Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử bám sát đề minh họa - Đề 5

Thư vin Đ thi - Trc nghim - i liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ 5
BÁM SÁT ĐỀ MINH HỌA
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022
MÔN: LỊCH S
Thời gian: 50 phút
Câu 1. (VDC). Ý o dưới đây thể hiện điểm tương đồng về nội dung của Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông
Dương Hiệp định Pari 1973 về chấm dứt chiến tranh lặp lại hòa bình Việt Nam?
A. Thỏa thuận các bên ngừng bắn để thực hiện chuyển quân, tập kết, chuyển giao khu vực
B. Các bên thừa nhận miền Nam 2 chính quyền, 2 quân đội, 2 vùng kiểm soát 3 lực lượng chính trị
C. Hiệp định sự tham gia của 5 cường quốc trong hội đồng bảo an Liên Hợp quốc
D. Các nước đều cam kết tôn trọng những quyền dân tộc bản của nhân dân Việt Nam
Câu 2. (NB). Chiến dịch Biên Giới đã làm phá sản kế hoạch nào?
A. Kế hoạch Valuy. B. Kế hoạch Rơve.
C. Kế hoạch Nava. D. Kế hoạch Đờ-Lát Đờ Tát-xi-nhi.
Câu 3. (VDC). Điểm nào dưới đây thể hiện Việt Nam Quốc dân đảng (1927-1930) đã nhận thức đúng yêu
cầu khách quan của lịch sử dân tộc?
A. Đề cao binh lính người Việt trong quân đội Pháp.
B. Kiên quyết phát động cuộc khởi nghĩa Yên Bái.
C. Phát triển sở đảng một số địa phương Bắc Kì.
D. Chủ trương tiến hành cách mạng bằng bạo lực.
Câu 4. (NB). Trong đường lối đổi mới đất nước (từ tháng 12-1986), Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương
phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng
A. kinh tế tập trung B. hội chủ nghĩa
C. Kinh tế thị trường D. Phân phối theo lao động
Câu 5. (NB). Mục tiêu đấu tranh trước mắt của nhân n Đông Dương trong những năm 1936-1939
A. bảo vệ hòa bình an ninh thế giới.
B. tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.
C. độc lập dân tôc ruộng đất dân cày.
D. tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo hòa bình.
Câu 6. (NB). Hội nghị lần thứ 21 (7-1973) của Đảng chủ trương đấu tranh trên những mặt trận nào?
A. Quân sự, ngoại giao B. Chính trị, ngoại giao
C. Quân sự, chính trị, ngoại giao D. Chính trị, quân sự
Câu 7. (NB). Tháng 12-1989, Chiến tranh lạnh chấm dứt đã mở ra chiều hướng điều kiện để giải quyết
hòa bình các vụ tranh chấp, xung đột đang diễn ra
A. nhiều n tộc trên thế giới. B. nhiều khu vực trên thế giới.
C. trên phạm vi toàn cầu. D. nhiều quốc gia trên thế giới.
Câu 8. (NB). quan Liên hợp quốc gồm đại diện các nước thành viên
A. Hội đồng Bảo an. B. Hội đồng Quản thác.
C. Đại hội đồng. D. Tòa án Quốc tế.
Câu 9. (NB). Sự kiện nào diễn ra ngày 11/09/2001 khiến phải thay đổi chính sách đối nội đối ngoại
khi bước vào thế kỉ XXI?
A. nguy cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên
B. sự xuất hiện hoạt động của chủ nghĩa khủng bố
C. tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng
D. chiến tranh xung đột diễn ra nhiều khu vực trên thế giới
Câu 10. (NB). Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo
gồm các văn kiện nào?
A. Chính cương vắn tắt Điều lệ vắn tắt.
B. Chính cương vắn tắt Sách lược vắn tắt.
C. Chính cương vắn tắt Sách lược vắn tắt Lời kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc
D. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt Điều lệ vắn tắt.
Thư vin Đ thi - Trc nghim - i liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 11. (VD) Quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến 1925 đóng góp cho cách
mạng Việt Nam?
A. Quá trình thực hiện chủ trương “vô sản hóa để truyền ch nghĩa Mác-Lênin.
B. Quá trình vận động thành lập ba tổ chức Cộng sản Việt Nam.
C. Quá trình truyền lí luận của chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam.
D. Quá trình chuẩn bị về tưởng chính trị tổ chức cho sự thành lập Đảng.
Câu 12. (TH). S kiện lịch sử nào đã chấm dứt vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng với cách
một chính đảng cách mạng trong phong trào dân tộc Việt Nam đầu thế kỉ XX?
A. Đông Dương Cộng sản liên đoàn thành lập (9-1929).
B. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (đầu năm 1930).
C. Khởi nghĩa Yên Bái thất bại (2-1930).
D. Nguyễn Thái Học bị bắt xử bắn (năm 1930).
Câu 13. (NB). Sau Hiệp định Giơnevơ m 1954 về Đông Dương, nhân dân miền Bắc thực hiện nhiệm vụ
cách mạng nào ?
A. Đấu tranh chống đế quốc xâm lược tay sai.
B. Tiến hành cách mạng hội chủ nghĩa.
C. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân n.
D. Đấu tranh đòi thi nh Hiệp định Giơnevơ.
Câu 14. (TH). Biểu hiện o sau đây chứng tỏ các nước Tây Âu liên minh chặt chẽ với về mặt quân sự?
A. Tham gia Tổ chức Hiệp ước Vacsava.
B. Tham gia khối quân sự ANZUS.
C. Tham gia khối quân sự NATO.
D. Thành lập Liên minh châu Âu (EU).
Câu 15. (NB). Nguyên nhân bản nhất dẫn đến sự thất bại của phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX
A. chưa xác định đúng kẻ thù của dân tộc.
B. chưa sự ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân.
C. chưa tổ chức lãnh đạo sáng suôt phương pháp cách mạng đúng đắn.
D. chính quyền thực dân phong kiến còn quá mạnh.
Câu 16. (TH). Đảng cộng sản Việt Nam ra đời bước ngoặt đại của cách mạng Việt Nam đã chấm dứt
A. thời khủng hoảng về đường lối giai cấp lãnh đạo
B. hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên
C. vai trò lãnh đạo của giai cấp sản
D. vai trò lãnh đạo của giai cấp phong kiến Việt Nam
Câu 17. (VD). Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới m 1929 1933 đã làm trầm trọng thêm tình trạng đói
khổ của mọi tầng lớp, giai cấp trong hội, nhưng khổ cực nhất vẫn
A. nông dân B. Trí thức, tiểu sản
C. công nhân D. sản
Câu 18. (NB). Những nước nào khu vực Đông Bắc Á đã trở thành “con rồng kinh tế Châu Á
A. Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan. B. Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc.
C. Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapo. D. Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan
Câu 19. (TH). Ấp chiến lược” được coi “xương sống” của chiến lược chiến tranh nào của thực hiện
miền Nam Việt Nam từ 1961-1965?
A. “Chiến tranh cục bộ”. B. “Đông Dương hóa chiến tranh”.
C. “Việt Nam hóa chiến tranh”. D. “Chiến tranh đặc biệt”.
Câu 20. (NB). Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương là?
A. Khởi nghĩa Ba Đình. B. Khởi nghĩa Hùng Lĩnh.
C. Khởi nghĩa Bãi Sậy. D. Khởi nghĩa Hương Khê.
Câu 21. (VD). Ý nghĩa cơ bản nhất trong cuộc kháng chiến chống của nhân dân ta
A. Tạo điều kiện cho Lào Capuchia giải phóng đất nước
Thư vin Đ thi - Trc nghim - i liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
B. Chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc trên đất nước ta, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc
dân chủ nhân n trong cả nước thống nhất nước nhà
C. Mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử giải phóng dân tộc
D. Cổ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới
Câu 22. (TH). Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đầu năm 1930 xác định nhiệm vụ của cách mạng Việt
Nam
A. Đánh đổ thực dân Pháp bọn tay sai
B. Đánh đổ phong kiến, đế quốc.
C. Đánh đổ đế quốc, phong kiến sản phản cách mạng.
D. Đánh đổ đế quốc, sản phản cách mạng.
Câu 23. (NB). Âm mưu bản của “Chiến tranh đặc biệt” áp dụng miền Nam Việt Nam là gì?
A. “Dùng người Việt đánh người Việt”.
B. Đưa quân chư hầu o miền Nam Việt Nam.
C. Đưa cố vấn ào ạt vào miền Nam.
D. Đưa quân ào ạt vào miền Nam.
Câu 24. (VD). Vị trí của chiến dịch Biên giới thu đông 1950 trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp
xâm lược (1946-1954)
A. Chiến dịch phòng ngự quy lớn nhất của quân dân ta
B. Chiến dịch tiến công quy lớn đầu tiên của quân n ta
C. Chiến dịch phản công đầu tiên của quân dân ta
D. Chiến dịch tiến công quy lớn nhất của quân dân ta.
Câu 25. (TH). Mục đích bao quát nhất của “Chiến tranh lạnh” do phát động là
A. Đàn áp phong trào cách mạng phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
B. Bắt các nước Đồng minh lệ thuộc vào Mĩ.
C. Thực hiện “chiến lược toàn cầu” làm chủ thế giới của Mĩ.
D. Ngăn chặn tiến tới tiêu diệt các nước hội chủ nghĩa.
Câu 26. (NB). Phong trào Đồng khởi đã đưa cách mạng miền Nam từ
A. Bãi công sang biểu tình
B. Đấu tranh trang sang đấu tranh chính trị
C. Đấu tranh chính trị sang đấu tranh ngoại giao
D. Thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công
Câu 27. (NB). Nội dung nào không phải một trong những nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc?
A. Bình đẳng chủ quyền giữa c quốc gia quyền tự quyết của các dân tộc.
B. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ độc lập chính trị của tất cả các nước.
C. Duy trì hòa bình, anh ninh thế giới.
D. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
Câu 28. (NB). Báo Thanh niên tác phẩm Đường Kách mệnh đã trang bị luận cho các cán bộ của Hội
Việt Nam cách mạng Thanh niên?
A. luận Mác nin.
B. tưởng dân chủ tư sản.
C. luận cách mạng giải phóng n tộc.
D. Chủ nghĩa quân phiệt hiếu chiến.
Câu 29. (TH). Trong cùng hoàn cảnh thuận lợi vào m 1945 nhưng Đông Nam Á chỉ ba nước tuyên
bố độc lập, còn các quốc gia khác không giành được thắng lợi hoặc giành thắng lợi mức độ thấp
A. không đường lối đấu tranh ràng hoặc chưa sự chuẩn bị chu đáo.
B. quân đồng minh do điều khiển ngăn cản.
C. không đi theo con đường cách mạng sản.
D. không biết tin Nhật Bản đầu ng quân Đồng minh điều kiện
Câu 30. (NB). Khu vực Latinh được xác định trong không gian o?
A. Phần Trung Mĩ Nam Mĩ.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử bám sát đề minh họa - Đề 5

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử bám sát đề minh họa - Đề 5 vừa được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để ôn tập thật tốt cho kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử bám sát đề minh họa - Đề 5 được biên soạn theo dạng đề thi trắc nghiệm. Đề thi được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử bám sát đề minh họa - Đề 5. Mong rằng qua đây bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập thật tốt môn Lịch sử lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu các môn Ngữ văn lớp 12, Địa lý lớp 12...

Đánh giá bài viết
11 3.438
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử

Xem thêm