Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Lý Thánh Tông, Hà Nội

Mã đ 211 Trang 1 | 6
S GD&ĐT HÀ NI
TRƯNG THPT LÝ THÁNH TÔNG
....................*....................
ĐỀ KIM TRA KHO SÁT LN 1
MÔN THI: TOÁN 12
NĂM HC: 2020 - 2021
Thi gian làm bài: 90 phút (không k thời gian phát đề)
thi có gm có 06 trang)
Câu 1. Cho hàm số
()fx
có bảng biến thiên như sau:
Hàm s đồng biến trên khoảng nào?
A.
(1; )+∞
B.
( 1; 0)
C.
( 1;1)
D.
(0;1)
Câu 2. Cho hàm số
()y fx
=
có bảng xét dấu đạo hàm như sau
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm s đồng biến trên khoảng
B. Hàm s đồng biến trên khoảng
( ;0)−∞
.
C. Hàm s nghịch biến trên khoảng
(0; 2)
. D. Hàm s nghịch biến trên khoảng
( ; 2)−∞
Câu 3. Cho hàm số
1
x
()
3
2 +
=
fx
x
. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào?
A.
(1; )+∞
B.
C.
(
)
;−∞ +∞
D.
( ;1)−∞
(1; )+∞
Câu 4. Cho hàm số
42
(,, )=++ y ax bx c a b c R
có Đồ thị như hình vẽ bên.
S điểm cc tr ca hàm s đã cho là
A. 2 B. 3. C. 0 D. 1
Câu 5. Cho hàm số
()y fx=
có bảng biến thiên như sau:
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm s có bốn điểm cực trị. B. Hàm s đạt cực tiểu tại
2
x =
C. Hàm s không có cực đại. D. Hàm s đạt cực tiểu tại
5x
=
Câu 6. Cho hàm số
()y fx=
có bảng biến thiên như sau:
Giá tr cực tiểu của hàm s đã cho bằng
A. 2 B. 3. C. 0 D. -4
Câu 7. Giá trị lớn nhất của hàm số
42
() 4 5fx x x=−+
trên đoạn
[ 2; 3]
bằng:
A. 50 B. 5 C.1 D. 122
MÃ Đ THI: 211
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Mã đ 211 Trang 2 | 6
Câu 8. Giá trị lớn nhất của hàm số
4
2
+
=
x
y
x
trên đoạn
[3; 5]
bằng
A.
3
. B.
2
. C.
7
. D.
5
.
Câu 9. Cho hàm số
y fx
lim 2
x
fx

lim 2
x
fx


. Khẳng định nào sau đây là khẳng
định đúng?
A. Đồ th hàm s đã cho không có tiệm cn ngang.
B. Đồ th hàm s đã cho có đúng một tim cn ngang.
C. Đồ th hàm s đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng
2y 
2y
.
D. Đồ th hàm s đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng
2x
.
Câu 10. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
1
1
+
=
x
y
x
A.
1=
x
. B.
1
y =
. C.
0y =
. D.
2y =
Câu 11. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên?
A.
3
31yx x=−+
B.
42
21yx x=−+
C.
3
31yx x=−+ +
D.
42
21
yx x=−+ +
Câu 12. Cho hàm số
()fx
có bảng biến thiên như sau:
S nghiệm thc của phương trình
() 1 0
−=fx
A. 4 B. 2 C. 0 D. 3
Câu 13. Cho hàm số
()=y fx
có đồ thị như hình dưới:
Hàm s có bao nhiêu điểm cực trị ?
A.2. B.1. C.0. D.3.
Câu 14. Cho số thực
(0 1), ,<≠ a a mn R
.Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng:
A.
= +
mn m n
a aa
. B.
=
mn m n
a aa
. C.
.
=
mn m n
a aa
. D.
=
m
mn
n
a
a
a
.
Câu 15. Rút gọn biểu thức
3
3
2
.aa
ta được:
A.
9
2
a
. B.
9
4
a
. C.
1
2
a
. D.
4
a
.
Câu 16. Hình đa diện trong hình vẽ bên có bao nhiêu mặt?
x
y
1
2
-1
2
O
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Mã đ 211 Trang 3 | 6
A. 6. B. 10. C. 11. D. 12.
Câu 17. Số cạnh của một bát diện đều là:
A. 12. B. 8. C. 10. D. 16.
Câu 18. Khối lập phương cạnh
2
a
có thể tích là:
A.
2
a
. B.
3
8a
. C.
3
6a
. D.
2
4a
.
Câu 19. Cho khối chóp có diện tích đáy
2
6=Ba
và chiều cao
2
=
ha
. Thể tích khối chóp đã cho bằng:
A.
3
2a
. B.
3
4a
. C.
3
6a
. D.
3
12a
.
Câu 20. Cho khối chóp có đáy là hình vuông cạnh
a
và chiều cao bằng
2a
. Thể tích của khối chóp đã
cho bằng
A.
3
4
a
B.
3
2
3
a
C.
3
2a
D.
3
4
3
a
Câu 21. Cho hàm số
( )
y fx=
có đồ thị như hình sau:
Hàm s đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
( )
2; +∞
. B.
( )
;1−∞
. C.
( )
0; +∞
. D.
(0;1)
.
Câu 22. Cho hàm số
22
1
+
=
x
y
x
. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng:
A. Hàm s nghịch biến trên khoảng
( )
2; +∞
. B. Hàm s đồng biến trên khoảng
( )
;2−∞
.
C. Hàm s nghịch biến trên khoảng
( )
0; +∞
. D. Hàm s đồng biến trên khoảng
( )
0; +∞
.
Câu 23. Cho hàm số
()fx
có đạo hàm
2
'( ) ( 1)( 2) ,= + ∀∈fx x x x R
. Số điểm cực trị của hàm số đã
cho là:
A. 3 B. 2 C. 5 D. 1
Câu 24. Tìm giá trị thực của tham số
m
để hàm số
( )
322
1
43
3
y x mx m x= +−+
đạt cực đại tại
3x
=
A.
1m =
В.
1m =
C.
5m =
D.
7m =
Câu 25. Cho hàm số
()
y fx=
liên tục trên đoan
[ 1; 3]
và có đồ thị như hình vẽ bên.
Goi
M
m
là giá tr lớn nhất và nhỏ nht ca hàm s đã cho trên đoạn
[ 1; 3]
. Giá tr ca
23Mm
bng:
A. 0 B. 9 C. 14 D. 12
Câu 26. Giá trị của m để tiệm cận đứng của đồ thị hsố
21x
y
xm
+
=
+
đi qua điểm M(2 ; 3) là.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 môn Toán năm 2021 trường THPT Lý Thánh Tông, Hà Nội

Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Lý Thánh Tông, Hà Nội vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập và ôn tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Lý Thánh Tông, Hà Nội để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Lý Thánh Tông, Hà Nội, mong rằng qua đây các bạn có thêm nhiều tài liệu để học tập môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 37
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 12 Xem thêm