Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh lần 2 năm 2015 trường THPT Nông Cống 1, Thanh Hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh lần 2 năm 2015 trường THPT Nông Cống 1, Thanh Hóa là đề thi thử đại học môn tiếng Anh có đáp án dành cho các bạn tham khảo. Với đáp án chi tiết rõ ràng, giải thích cụ thể từng đáp án, đây sẽ là đề thi thử có chất lượng mà VnDoc gửi đến các bạn tham khảo.

28 đề ôn thi THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh Sở GD - ĐT Thái Nguyên

Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh trường THPT Hồng Lĩnh năm 2014 - 2015

Bộ đề thi thử Đại học môn Tiếng Anh trường THPT Bắc Yên Thành, Nghệ An (năm 2010 - 2013)

Đề thi thử đại học môn tiếng Anh

TRƯỜNG THPT NÔNG CỐNG I
TỔ NGOẠI NGỮ

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2
NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN THI: ANH VĂN - LỚP 12
Thời gian: 90 phút, không kể thời gian phát đề.

Mã đề 121

Chọn phương án A hoặc B,C,D tương ứng vơí phần gạch chân có phát âm khác với ba từ còn lại trong mỗi câu sau:

1. A. roughs B. ploughs C. coughs D. laughs

2. A. manufacture B. future C. nursery D. secure

3. A. teacher B. children C. chore D. school

Chọn phương án A hoặc B, C, D mà phần nhấn âm chính khác với ba từ còn lại trong mỗi câu sau:

4. A. pollution B. appropriate C. informality D. excitement

5. A. discuss B. waving C. airport D. often

Chọn từ hoặc cụm từ trong các phương án A hoặc B,C,D mà gần nghĩa nhất với từ gạch chân trong mỗi câu sau:

6. School uniform is required in most of Vietnamese schools.

A. divided B. depended C. compulsory D. paid

7. Our parents join hands to give us a nice house and a happy home.

A. take hands B. work together C. shake hands D. join in

8. In the future many large corporations will be wiped out and millions of jobs will be lost.

A. companies B. services C. supermarkets D. farms

Chọn từ hoặc cụm từ trong các phương án A hoặc B,C,D mà trái nghĩa với từ gạch chân trong mỗi câu sau:

9. No one knew precisely what would happen to a human being in space

A. casually B. flexibly C. wrongly D. informally

10.China has become the third country in the world which can independently carried out the manned space activities.

A. put up B. put in C. put off D. put on

Chọn phương án A hoặc B, C, D ứng với từ, cụm từ có phần gạch chân cần phải sửa để các câu sau trở thành câu đúng

11. The skin receives nearly the third of the blood pumped out by the heart.

A B C D

12. Mr Smiths is going to buy a new Japanese car, doesn’t it?

A B C D

13. I had my motorbike repair yesterday but now it still doesn’t work.

A B C D

14. If I knew that you were in financial difficulty, I would have helped you.

A B C D

15. You had better learning a foreign language before applying for a job.

A B C D

Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn câu trả lời đúng phù hợp với nội dung bài đọc ứng với A hoặc B,C,D cho mỗi câu hỏi từ 16 đến 25.

MY HOBBY

I (16)_________ learning the guitar when I (17)_________ ten years old. My first guitar was a present from my uncle. It was very old and needed repairing, but I loved it and used to play it until my fingers hurt. On my twelfth birthday, my father (18)_________ me a new brand one, and I (19)_________ going on with private guitar lessons. My teacher teaches classical guitar, which I like, but I really want to play rock music. Sometimes I (20)_________ an electric guitar. It is very loud and my mother always (21)_________ it. Unfortunately it is not mine, it is my friend’s. My ambition (22)_________ to play in a rock band and make records; I would like to travel around the world, playing in different countries. My friend is a good singer, so we are going to form a band together. All we need to do is finding a drummer and a bass player. I (23)_________ some songs in the future. And then, we (24)_________ in my bedroom. I’m sure my mother (25)_________.

16. A. started B. start C. has started D. had started

17. A. am B. was C. will be D. had been

18. A. buys B. had bought C. bought D. will buy

19. A. will start B. start C. has started D. started

20. A. am playing B. play C. has played D. had played

21. A. hates B. hate C. will hate D. hated

22. A. is being B. was C. is D. had been

23. A. write B. will write C. has written D. had written

24. A. has practised B. practised C. practise D. will practise

25. A. won’t mind B. doesn’t mind C. aren’t minding D. hadn’t minded

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh

Question

Key

Interpretation

1

B

/s/ - /z/ - /s/ - /s/

2

C

/ju/ - /ju/ - /ə/ - /ju/

3

D

/t∫/ - /t∫/ - /t∫/- /k/

4

C

[pə'lu:∫n] - [ə'proupriət] - [,infɔ:'mæliti] - [ik'saitmənt]

5

A

[dis'kʌs] - ['weiviη] - ['eəpɔ:t] - ['ɔfn]

6

C

required = compulsory : bắt buộc

7

B

join hands = work together : phối hợp chặt chẽ với nhau.

8

A

corporations = companies: công ty

9

C

precisely ( đúng, chính xác) >< wrongly ( sai, không đúng )

10

C

carried out ( tiến hành, thực hiện ) >< put off ( hoãn lại)

11

B

the third : chỉ số thứ tự, a third: 1/3

12

D

câu hỏi láy đuôi, vế trước có is nên phần láy đuôi là isn't it.

13

B

Câu bị động: have st done -> repaired.

14

B

Câu điều kiện loại 3 -> had known

15

B

S had better V -> learn

16

A

mệnh đề ở quá khứ

17

B

mệnh đề ở quá khứ

18

C

mệnh đề ở quá khứ

19

D

mệnh đề ở quá khứ

20

B

sometimes dùng ở thì hiện tại đơn.

21

A

always dùng ở thì hiện tại đơn.

22

C

chỉ mục đích ở hiện tại

23

B

in the future dùng ở thì tương lai

24

D

and then nên vẫn dùng thì tương lai

25

A

chỉ tương lai

26

D

women are more verbal – talk more in private situations

men talk more in public situations.

27

B

glue: keo hồ = sticky substance: chất dính

28

D

They found evidence that parents talk very differently to their sons than they do to their daughters.The startling conclusion was that parents use more language with their girls

29

A

verbal: bằng lời nói, bằng miệng = spoken language

30

B

they = women

Đánh giá bài viết
1 3.181
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm