Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Lịch sử trường THCS Mường Giôn, Sơn La năm học 2020 - 2021

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Lịch sử trường THCS Mường Giôn, Sơn La năm học 2020 - 2021 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đây là đề thi khá hay cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị tốt cho kì thi cuối năm lớp 9 sắp tới. Chúc các bạn ôn tập tốt. Mời các bạn tham khảo.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

1. Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Sử 9

UBND HUYỆN QUỲNH NHAI

TRƯỜNG THCS MƯỜNG GIÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

Môn: Lịch sử 9

Năm học: 2020 - 2021

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đầu đáp án mà em cho là đúng nhất

Câu 1: Nội dung nào sau đây không thể hiện đúng vai trò của Nguyễn Ái Quốc tại Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930?

A. Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam

B. Triệu tập hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản

C. Thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất

D. Soạn thảo chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt để Hội nghị thông qua

Câu 2: Nguyên nhân cơ bản nào quyết định thành công của Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam đầu năm 1930 ?

A. Giữa các đại biểu các tổ chức cộng sản có mâu thuẫn về hệ tư tưởng.

B. Giữa các đại biểu các tổ chức cộng sản đều tuân theo điều lệ quốc tế vô sản.

C. Do được sự quan tâm của quốc tế cộng sản và uy tín cao của Nguyễn Ái Quốc.

D. Đáp ứng đúng yêu cầu thực tiễn cách mạng Việt Nam và sự chủ động của Nguyễn Ái Quốc.

Câu 3: Ai là tác giả của Luận cương chính trị (10 - 1930) ?

A. Nguyễn Ái Quốc.       B. Nguyễn Văn Cừ.      C. Trần Phú.      D. Lê Hồng Phong.

Câu 4: Ngày 19-8-1945 đã diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng gì ở Hà Nội?

A. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội thắng lợi

B. Việt Minh rải truyền đơn, biểu ngữ kêu gọi khởi nghĩa

C. Việt Minh tổ chức buổi diễn thuyết công khai ở thành phố

D. Cuộc mít tinh của nhân dân Hà Nội ở quảng trường Ba Đình

Câu 5: Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đối với Việt Nam ?

A. Cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa

B. Mở ra một kỉ nguyên mới cho dân tộc- kỉ nguyên độc lập, tự do

C. Buộc Pháp công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam

D. Lật đổ nền thống trị của thực dân, phong kiến, đem lại độc lập tự do cho dân tộc

Câu 6: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn tới thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta ?

A. Tranh thủ được điều kiện quốc tế thuận lợi

B. Nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ to lớn từ các nước tư bản phát triển

C. Truyền thống yêu nước, đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân

D. Đảng ta đã có quá trình chuẩn bị suốt 15 năm qua các phong trào cách mạng từ 1930 – 1945.

Câu 7: Cho bảng dữ liệu sau:

Thời gian

Sự kiện

A. 19 - 8- 1945

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập

B. 23 - 8- 1945

2. Khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Sài Gòn

C. 2 - 9 - 1945

3. Khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội

D. 25 - 8 - 1945

4. Khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Huế

Hãy chọn đáp án đúng về mối quan hệ giữa thời gian với sự kiện

A. A-3; B-4; C-1; D-2               B. A-1; B-2; C-3; D-4

C. A-2; B-1; C-3; D-4               D. A-4; B-3; C-2; D-1

Câu 8: “Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” là khẩu hiệu được nêu trong văn kiện lịch sử nào ?

A. Chỉ thị toàn dân kháng chiến

B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

C. Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam

D. Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi

Câu 9: Vì sao trong những năm 1965 - 1968 Mĩ lại triển khai chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam Việt Nam?

A. Do tác động của phong trào “Đồng Khởi”

B. Do thất bại của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”

C. Do thất bại của chiến lược “Chiến tranh đơn phương”

D. Do tác động của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Câu 10: Chiến thắng nào đã chứng tỏ quân dân miền Nam hoàn toàn có khả năng đánh bại chiến lược “chiến tranh cục bộ”?

A. Núi Thành (1965)            B. Hai mùa khô 1965- 1966 và 1966- 1967

C. Vạn Tường (1966)          D. Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 196

Câu 11: Hãy điền những con số vào chỗ trống.

Quân dân ta ở miền Nam đồng loạt tiến công và nổi dậy ở 37 trong tổng số …. tỉnh, ….trong số 6 đô thị lớn, …. trong số ….. quận lỵ, ở hầu khắp các "ấp chiến lược", các vùng nông thôn.

A. 44, 4, 64, 242          B. 242, 4, 64, 44         C. 4, 64, 44, 242      D. 44, 4, 64, 242

Câu 12: Chiến dịch mở màn cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 là

A. Tây Nguyên        B. Sài Gòn- Gia Định      C. Quảng Trị      D. Huế - Đà Nẵng

PHẦN II: TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 13 (2,5 điểm) Hãy trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975) ?

Câu 14 (2,0 điểm) Tại sao nói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” ?

Câu 15 (1,5 điểm) Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975) ?

Câu 16 (1,0 điểm) Nhận xét vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ?

............HẾT..........

2. Đáp án đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Sử 9

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

A

D

C

A

C

B

A

B

B

C

A

D

PHẦN II: TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

13

* Chủ quan:

- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo.

- Nhân dân giầu lòng yêu nước, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm.

- Hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh.

* Khách quan:

- Sự đoàn kết giúp đỡ nhau của 3 dân tộc Đông Dương

- Sự đồng tình, ủng hộ của các lực lượng cách mạng, hòa bình, dân chủ trên thế giới, nhất là của Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN khác.

0,75

0,5

0,25

0,25

0,75

14

* Về chính trị:

- Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, hơn 20 vạn quân Tưởng kéo vào, kết hợp cùng bọn phản động tay sai âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng, thành lập chính quyền tay sai.

- Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam, quân Anh kéo vào dọn đường cho Pháp quay trở lại xâm lược nước ta.

* Về kinh tế:

- Nền kinh tế nước ta vốn đã nghèo nàn, lạc hậu, còn bị chiến tranh tàn phá nặng nề.

- Ngân quỹ nhà nước trống rỗng.

* Văn hóa, xã hội:

Hơn 90 % dân số mù chữ, các tệ nạn xã hội tràn lan.

0,75

0,5

0,25

0,25

0,25

15

- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn,
sáng tạo.

- Nhân dân ta giàu lòng yêu nước, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm.

- Hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh.

- Sự đoàn kết giúp đỡ nhau của ba dân tộc ở Đông Dương ; sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của các lực lượng cách mạng, hoà bình, dân chủ trên thế giới, nhất là của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác.

0,5

0,25

0,25

0,5

16

- Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn để giải phóng dân tộc

- Người chuẩn bị về mặt tư tưởng, chính trị cho cán bộ của Hội, truyền bá chủ nghĩa Mác Lê-nin về trong nước.

- Nguyễn Ái Quốc là người thống nhất ba tổ chức cộng sản thành Đảng cộng mạng Việt Nam.

0,25

0,5

0,25

----------------------

Ngoài Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Lịch sử trường THCS Mường Giôn, Sơn La năm học 2020 - 2021, mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Lịch Sử

    Xem thêm