Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2015 trường THCS Võ Thị Sáu, Bà Rịa Vũng Tàu

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2015 trường THCS Võ Thị Sáu, Bà Rịa Vũng Tàu có đáp án mang đếp cho các bạn kiến thức trong nửa cuối năm học lớp 6, giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức hiệu quả.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2015

Sở GD&ĐT Tỉnh BR-VT

Trường THCS & THPT Võ Thị Sáu

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2014-2015

MÔN: TIẾNG ANH 6

Thời gian làm bài: 45 phút (Lưu ý: Học sinh làm bài trên đề thi)

I. Choose the best answer: (2.5pts)

1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others

A. Small B. Vacation C. Population D. Name

2. We are going to stay………….a friend’s house in Nha Trang …………..three days.

A. with-for B. in-for C. on-for D. at-for

3. What about ______table-tennis?

A. to play B. playing C. plays D. play

4. Why don’t we go to Huong Pagoda?

A. That’s a good idea B. Yes, please
C. Can I help you? D. Here you are.

5. How............................ eggs does Ba want? A dozen

A. many B. old C. much D. any

6. There is a lot of……………in Vietnam so our country is very green.

A. sun B. sunny C. rainy D. rain

7. …………… is your brother going to stay here? – ……………about a week.

A. How long/ For B. How far/ For
C. How long? At D. How long/ From

8. When you go camping, you need a camping......................to cook.

A. bowls B. bowl C. stove D. book

9. Phanxipang is the ……………………mountain in Viet Nam

A. high B. higher C. highest D. higher than

10. There is _________ rice in the bowl.

A. a few B. a little C. much D. Some

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2015

I. Choose the best answer: (2.5pts)

1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others

A. Small B. Vacation C. Population D. Name

2. We are going to stay………….a friend’s house in Nha Trang …………..three days.

A. with-for B. in-for C. on-for D. at-for

3. What about ______table-tennis?

A. to play B. playing C. plays D. play

4. Why don’t we go to Huong Pagoda?

A. That’s a good idea B. Yes, please
C. Can I help you? D. Here you are.

5. How............................ eggs does Ba want? A dozen

A. many B. old C. much D. any

6. There is a lot of……………in Vietnam so our country is very green.

A. sun B. sunny C. rainy D. rain

7. …………… is your brother going to stay here? – ……………about a week.

A. How long/ For B. How far/ For
C. How long? At D. How long/ From

8. When you go camping, you need a camping......................to cook.

A. bowls B. bowl C. stove D. book

9. Phanxipang is the ……………………mountain in Viet Nam

A. high B. higher C. highest D. higher than

10. There is _________ rice in the bowl.

A. a few B. a little C. much D. Some

Đánh giá bài viết
10 2.873
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm