Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HỌC 1 LỚP 8 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others
1. A. escape B. equipment C. excited D. emigrate
2. A.hoped B.raised C.died D.appeared
3. A. graze B. magical C. grandmother D. rag
4. A. rug B. cushion C. cupboard D. rule
5. A. knife B. wife C. nice D. children
Key: 1. D 2. A 3. A 4. D 5. D
II. Choose the word or phrase that best complete each sentence.
1. They are old enough to look after …………………
A. themselves
B. ourselves
C. herself
D. himself
2. My family has lived here…………..ten years.
A. since
B. from
C. for
D. in
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3. A: Can you help me carry my bags, please? B: -……………
A. Certainly
B. Yes, I can
C. Yes, please
D. No, thanks
4. He isn’t……………get married.
A. enough old to
B. old enough to
C. enough old for
D. old enough for
5. Ba is not ……………to dive a car.
A. old enough
B. enough old
C. many old
D. old many
6. I don’t have ……….to buy a car.
A. enough money
B. money enough
C. enough money to
D. to enough
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
7. We ………… to go to the market and buy something for dinner.
A. must
B. should
C. ought
D. have to
8. You....................... cook dinner yourself.
A. ought
B. must
C. should
D. have to
9. I’ll see you……….. Sunday.
A. in
B. on
C. at
D. between
10. They have studied......................six o’clock.
A. in
B. at
C. since
D. For

Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 8 cuối học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 8 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình học giúp học sinh lớp 8 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi học kì 1 lớp 8 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,.. được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 4.843
Sắp xếp theo

Tiếng Anh phổ thông

Xem thêm