Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 trường THPT Phan Đình Phùng - Đắk Lắk

1/6 - Mã đề 719
SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK
TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG
(Đề có 06 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN :Toán 12
Thời gian làm bài : 90 phút
(không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, phương trình nào sau đây là phương trình của một mặt cầu:
A.
2 2 2
2 2 4 2 1 0
x y z x y z
B.
2 2 2
2 2 2 4 0
x y z xy yz xz
C.
2 2 2
4 4 4 2 4 2 11 0
x y z x y z
D.
2 2 2
2 4 2 6 0
x y z x y z
Câu 2. Cho hàm số
( )y f x
liên tục và luôn âm trên đoạn
;a b
. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị
hàm số
( )y f x
, hai đường thẳng
,
x a x b
và trục hoành được tính bởi công thức:
A.
( )
b
a
S f x dx
B.
b
a
C.
0
b
D.
( )
b
a
S f x dx
Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho
A 3; 2;4 , B 3;1;2
. Tọa độ của véctơ
BA
là:
A.
0;3; 2
BA
B.
2;3;0
BA
C.
0; 3;2
BA
D.
2;3;0
BA
Câu 4. Công thức nào sau đây là sai
A.
1
1
x
x dx C
B.
2
1
cot
sin
dx x C
x
C.
1
ln
dx x C
x
D.
cos sin
xdx x C
Câu 5. Nguyên hàm của hàm số
( ) sin( )
f x x
là:
A.
( ) cos
f x dx x C
B.
( ) sin
f x dx x C
C.
( ) cos( )
f x dx x C
D.
( ) cos
f x dx x C
Câu 6. Nguyên hàm của hàm số
2
1
( ) 3f x x x
x
là:
A.
3 2
( ) 3 ln
3 2
x x
f x dx x C
B.
3 2
( ) 3 ln
3 2
x x
f x dx x C
C.
3 2
( ) 3 ln
3 2
x x
f x dx x C
D.
3 2
( ) 3 ln
3 2
x x
f x dx x C
Câu 7. Cho số phức
, ,z a bi a b
. Số phức
2
z
có phần thực là :
A.
2 2
a b
B.
2a
C.
2
a
D.
2 2
- a b
Câu 8. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho mặt phẳng (P) có phương trình :
2 3 4 0
x y z
. Biết
1;b;c
n
là một véctơ pháp tuyến của (P). Khi đó, tổng
T b c
bằng:
A. 2 B. 0 C. 4 D. 1
Câu 9. Kí hiệu
0
z
là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình
2
4 16 17 0.
z z
Trên mặt phẳng
Mã đề 719
2/6 - Mã đề 719
toạ độ, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn số phức
0
w ?iz
A.
3
1
;1 .
4
M
B.
4
1
;1 .
4
M
C.
2
1
2
M
D.
1
1
;2 .
2
M
Câu 10. Cho số phức
; , , 0
z a bi a b z
, số phức
1
z
có phần ảo là :
A.
2 2
b
a b
B. a
2
+ b
2
C. a
2
- b
2
D.
2 2
a
a b
Câu 11. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho điểm
1; 2;4
A
. Hình chiếu vuông góc của
A
trên trục
Oy
là điểm nào sau đây?
A.
1;0;0
Q
B.
0; 2;0
N
C.
0; 2;4
M
. D.
0;0;4
P
Câu 12. Cặp số thực
( ; )x y
thỏa mãn
2 5 1 5y i x i
, (i là đơn vị ảo) là:
A.
( 6;3)
B.
(6;3)
C.
(3;0)
D.
( 3;0)
Câu 13. Cho
1 2
,z z
là hai số phức tùy ý, khẳng định nào sau đây là sai ?
A.
1 2 1 2
z z z z
B.
2
.
z z z
C.
1 2 1 2
z z z z
D.
1 2 1 2
. .z z z z
Câu 14. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, phương trình nào dưới đây là phương trình của một mặt
phẳng song song với trục
Oz
?
A.
1y z
B.
0
x y
 
C.
1x
D.
1z
Câu 15. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho điểm
2; 3;5
M
và đường thẳng
1 2
: 3
4
x t
d y t
z t
.
Đường thẳng
đi qua điểm M và song song với d có phương trình là:
A.
2 3 5
1 3 4
x y z
B.
2 3 5
2 1 1
x y z
C.
2 3 5
2 1 1
x y z
D.
2 3 5
1 3 4
x y z
Câu 16. Tích phân
1
0
1
2 1
I dx
x
bằng:
A.
6
11
I
B.
2ln3
I
C.
1
ln3
2
I
D.
0,54
I
Câu 17. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho
A 4;0;2 , B 0;2;0
, M là điểm thỏa mãn
0
MA MB
 
, tọa độ của điểm M là:
A.
(4;2;2)
M
B.
( 4;2; 2)
M
C.
( 2;1; 1)
M
D.
(2;1;1)
M
Câu 18. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho
( )S
là mặt cầu có tâm
(2;1; 1)
I
và tiếp xúc mặt phẳng
( ) : 2 2 3 0
x y z
. Khi đó, bán kính mặt cầu
( )S
là:
A.
7
3
B.
2
3
C.
4
3
D.
2
Câu 19. Cho số phức
z
là số thuần ảo khác 0, mệnh đề nào sau đây là đúng?
3/6 - Mã đề 719
A. Phần ảo của z bằng 0. B.
0
z z
C.
z z
D.
z
là số thực
Câu 20. Môđun của số phức
,z bi b
A.
b
B.
b
C.
b
D.
2
b
Câu 21. Tìm số phức liên hợp của số phức
3 1z i
?
A.
3z i
B.
3 1z i
C.
3z i
D.
3 1z i
Câu 22. Nguyên hàm của hàm số
3
.3
x x
f x e
là:
A.
3
3
3
( )
ln 3.
x x
e
f x dx C
e
B.
3
3
( )
ln3
x
e
f x dx C
C.
3
3
( ) 3.
ln 3.
x
e
f x dx C
e
D.
3
.3
( )
3 ln3
x x
e
f x dx C
Câu 23. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho véctơ
2 3
(1;2;log 3), (2; 2;log 2)
u v
. Khi đó, tích vô
hướng
.u v
được xác định:
A.
. 0
u v
B.
. 1
u v
C.
. 2
u v
D.
. 1u v
Câu 24. Tích phân
2
2018
0
2019( 1)
x dx
bằng:
A.
2019
3 1
B.
2019
3
2019
C.
2019
3 1
2019
D.
2018
3
Câu 25. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho điểm
(1; 2; 3)
M
, Tọa độ của điểm
M
đối xứng với
điểm M qua mặt phẳng
Oxz
là:
A.
(1;2; 3)
M
B.
(1; 2;3)
M
C.
M
D.
(1;0; 3)
M
Câu 26. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của các hàm số
ln , 1y x y
được tính bởi công thức:
A.
1
ln 1
e
e
S x dx
B.
1
1 ln
e
S x dx
C.
1
ln 1
e
S x dx
D.
1
1 ln
e
e
S x dx
Câu 27. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho mặt phẳng
2
: 1 0
x m y mz
đường thẳng
1 1 1
:
2 3 1
x y z
d
. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m
để
d
song song với
.
A. Không tồn tại
m
B.
1
m
hoặc
2
3
m
C.
1
m
D.
2
3
m
Câu 28. Cho
( ), ( )y f x y g x
là những hàm số liên tục trên đọan
;a b
( ) ( ) 0, ;f x g x x a b
.
Thể tích của khối tròn xoay được sinh bởi hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số
( ), ( )y f x y g x
hai đường thẳng
,
x a x b
khi quay quanh trục hoành được xác định bởi công thức:

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018

VnDoc mời bạn đọc tham khảo Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 trường THPT Phan Đình Phùng - Đắk Lắk, nội dung tài liệu gồm với 60 câu hỏi, thời gian làm bài 90 phút, đề nhằm kiểm tra các chủ đề kiến thức trong chương trình HK2 Toán 12: nguyên hàm, tích phân và ứng dụng; số phức; phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 lớp tổng hợp và đăng tải.12 môn Toán năm 2018 trường THPT Phan Đình Phùng - Đắk Lắk. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc đã tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 578
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm