Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 Sở GD - ĐT Thanh Hóa

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HỌC 1 LỚP 9 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
A. PRONUNCIATION (1.0 pt)
Circle the word with the underlined part pronounced differently from that of the others.
1. A. school
B. Christmas
C. chemistry
D. chicken
2. A. kissed
B. helped
C. learned
D. forced
3. A. grade
B. pray
C. slavery
D. gather
4. A. leader
B. ready
C. beat
D. leave
B. GRAMMAR AND VOCABULARY (4.25 pts)
Question I. (1.25 pts) Write the correct form of the verb in each bracket.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1.Maryam _____ (stay) with us at the moment. She is my sister's friend.
2. If you keep making such a noise, she _______ (complain).
3. She _______ (learn) English since she was ten.
4. Minh _______ (not visit) the museum with his class last Sunday because he caught a
cold.
5. My son enjoys _______ (listen) to traditional stories.
Question II. (1.25 pts) Circle the best option A, B, C or D to complete each sentence.
1. My uncle has smoked _______20 years.
A. since
B. in
C. at
D. for
2. Where is Janet? She is out. She said she _______ back soon.
A. is
B. would be
C. was
D. will be
3. I’ve got _______ books than you.
A. less
B.same
C.as
D.fewer
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
4.What do people do for a ________ in your hometown?
A. living
B. live
C. lives
D. life
5. You don’t like playing computer games, ________?
A. don’t you
B. do you
C. will you
D. won’t you
Question III. (1.0 pt) Give the correct form of the words given in brackets.
1. Graham hates queuing; He is very _______ . (PATIENT)
2. His parents are very _______ of him. (PRIDE)
3. You look more _______ in your new dress. (BEAUTY)
4. The Internet is a very useful means of ______ in our life. (COMMUNICATE)
Question IV. (0.75 pts) Find and correct the mistake in each sentence.

Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 9

Đề thi chính thức học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 9 sở GD - ĐT Thanh Hóa nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 9 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau được biên tập bám sát chương trình học tại Nhà trường giúp học sinh lớp 9 ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp trọng tâm học kì 1 hiệu quả.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 Sở GD - ĐT Thanh Hóa. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 9 chương trình mới khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 3.182
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm