Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Lê Quý Đôn - Quãng Ngãi

TrTHPT LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I KHỐI 12 – NĂM HỌC 2018 - 2019
TỔ TOÁN MÔN TOÁN
* * * Thời gian làm bài : 90 phút
( Trắc nghiệm 50 câu - gồm 06 trang )
Số báo danh :…………… Số câu đúng .…… Điểm ….. .
(Tô tròn vào phương án ứng với mỗi câu trả lời đúng trong bảng sau)
1
11
21
31
41
2
12
22
32
42
3
13
23
33
43
4
14
24
34
44
5
15
25
35
45
6
16
26
36
46
7
17
27
37
47
8
18
28
38
48
9
19
29
39
49
10
20
30
40
50
Câu 1. Hàm số
3 2
3 1
y x x
nghịch biến trên
A. R. B.
( ; 2)
. C.
2;0
. D.
(0; )
.
Câu 2. Hàm số
2
1
x
y
x
nghịch biến trên
A. R. B. R \{1}. C.
. D.
(1; )
.
Câu 3. Số điểm cực trị của hàm số
3 2
1
2 4
3
y x x
A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 4. Giá trị lớn nhất của hàm số
3
3 4y x x
trên đoạn [-2 ; 0] là
A. 0. B. -2. C. -4. D. 6.
Câu 5. Cho hàm số
( )y f x
xác định trên tập D. Khẳng định nào sau đây là đúng ?
A. Nếu
( ) ,
f x M x D
thì M là GTLN của hàm số
( )y f x
trên D.
B. Nếu
( ) ,
f x M x D
o
x D
sao cho
( )
o
f x M
thì M là GTLN của hàm s
( )y f x
trên D.
C. Nếu
( ) ,
f x M x D
thì M là GTNN của hàm số
( )y f x
trên D.
D. Tất cả A, B, C điều đúng.
Câu 6. Đồ thị hàm số
2 8
1
x
y
x
có tiệm cận ngang là
A. x = 1. B. y = 4. C. x = 2. D. y = 2.
Mã đề 256
Câu 7. Đồ thị ở hình bên là của hàm số nào?
A.
3
3 1y x x
.
B.
4 2
2 1
y x x
.
C.
4 2
2 1
y x x
.
D.
4 2
2 1
y x x
.
Câu 8. Số giao điểm của hai đồ thị hàm s
y x
3
1
y
x
A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 9. Cho a > 0, a ≠ 1. Biểu thức
3
3
2
a
a
bằng
A.
3
2
a
. B.
9
2
a
. C.
3
a
. D.
2
1
a
.
Câu 10. Đạo hàm của hàm số
2
log (5 3)
y x
có dạng
'
(5 3)ln
a
y
x b
, , 10
a b a
. Tính
a b
.
A. 1. B. 3. C. 7. D. 9.
Câu 11. Tập xác định D của hàm số
3
( 2)
y x
A.
D R
. B.
\ 2
D R
. C.
(2; )
D

. D.
( ;2)
D

.
Câu 12. Nghiệm của phương trình
3
3 9
x
A.
5
. B.
4
. C.
1
. D. 7.
Câu 13. Nghiệm của phương trình
3
log ( 1) 4
x
A. 15. B. 20 . C. 30 . D. 80.
Câu 14. Bất phương trình
2 8
x
có nghiệm là
A.
3x
. B.
8x
. C.
8x
. D.
3x
.
Câu 15. Hình đa diện bên có bao nhiêu cạnh ?
A.
13.
B.
14.
C.
15.
D.
16.
Câu 16. Tứ diện đều là đa diện đều loại
A.
4;3 .
B.
3;4 .
C.
3;5 .
D.
3;3 .
Câu 17. Tính thể tích của khối lập phương có cạnh bằng
3a
.
A.
3
9 .a
B.
3
27 .a
C.
3
3a
D.
3
6 .a
x
y
O
Câu 18. Tính diện tích xung quanh của hình nón có bán kính đáy bằng
2a
độ dài đường sinh
3a
.
A.
2
2 .a
B.
2
4 .a
C.
2
.a
D.
2
6 .a
Câu 19. Gọi
, , , ,S V r l h
lần lượt là diện tích xung quanh, thể tích, bán kính đáy, độ dài đường sinh và
chiều cao của hình trụ. Chọn công thức đúng.
A.
2 .S rl
B.
.S rl
C.
2
1
.
3
V r h
D.
2
1
.
2
V r h
Câu 20. Tính thể tích
V
của khối cầu có đường kính bằng
5a
.
A.
3
500 .V a
B.
3
25
.
3
V a
C.
3
125
.
6
V a
D.
3
500
.
3
V a
Câu 21. Đồ thị hàm số
2
6
3
x x
y
x
có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?
A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 22. Cho hàm số
3 2
3 2
y x x
có đồ thị như
hình bên.Tìm tất cả các giá trị m để phương trình
3 2
3 2 0x x m
có ba nghiệm phân biệt.
A.
2 2m
.
B.
2m
.
C.
2m
.
D.
2m
.
Câu 23. Nếu đặt t =
3
x
, t > 0 thì phương trình
2 2
3 3 7
x x
trở thành
A.
2
9 9 7 0t t
. B.
2
3 3 7 0t t
.
C.
2
9 7 9 0t t
. D.
6 7 0t
.
Câu 24. Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên khoảng (a; b) chứa điểm x
o
. Khẳng định nào sau đây là
đúng?
A. Nếu f(x) đạt cực trị tại x
o
thì f '(x
o
) = 0 .
B. Nếu f '(x
o
) = 0 thì f(x) đạt cực trị tại x
o
.
C. f(x) đạt cực trị tại x
o
khi và chi khi f '(x
o
) = 0 .
D. Cả A, B, C điều đúng.
Câu 25. Cho hình lập phương có cạnh bằng
4
. Tính bán kính
R
mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương
đó.
A.
3.
R
B.
3 3
2
R
. C.
R
D.
2 3
R
.
Câu 26. Tìm tập xác định D của hàm số
5
3
3 log (4 )y x x
.
A.
;4 \ 3
D

.
B.
4;D

.
C.
(3;4)
D
.
D.
;4
D 
.
x
y
2
-2
2
O

Đề thi học kì 1 Toán 12 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Lê Quý Đôn - Quãng Ngãi. Đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm 50 câu, thời gian làm bài thi 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

---------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Lê Quý Đôn - Quãng Ngãi. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 484
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm