. C. 7. D. 8.
Câu 4. S các s t nhiên có 5 ch s khác nhau lập được t các ch s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 là
A. 56. B. 6720. C. 120. D. 40320.
Câu 5. H s ca
3
x
trong khai trin nh thc Niu Tơn của
10
2 x
A.
27
10
2.C
B.
37
10
2.C
C.
37
7
2.C
D.
33
10
2.C
Câu 6. Chn ngu nhiên mt s nguyên dương nhỏ hơn 9, xác sut đ s đưc chn s nguyên t bng
A.
3
.
8
B.
4
.
9
C.
5
.
9
D.
1
.
2
Câu 7. Vi
k
n
là hai s nguyên dương tùy ý thỏa mãn
kn
, mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
!
!!
k
n
n
C
k n k
B.
!
!
k
n
n
C
k
C.
!
!
k
n
n
C
nk
D.
!!
!
k
n
k n k
C
n
Câu 8. Trong mt phng ta độ
,Oxy
tọa độ nh
A
ca điểm
1;3A
qua phép tnh tiến theo véc
2;3v
là điểm nào trong các điểm sau đây?
A.
4;3 .A
B.
0;2 .A
C.
1;0 .A
D.
3;6 .A
Câu 9. Trong mt phng tọa độ
,Oxy
cho đường tròn
 
22
: 1 1 4,C x y
phép v t tâm
O
t
s
2k
biến đường tròn
C
thành đường tròn có phương trình là
A.
22
2 2 8.xy
B.
22
2 2 16.xy
C.
22
2 2 16.xy
D.
22
1 1 8.xy
Mã đề: 135
2
Câu 10. Cho t din
ABCD
ba điểm
,,P Q R
lần lượt nm trên cnh các
,,AB CD BC
(không trùng
với các đỉnh ca t din
ABCD
) sao cho
/ / .PR AC
Khi đó giao tuyến ca hai mt phng
PQR
ACD
song song với đường thng nào trong các đường thng sau?
A.
.BD
B.
.CD
C.
.CB
D.
.AC
Câu 11. Cho 5 điểm
, , , ,A B C D E
trong đó không 4 điểm nào đồng phng. Hi bao nhiêu mt
phng to bởi 3 trong 5 điểm đã cho?
A.
10.
B.
12.
C.
8.
D.
14.
Câu 12. Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình vuông, biết
, 90AB a SAD
tam giác
SAB
là tam giác đều. Gi
Dt
là đường thẳng đi qua
D
và song song vi
SC
;
I
giao điểm ca
Dt
mt
phng
SAB
. Thiết din ca hình chóp
.S ABCD
vi mt phng
AIC
có din tích là
A.
2
5
.
16
a
B.
2
2
.
4
a
C.
2
7
.
8
a
D.
2
11
.
32
a
II. PHN T LUN (7,0 điểm)
Câu 13 (2,0 điểm). Giải các phương trình sau
a)
1
sin2 .
2
x
b)
sin 3cos 3.xx
Câu 14 (1,0 điểm). Tìm h s ca
7
x
trong khai trin nh thc Niu Tơn của
8
2
2
.x
x



Câu 15 (2,0 điểm). Trong ngân hàng đề 6 câu hi d, 5 câu hi trung nh 3 câu hi khó. Một đ
thi gm có 6 câu hi được chn t các câu trong ngân hàng đề đã cho.
a) Hi có tt c bao nhiêu đề thi khác nhau nếu trong đề có 3 câu d, 2 câu trung bình và 1 câu khó.
b) Nếu các câu hỏi trong đ thi được chn ngu nhiên. Tính xác suất để trong đề thi đủ ba loi câu
hi sao cho s câu d và câu trung bình bng nhau.
Câu 16 (2,0 điểm). Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình bình hành, M trung điểm SA,
điểm N thuộc đoạn SD sao cho
2NS ND
, I là giao điểm ca MN vi AD.
a) Xác định giao tuyến ca mt phng (BMN) vi mt phng (ABCD).
b) Gi J là giao điểm ca CD vi BI. Xác giao tuyến ca mt phng (BMN) vi mt phng (SCD), t đó
suy ra thiết din ca hình chóp vi mt phng (BMN).
c) Gi K là giao điểm ca BI vi AC. Chng minh BM // KN.
-------------Hết------------
Thí sinh không được s dng tài liu, cán b coi thi không gii thích gì thêm.
1
S GD&ĐT VĨNH PHÚC
NG DN CHM KSCL HC KÌ I
Môn: Toán. Khi:11
I. PHN TRC NGHIM
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
Mã 135
1C
2D
3B
4B
5B
6D
7A
8D
9B
10D
11A
12C
Mã 286
1B
2D
3A
4B
5C
6D
7C
8D
9C
10B
11A
12D
Mã 193
1B
2B
3A
4C
5C
6B
7A
8B
9B
10A
11D
12A
Mã 948
1C
2B
3D
4C
5D
6B
7C
8A
9A
10D
11D
12B
II. PHN T LUN
CÂU
NI DUNG
ĐIM
13a
Giải phương trình
1
sin2
2
x
1,0
PT
22
6
sin2 sin
6
22
6
xk
x
xn


0,5
12
,
5
12
xk
kn
xn


0,5
13b
Giải phương trình
sin 3cos 3xx
1,0
PT
1 3 3
sin cos sin sin
2 2 2 3 6
x x x




0,5
2
2
36
2
,
7
2
2
6
36
xk
xk
kn
xn
xn






0,5
14
Tìm h s ca
7
x
trong khai trin nh thc Niu Tơn của
8
2
2
.x
x



1,0
88
8
22
8
1
22
.
i
i
i
i
x C x
xx

0,25
8
8 3 8
8
1
.2 .
i i i
i
Cx

0,25
Để
7
3 8 7 5x i i
0,25
Vy, h s ca
7
x
53
8
.2 448.C
0,25
15a
Trong ngân hàng đề 6 câu hi d, 5 câu hi trung bình 3 câu hi khó. Mt
đề thi được chn 6 câu hi t các câu trong ngân hàng đề đã cho.
a) Hi tt c bao nhiêu đề thi khác nhau nếu trong đề 3 câu d, 2 câu trung
bình và 1 câu khó.
1,0
- Chn 3 câu d trong 6 câu d
3
6
C
cách chn
- Chn 2 câu TB trong 5 câu TB có
2
5
C
cách chn
- Chn 1 câu khó trong 3 câu khó có
1
3
C
cách chn
0,5
Tt c
3 2 1
6 5 3
1800C C C
đề.
0,5

Đề kiểm tra kì 1 lớp 11 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc. Nội dung tài liệu 12 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết. Mời các bạn học sinh tham khảo.

--------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 215
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm