Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương

SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG
(Đề thi có 06 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TOÁN Khối 12
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh:………………………. Số báo danh:…………………….
Câu 1. [1] Cho hàm số
( )
y fx=
có bảng biến thiên như sau:
Hàm số
( )
y fx
=
nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
( )
3; 1
. B.
( )
0; +∞
. C.
( )
;2−∞
. D.
( )
2; 0
.
Câu 2. [2] Hình bên đồ thị của hàm số
(
)
y fx
=
. Hỏi hàm số
( )
y fx=
đồng biến trên khoảng nào dưới
đây?
A.
. B.
(
)
1; 2
. C.
( )
0;1
. D.
(
)
0;1
.
Câu 3. [2] Cho hình lập phương
.ABCD A B C D
′′
cạnh
a
. Một khối nón đỉnh tâm của hình vuông
ABCD
đáy hình tròn nội tiếp hình vuông
ABCD
′′
. Kết quả tính diện tích toàn phần
tp
S
của
khối nón đó có dạng bằng
( )
2
4
a
bc
π
+
với
b
c
là hai số nguyên dương. Tính
bc
.
A.
5bc =
. B.
8bc
=
. C.
15bc =
. D.
7bc =
.
Câu 4. [1] Một hình trụ đường kính đáy bằng chiều cao nội tiếp trong mặt cầu bán kính
R
. Diện tích
xung quanh của hình trụ bằng
A.
2
2 R
π
. B.
2
4 R
π
. C.
2
22R
π
. D.
2
2 R
π
.
Câu 5. [2] Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng
( )
;−∞ +∞
?
O
x
y
1
2
Mã đề 759
A.
3
3yx x=−−
. B.
1
2
x
y
x
=
. C.
1
3
x
y
x
+
=
+
. D.
3
3
yx x= +
.
Câu 6. [3] Biết
0
m
giá trị của tham số
m
để hàm số
32
31y x x mx= +−
hai điểm cực trị
12
,xx
sao
cho
22
1 2 12
13x x xx+− =
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
( )
0
1; 7
m
∈−
. B.
( )
0
7;10
m
. C.
( )
0
15; 7
m ∈−
. D.
( )
0
7; 1
m
∈−
.
Câu 7. [1] Khối cầu có bán kính
6R =
th tích bằng bao nhiêu?
A.
72
π
. B.
48
π
. C.
288
π
. D.
144
π
.
Câu 8. [1] Khối nón có chiều cao
3 cmh =
và bán kính đáy
2 cmr =
thì thể tích bằng
A.
( )
2
16 cm
π
. B.
( )
2
4 cm
π
. C.
( )
3
4
cm
3
π
. D.
(
)
3
4 cm
π
.
Câu 9. [2] Tích của giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số
( )
4
fx x
x
= +
trên đoạn
[ ]
1; 3
bằng
A.
52
3
. B.
20
. C.
6
. D.
65
3
.
Câu 10. [3] Cho hàm số
(
)
y fx=
đạo hàm
( )
y fx
=
liên tục trên
đồ thị của hàm số
( )
fx
trên
đoạn
[ ]
2; 6
như hình vẽ bên.
Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau.
A.
(
) ( )
[ 2;6]
max 2 .fx f
=
B.
(
) ( )
[ 2;6]
max 6 .fx f
=
C.
( ) ( ) ( )
{
}
[ 2;6]
max max 1 , 6 .fx f f
=
D.
( ) ( )
[ 2;6]
max 1 .fx f
=
Câu 11. [1] Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số
2
21
1
x
y
x
=
+
.
A.
0
. B.
2
. C.
1
. D.
3
.
Câu 12. [2] Cho hình chóp tứ giác đều
.S ABCD
cạnh đáy bằng
2a
cạnh bên bằng
3a
. Tính thể tích
V
của khối chóp đã cho?
A.
3
47
Va=
. B.
3
47
9
a
V =
. C.
3
4
3
a
V =
. D.
3
47
3
a
V =
.
Câu 13. [3] Đồ thị hàm số
( )
22
1
43
fx
x xxx
=
−−
có bao nhiêu đường tiệm cận ngang ?
A.
3
. B.
1
. C.
4
. D.
2
.
Câu 14. [1] Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số
3
35yx x=−+
là điểm nào trong các điểm sau?
A.
( )
3; 1Q
. B.
( )
1; 3M
. C.
( )
7; 1P
. D.
( )
1; 7N
.
O
x
y
2
6
1
2
2
1
1
3
Câu 15. [2] Cho hàm số
( )
y fx=
liên tục trên
, đạo hàm
(
) (
)
( )
22
11f x xx x
=−+
. Hàm số đã cho
bao nhiêu điểm cực trị?
A. Có đúng
3
điểm cực trị. B. Không có điểm cực trị.
C. Có đúng
1
điểm cực trị. D. Có đúng
2
điểm cực trị.
Câu 16. [1] Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số
2
1
yx
x
= +
và đường thẳng
2.yx=
A.
2.
B.
0.
C.
1.
D.
3.
Câu 17. [2] Cắt khối tr
.' ' 'ABC A B C
bởi các mt phng
( ' ')AB C
( ')ABC
ta được
A. Hai khối tứ diện và hai khối chóp tứ giác.
B.
Ba khối tứ diện.
C. Một khối tứ diện và hai khối chóp tứ giác.
D. Hai khối tứ diện và một khối chóp tứ giác.
Câu 18. Tìm nghiệm của phương trình
=
1
3 27
x
.
A.
9x =
. B.
3x =
. C.
4x =
. D.
10x =
.
Câu 19. [3] Gọi
S
là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số
m
sao cho phương trình
12
25 .5 7 7 0
xx
mm
+
+ −=
có hai nghiệm phân biệt. Hỏi
S
có bao nhiêu phần tử?
A.
7
B.
1
C.
2
D.
3
Câu 20. [1] Nghiệm của phương trình
( )
3
log 4 2
x−=
A.
2
. B.
4
. C.
5
. D.
1
.
Câu 21. [1] Tìm giá trị lớn nhất
M
của hàm
( )
42
21y fx x x= =−+
trên đoạn
[ ]
0; 2 .
A.
1.M =
B.
0.M =
C.
10.M =
D.
9.M =
Câu 22. [2] Cho nh chóp
.S ABC
cạnh bên
SA
vuông góc với đáy,
2
AB a=
,
BC a=
,
2SC a=
30SCA = °
. Tính bán kính
R
của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện
.
S ABC
.
A.
3Ra=
. B.
3
2
a
R =
. C.
Ra=
. D.
2
a
R =
.
Câu 23. [3] Một người cần làm một hình lăng trụ tam giác đều từ tấm nhựa phẳng để có thể tích
3
6 3 cm
.
Để ít hao tốn vật liệu nhất thì cần tính độ dài các cạnh của khối lăng trụ tam giác đều này bằng bao
nhiêu?
A. Cạnh đáy bằng
2 6 cm
và cạnh bên bằng
1 cm
.
B. Cạnh đáy bằng
2 3 cm
và cạnh bên bằng
2 cm
.
C. Cạnh đáy bằng
2 2 cm
và cạnh bên bằng
3 cm
.
D. Cạnh đáy bằng
4 3 cm
và cạnh bên bằng
1
cm
2
.
Câu 24. [2] Tìm tập nghiệm của bất phương trình .
A. . B. . C. . D. .
S
( ) ( )
11
22
log 1 log 5 2xx−>
( )
;2S = −∞
5
2;
2
S

=


5
;
2
S

= +∞


( )
1; 2S =

Đề thi học kì 1 Toán 12 có đáp án

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương. Đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm 50 câu, thời gian làm bài thi 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

---------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 173
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm