Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (lần 5)

Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh

Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (lần 5) với cấu trúc đề thi và có độ khó tương đương đề thi THPT Quốc gia chính thức của Bộ Giáo dục - Đào tạo là tài liệu luyện thi hiệu quả dành cho các bạn thí sinh. Đề thi có đáp án đi kèm, mời các bạn tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh lần 4 năm 2015 trường THPT Yên Lạc 2

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Tiếng Anh Sở GD - ĐT Quảng Nam

Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh Sở GD-ĐT Bắc Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh Sở GD - ĐT Cà Mau

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT YÊN LẠC

(Đề thi có 06 trang)

ĐỀ KTCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN 5

NĂM HỌC 2014 - 2015

Môn: TIẾNG ANH

(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM GỒM 64 CÂU (TỪ QUESTION 1 ĐẾN QUESTION 64)

I. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

Câu 1: A. agriculture B. ceremony C. manufacture D. television

Câu 2: A. schedule B. hello C. throughout D. Until

II. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underline part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Câu 3: A. passage B. massage C. damage D. Hostage

Câu 4: A. prayer B. mayor C. player D. Hare

Câu 5: A. question B. congestion C. suggestion D. devotion

III. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Câu 6: _____ further rioting to occur, the government would be forced to use its emergency powers.

A. Should B. Did C. Were D. Had

Câu 7: ______are a form of carbon has been known since the late 18th century.

A. That diamonds B. Diamonds, which C. Diamonds D. Because diamonds

Câu 8: Has she told you ____ she is going on holiday herself _____ with her colleagues?

A. why- when B. when- that C. how long-so D. whether-or

Câu 9: Fans often ask pop stars for their ______.

A. autograph B. signature C. handwriting D. graphic

Câu 10: “I’m sorry. I couldn’t come to your party last night”. - “_____________”

A. Excuse me. B. That’s all right C. You’re welcome. D. What a pity!

Câu 11: I wish Carol and Chris ____ on Friday; it won’t be the same without them.

A. come B. came C. were coming D. had come

Câu 12: When we put on thick woolen clothing, ______ in the woolen loops that protects us from the cold.

A. that air B. there is the air C. that the air D. it is the air

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh

1. C

2. A

3. B

4. C

5. D

6. C

7. A

8. D

9. A

10. B

11. C

12. D

13. D

14. C

15. A

16. C

17. C

18. A

19. C

20. D

21. B

22. C

23. B

24. C

25. B

26. A

27. C

28. D

29. A

30. B

31. B

32. A

33. D

34. B

35. A

36. B

37. C

38. B

39. A

40. C

41. A

42. D

43. B

44. A

45. D

46. D

47. A

48. C

49. C

50. B

51. D

52. C

53. B

54. D

55. C

56. A

57. D

58. D

59. A

60. B

61. D

62. B

63. B

64. B

B. PHẦN TỰ LUẬN(2 điểm)

I. SENTENCE TRANSFORMATION (0,5 điểm: 0,1 điểm/ 1 câu)

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one.

Câu 65. It hadn’t rained for a fortnight.

Câu 66. Arthur apologized for hurting/ having hurt her feelings.

Câu 67. She prides herself on her cooking/ being such a good cook.

Câu 68. Try as hard as I might I couldn’t open the door.

Câu 69. Despite her severe disability Judy participated in many sports.

II. PARAGRAPH WRITING (1,5 điểm)

Write a paragraph of 120 - 150 words about your dream job and explain why you want that job.

  • Chấm bài theo hướng dẫn chấm.
  • Chi tiết hoá điểm số các ý (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với tổng điểm mỗi ý và được thống nhất trong hội đồng chấm thi.
  • Không làm tròn điểm
Đánh giá bài viết
1 1.459
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm