Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội năm 2020-2021

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang 1/2 Mã đ 116
TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG ĐỀ KIM TRA HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2020-2021
T TOÁN-TIN Môn: Toán – Lp 10
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thi gian phát đề
thi gồm có 02 trang)
Ghi chú: Phn trc nghim làm trên phiếu đưc phát, np phiếu tr lời trc nghim sau khi hết 30 phút đu.
Phn tlun làm trên giy đưc phát.
PHN 1: TRC NGHIM (Thời gian làm bài: 30 phút) (3,0 điểm, mỗi câu 0,25 điểm)
Câu 1: Trong mt phng ta đ
Oxy
, cho hai điểm
( ) ( )
2;3 , 4;1AB
. Phương trình đường tròn đường kính
AB
A.
( ) ( )
22
3 2 2.xy +− =
B.
( ) ( )
22
3 2 8.xy+ ++ =
C.
( ) ( )
22
3 2 8.xy +− =
D.
( ) ( )
22
3 2 2.xy+ ++ =
Câu 2: Trong mt phng ta đ
Oxy
, đường thẳng đi qua hai điểm
và
( )
0; 1B
phương trình
A.
1.
31
xy
−=
B.
1.
13
xy
+=
C.
1.
13
xy
+=
D.
1.
31
xy
+=
Câu 3: Gi
S
là tp hp các giá tr ngun ca tham s
m
để hàm s
( ) ( )
( )
22 2
22f x m x m mx m= −−
nhn giá tr âm vi mi s thc
x
. Trung bình cng các phn t ca
S
A.
1
.
2
B. 0. C.
2
.
3
D.
1
.
3
Câu 4: Tp nghim ca bất phương trình
2
1
0
43
x
xx
++
A.
[ ] [
)
3; 1 1; .S = +∞
B.
( ) (
]
; 3 1;1 .S = −∞
C.
(
] [ ]
; 3 1;1 .S = −∞
D.
( )
[
)
3; 1 1; .S = +∞
Câu 5: Cho cung lượng giác
x
tha mãn
cos x
tan x
cùng du.
Giá tr ca biu thc
( )
( )
2021
2021
5
cos
5 sin 3 .
2
5
sin 3 .
cos
2
x
x
P
x
x
π
π
π
π


+

=

+


A. 6. B. 4. C.
6.
D.
4.
Câu 6: Tập xác định ca hàm s
4
2
21
56
x
y
xx
+
=
−+
A.
[ ]
2;3 .D =
B.
( )
2;3 .D =
C.
(
] [
)
; 2 3; .D = −∞ +∞
D.
( ) ( )
; 2 3; .D = −∞ +∞
Câu 7: Trong mt phng ta đ
Oxy
, cho tam giác
ABC
vi
( ) ( ) ( )
1; 0 , 1; 4 , 3; 2AB C−−
. Đưng tròn ngoi
tiếp tam giác
ABC
có phương trình là
A.
22
2 4 1 0.xy xy+ + +=
B.
22
20 14 19 0.xy x y+− − +=
C.
22
5 4 6 0.xy xy+ + + −=
D.
22
3 4 0.xyxy+ −+ −=
Mã đề 116
ĐỀ CHÍNH THC
Page 1 of 5
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang 2/2 Mã đ 116
Câu 8: Trên đường tròn cho trước, một cung tròn độ dài bng ba ln bán kính thì có s đo theo rađian
A. 1. B. 3. C. 6. D. 9.
Câu 9: Thống kê điểm kim tra môn Lch s ca 45 hc sinh lớp 10A như sau:
Đim
5
6
7
8
9
10
S hc sinh
2
11
9
16
4
3
S trung v trong điểm các bài kiểm tra đó là
A. 7,5 điểm. B. 7,4 điểm. C. 8 điểm. D. 8,1 điểm.
Câu 10: Mt học sinh có điểm các bài kiểm tra Toán như sau: 8; 4; 9; 8; 6; 6; 9; 9; 9. Điểm trung bình môn
Toán ca học sinh đó (làm tròn đến 1 ch s thp phân) là
A. 7,3. B. 7,6. C. 8,5. D. 6,8.
Câu 11: Cho tam giác
ABC
. Khng định nào sau đây là sai?
A.
sin cos .
22
AC B+
=
B.
cos sin .
22
AC B+
=
C.
( )
cos cos .AB C+=
D.
( )
sin sin .AB C+=
Câu 12: Trong mt phng ta đ
Oxy
, khong cách gia hai đưng thng
1
:3 4 2 0dxy +=
và
2
:3 4 1 0dxy −=
bng
A. 0,12. B. 0,16. C. 0,60. D. 1,20.
PHN 2: T LUN (Thời gian làm bài: 60 phút) (7,0 điểm)
Câu 13. Lập bảng xét dấu tam thức
( )
2
4 37fx x x= +−
.
Câu 14. Tính các giá trị lượng giác của cung
α
biết
1
sin
4
α
=
2
π
απ
<<
.
Câu 15. Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, viết phương trình của đường tròn
( )
C
có tâm
( )
2; 3I
và đi qua
điểm
( )
0; 1A
.
Câu 16. Giải bất phương trình
2
2 15 8 8 4xx x+ <−
.
Câu 17. Giải và biện luận hệ
22
2 30
xm xm
x
−=
+≥
.
Câu 18. Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, cho ba đường thẳng
1
3
:
12
xt
d
yt
=−+
= +
,
2
12
:
xt
d
yt
=−+
=
,
3
:2 2 0d xy−+=
. Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với
23
,dd
có tâm thuộc
1
d
.
Câu 19. Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, cho đường thẳng
: 2 10d mx y m+ −=
(
m
là tham số thực)
đường tròn
( ) ( ) ( )
22
:1 24Cx y +− =
. Tìm các giá trị của
m
để
d
cắt
( )
C
tại hai điểm phân biệt, sao
cho hai điểm này và tâm đường tròn
( )
C
lập thành một tam giác có diện tích lớn nhất.
----------- HẾT -----------
Page 2 of 5
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
1
SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG
KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN TOÁN LỚP 10
Thời gian làm bài : 90 Phút
Phần đáp án câu trắc nghiệm:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
116
A
A
C
B
C
B
A
B
C
B
C
C
217
D
B
A
A
D
A
D
A
A
D
B
D
318
A
B
C
B
D
D
B
B
B
D
A
D
419
C
C
A
A
B
B
C
D
D
D
B
C
Page 3 of 5

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội năm 2020

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội năm 2020-2021 để bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để ôn tập cho thi cuối học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 2 phần trắc nghiệm 12 câu và tự luận có 7 câu. Đề thi có hướng dẫn gợi ý và đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội. Mong rằng qua đây bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 10. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết thêm các môn Ngữ văn 10, Tiếng Anh 10, đề thi học kì 1 lớp 10, đề thi học kì 2 lớp 10...

Đánh giá bài viết
1 281
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán Xem thêm