Đề thi học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh trường TH&THCS Số 1 Hồng Ca năm học 2017-2018 có đáp án

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề thi học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh trường TH&THCS Số 1 Hồng Ca năm học 2017-2018 có đáp án được sưu tầm và đăng tải dưới đây, bao gồm các dạng bài phát âm, chia dạng đúng của động từ, chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp, sắp xếp lại câu...rất thường gặp trong bất kể đề thi nào rất hữu ích cho các bạn thử sức và ôn tập, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì 1 sắp tới đây.

PHÒNG GD&ĐT TRẤN YÊN

TRƯỜNG TH&THCS SỐ 1 HỒNG CA

KIỂM TRA HỌC KỲ 1

MÔN: TIẾNG ANH LỚP 8

Năm học: 2017- 2018 (Thời gian làm bài: 45 phút)

I. Khoanh tròn một từ có cách phát âm khác với các từ còn lại (1m)

1) a. move b. to c. go d. do

2) a. looked b. visited c. wanted d. needed

3) a. beauty b. country c. try d. lucky

4) a. cook b. school c. afternoon d. noodles

II. Chọn một từ thích hợp cho các câu dưới đây (2.ms)

1) Her parents are always proud ............................. her. (on/ of/ at)

2) We have ............................. ways of learning a foreign language. (different/ difference/ differently)

3) I’ll try my ............................. to improve my English. (better/ best/ good)

4) Could you ............................. me a favor, please? (get/ do/ think)

5) Mai speaks English ............................. (good/ bad/ well)

6) We will meet him ............................. Monday. (for/ in/ on)

7) Lan was born in Vietnam. Vietnamese is her ............................. (foerign language/ second language/ mother tongue)

8) My grandmother used ............................. after my uncle and my aunt. (look/ to look/ looking)

III. Chia hình thức đúng của động từ trong ngoặc (2ms)

1. Can you (come )………… with me?

2. I try my best (improve)……..my listening skill every day.

3. She told me (go)…….. to bed early.

4. I don’t like (wash)……. the dishes.

IV. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc (1m)

1. The (difficult)……………of learning English is to remember new words.

2. The (differ) …………. between them are quite clearly.

3. She sings English songs (beauty)…………………..

4. She is beautiful with a (love) ……………..smile.

V. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. (2ms)

In the first year of high school, Linh had some difficulties in learning English. Her pronounciation of English words was really bad and her English grammar was worse. She did not know how to improve them. One afternoon after the lesson, her teacher of English took her to the school library . She told her how to use an English dictionary to improve her English grammar. “Now I think you should do”, said she. Linh made much progress and only one year late she won the first prize in the English speaking contest.

1. What did Linh have some difficulties in learning English?

->.....................................................................................................................................................

2. Who took her to the school library?

->.....................................................................................................................................................

3. What did she tell her to improve her Emglish grammar?

->.....................................................................................................................................................

4. Did she win the first prize in the English speaking contest?

->......................................................................................................................................................

VI. Chuyển đổi các câu sau đây sang lời nói gián tiếp: (1m)

a/ The teacher told me: “Please go to the board”.

-> The teacher told me……………………………………………..

b/ Tuan said to Lan “You should practice English every day”.

-> Tuan said to Lan ………………………………

VII. Sắp xếp các từ sau theo đúng trật tự câu. (1m)

1. Is/ Lan/ going/ visit/ to/ this/ Hoi An/ weekend.

............................................................................................................

2. My/ to bring/ asked/ mother/ me/ some food/ her.

............................................................................................................

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh

Câu

Ý

Nội dung

Điểm

Câu 1

1.00

1

C

0.25

2

A

0.25

3

C

0.25

4

A

0.25

Câu 2

2.00

1

of

0.25

2

different

0.25

3

Best

0.25

4

Do

0.25

5

Well

0.25

6

On

0.25

7

mother tongue

0.25

8

to look

0.25

Câu 3

2.00

1

Come

0.50

2

To learn

0.50

3

To go

0.50

4

washing

0.50

Câu 4

1.00

1

difficulty

0.25

2

difference

0.25

3

beautifully

0.25

4

lovely

0.25

Câu 5

2.00

1

Her pronounciation of English words was really bad and her English grammar was worse.

0.50

2

her teacher of English took her to the school library

0.50

3

She told her how to use an English. English dictionary to improve her English grammar.

0.50

4

Yes,she did

0.50

Câu 6

1.00

The teacher told me to go to the board

0.50

Tuan said to Lan she should practice English every day

0.50

Câu 7

1.00

1

Lan is going to visit Hoi An this weekend.

0.50

2

My mother asked me to bring her some food

0.50

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN: TIẾNG ANH 8

Nội dung cần kiểm tra

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

I. Pronuciation

(10%)

Pronunciate

o, oo,y. ed

Số câu:4

Số điểm:1

Số câu:4

Số điểm:1

II. Language focus (40%)

1.Choose the words to fill in the blank

2. correct the form of the verb

- Preposition

- model verbs

- adverb of manner

- used to

- Asking for a favor

- reported speech

- gerund

-try- structure

preposition

Số câu:4

Số điểm:1

Số câu:3

Số điểm:1,5

Số câu:2

Số điểm:0,5

Số câu:1

Số điểm:0,5

Số câu:2

Số điểm:0,5

Số câu:8

Số điểm:2

Số câu:4

Số điểm:2

III.Reading

(20%)

Read and answer about Linh ”learning English

Số câu:2

Số điểm:1

Số câu:2

Số điểm:1

Số câu:4

Số điểm:2

IV. Writing

(30%)

1.Change these sentences into reported speech

2.Arrange the words to make the complete the sentences

3.correct form of the words

Reported speech about

Request

Advice

Be going to

reported

Adverb of manner

-Adjectives

- noun er

Số câu:2

Số điểm:1

Số câu:2

Số điểm:1

Số câu:2

Số điểm:0,5

Số câu:2

Số điểm:0,5

Số câu:2

Số điểm:1

Số câu:2

Số điểm:1

Số câu:4

Số điểm:1

Tổng(100%)

Số câu:13

Số điểm:4,5

Số câu:5

Số điểm:2

Số câu:6

Số điểm:2,5

Số câu:4

Số điểm:1

Số câu:28

Số điểm:10

Để có kì thi học kì 1 diễn ra thành công nhất, ngoài việc luyện đề, các bạn cũng cần ôn tập và hệ thống lại toàn bộ lý thuyết ngữ pháp tiếng Anh trong học kì 1 vừa qua. Bên cạnh đó, việc thực hành nhuần nhuyễn bài tập sẽ giúp các bạn củng cố và ghi nhớ lý thuyết tốt hơn. Chúc các bạn thi tốt!

Đánh giá bài viết
1 2.469
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm