Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Du - TP. HCM

đề: 101 Trang 1 / 4
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TP.HỒ CHÍ MINH
ĐỀ THI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2017 – 2018
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU MÔN: TOÁN 12
ĐỀ CHÍNH THỨC
Thi gian làm bài: 90 phút
( Đề có 4 trang )
Họ và tên :....................................................... Số báo danh :................ Mã đề: 101
Phần I: Trắc nghiệm: (6 điểm/30 câu)
Câu 1: Trong không gian với hệ trục tọa độ
,Oxyz
cho đường thẳng
1
:23()
5
x
dy ttR
zt


. Đường
thẳng d đi qua điểm nào dưới đây ?
A.
1; 5; 4M
. B.
1; 2; 5M 
. C.

0;3; 1M
. D.
1; 2; 5M
.
Câu 2: Cho số phức
25zi
. Tìm số phức
w iz z
.
A.
33wi
B.
37wi
C.
77wi
D.
73wi
Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu

222
(S) : 1 2 1 9.xy z
Tìm
tọa độ tâm I và tính bán kính R của (S).
A.
(1;2;1)I
3.R
B.

–1;2; 1I
9.R
C.
1; 2; – 1I
3.R
D.
1; 2; 1I
9.R
Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
cho vectơ
235.ui
j
k

Tọa độ của vectơ u
A.
2; 3; 5 .u 
B.
2; 3;5 .u 
C.
2;3; 5 .u 
D.

2;3; 5 .u 
Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm
(1;1; 0)A
(0;1;2)B
. Vectơ nào dưới đây
là vectơ chỉ phương của đường thẳng AB ?
A.
(1;0;2).a 
B.
(1;0;2).b 
C.
(1;2;2).c
D.
(1;1;2).d 
Câu 6: Cho m số
()
f
x
xác định liên tục trên có
5
2
()d 3fx x
và
7
5
()d 9.fx x
Tính
7
2
()d.Ifxx
A.
6.I 
B.
12.I
C.
3.I
D.
6.I
Câu 7: Cho hàm số
yfx
xác đnh, liên tc trên đon
;ab
. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi
đồ thị hàm số
yfx
đường thẳng
;
x
ax b
và trục
Ox
được tính bởi công thức
A.

.
b
a
Sfxdx
B.

.
b
a
Sfxdx
C.

.
b
a
Sfxdx
D.

.
a
b
Sfxdx
Câu 8: Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai ?
A.
2
11
d.
x
C
xx

B.
cos d sin .
x
xxC
C.
1
d.
2
x
xC
x

D.
d.ln,0,1
xx
ax a aCa a
.
Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho mặt phẳng
:3 2 1 0Pxz
. Vectơ nào dưới
đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng
đề: 101 Trang 2 / 4
A.

6;0; 2n 
.
B.

3; 2; 0n 
.
C.

6;0; 4n 
.
D.

3; 0; 2n 
.
Câu 10: Điểm
A
trong hình vẽ biểu diễn cho số phức
z
. Khi đó phần thực và phần ảo của số phức z
A. Phần thực là
3
, phần ảo là
2i
. B. Phần thực là
3
, phần ảo là 2 .
C. Phần thực là
3
, phần ảo là 2 . D. Phần thực là
3
, phần ảo là
2i
.
Câu 11: Thể tích vật thể tạo thành khi quay hình phẳng
H
quanh trục
Ox
, biết
H
được giới hạn
bởi các đường
2
14,yx
0.y
A.
8
.
15
B.
16
.
15
C.
4
.
15
D.
2
.
15
Câu 12: Có bao nhiêu số thực
a
thỏa mãn đẳng thức tích phân
2
3
d2.
a
xx
A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.
Câu 13: Trong không gian với hệ tọa độ
Ox
y
z
, cho hai mặt phẳng
:2 30Px yz và
:4 1 10,Qx y m z vi m là tham s. Tìm tt c các giá tr ca tham s thc m đ mt
phẳng
vuông góc với mặt phẳng
?Q
A. 3.m  B. 6.m  C. 2.m D. 1.m
Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm
(1;2;3), (1;4;1)AB
đường thẳng
223
:
112
xyz
d


. Phương trình nào dưới đây phương trình của đường thẳng đi qua trung
điểm đoạn thẳng AB và song song với d.
A.
11
.
112
xy z

B.
22
.
112
xy z

C.
11
.
11 2
xy z

D.
11
.
112
xy z

Câu 15: Biết rằng phương trình
2
0( , )zbzc bc có một nghiệm phức
1
12.zi
Khi đó:
A. 2bc. B. 3bc. C. 0bc. D. 7bc.
Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tìm tất cả các giá trị m để phương trình
222
224 0xyz xyzm là phương trình của một mặt cầu.
A.
6.m
B.
6m
. C.
6.m
D.
6.m
Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
cho điểm
1; 2; 1M
. Gọi H điểm đối xứng với
M
qua trục
.Ox
Tọa độ điểm H
A.
1; 2; 1 .H 
B.
1; 2; 1 .H 
C.
1; 2;1 .H
D.
1; 2;1 .H
Câu 18: Biết rằng
Fx
là một ngunm của hàm số
sin 1 2
f
xx
thỏa mãn
1
1.
2
F



Mệnh đề nào sau đây là
đúng?
A.
cos 1 2 .Fx x
B.
cos 1 2 1.Fx x
C.
 
13
cos 1 2 .
22
Fx x
D.
 
11
cos 1 2 .
22
Fx x
đề: 101 Trang 3 / 4
Câu 19:
Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho mặt phẳng

:3 4 2 4 0Pxyz
và đim
1; – 2; 3A
. Tính khoảng cách d từ A đến (P).
A.
5
.
3
d
B.
5
.
9
d
C.
5
.
29
d
D.
5
.
29
d
Câu 20: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
3
yx x và đồ thị hàm số
2
yxx
A.
9
.
4
B. 13. C.
37
.
12
D.
81
.
12
Câu 21: Trong không gian với hệ toạ độ
,Oxyz
cho đường thẳng
:1
x
t
dy
zt


2 mặt phẳng (P):
2230xyz
(Q):
2270xyz
. Mặt cầu (S) m I(a; b; c) thuộc đường thẳng (d)
(S) tiếp xúc với hai mặt phẳng (P) và (Q). Khi đó a + b + c bằng
A. 1 B. 1 C. 2 D. 2
Câu 22: Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện
25 6zi
là đường tròn có tâm và bán kính lần lượt là:
A.
( 2;5), 36.IR
B.
(2;5), 6.IR
C.
(2; 5), 36.IR
D.
(2; 5), 6.IR
Câu 23: Cho hàm bậc hai
yfx đồ thị như hình vẽ. Tính thtích khối tròn xoay tạo thành khi
quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
yfx Ox quanh Ox .
A.
4
3
. B.
12
15
. C.
16
15
. D.
16
5
.
Câu 24: Biết m s
32
21Fx ax abx abcx
là mt nguyên hàm ca hàm s

2
362
f
xxx
. Tổng
abc
là:
A.
5
. B.
3
. C. 4 . D. 2 .
Câu 25: Trong không gian với htrục tọa độ
Oxyz
, cho mặt phẳng
:6 2 35 0Pxyz
và điểm
1; 3; 6A
. Gọi
A
là điểm đối xứng với
A
qua
. Tính
OA
.
A. 53OA
. B. 326OA
. C. 46OA
. D. 186OA
.
Câu 26: Trong không gian với hệ tọa độ
,Ox
y
z
cho tứ diện
A
BCD
vi
3;1; 1 ; 1; 2; ;
A
Bm
0; 2; 1 ;C
4;3;0 .D
Tìm tất cả giá trị thực của tham số
m
để thể tích khối tứ diện
A
BCD
bằng
10.
A.
30.m 
B.
120.m 
C.
20.m 
D.
60.m 
Câu 27: Trong không gian tọa độ
Ox
y
z
, cho đường thẳng
12 9 1
:
431
xy
z
d


mặt phẳng
():3 5 2 0Pxyz
. Gọi
là hình chiếu vuông góc của d lên

. Phương trình tham số của
A.
62
25
261
x
t
y
t
zt


. B.
8
7
211
xt
yt
zt


. C.
62
25
261
xt
y
t
zt


. D.
8
7
211
x
t
yt
zt


.
O
y
x
1
1

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018

Tài liệu Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Du - TP. HCM đã được VnDoc cập nhật với 30 câu hỏi trắc nghiệm và 4 bài toán tự luận, hình thức kiểm tra bằng trắc nghiệm kết hợp với tự luận giúp giáo viên có thể đưa nhiều nội dung kiến thức vào đề thi, đánh giá được tốc độ tư duy của học sinh và khả năng trình bày bài giải, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Du - TP. HCM. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 668
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm