Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 1 trường THPT Chuyên Hùng Vương

Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 1
MÔN: Lịch sử
Thời gian làm bài: 50 phút
Câu 1: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam
A. sự vận dụng sáng tạo tưởng cộng hoà vào hoàn cảnh thực tế Việt Nam.
B. sự vận dụng sáng tạo tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam.
C. sự vận dụng nguyên vẹn chủ nghĩa Mác Lênin vào hoàn cảnh thực tế Việt Nam.
D. sự vận dụng linh hoạt tưởng dân chủ sản vào hoàn cảnh thực tế Việt Nam.
Câu 2: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân các nước Mỹ la tinh đấu tranh chống
A. thực dân Bồ Đào Nha. B. thực dân Tây Ban Nha.
C. các nước phương Tây. D. chế độ độc tài thân Mĩ.
Câu 3: Để khôi phục kinh tế sau chiến tranh, tháng 3/1921 nin đảng Bôn sẽ vích đã thực hiện
chính sách gì?
A. Sắc lệnh hoà bình. B. Sắc lệnh ruộng đất.
C. Kinh tế mới. D. Cộng sản thời chiến.
Câu 4: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) xác định Cách mạng hội chủ nghĩa
miền Bắc vai trò
A. quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam.
B. tiền tuyến trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
C. quyết định nhất đối với sự phát triển của cách mạng cả nước.
D. quyết định trực tiếp đối với sự phát triển của cách mạng cả nước.
Câu 5: Theo quyết định của Hội nghị Ianta, các nước Đông Nam Á
A. do quân đội Mĩ, Anh chiếm đóng.
B. tạm thời quân đội Liên chia nhau kiểm soát đóng quân.
C. do quân đội Liên Trung Quốc chiếm đóng
D. vẫn thuộc phạm vi chiếm đóng của các nước phương Tây.
Câu 6: "Nhiệm vụ của cuộc cách mạng đánh đổ đế quốc Pháp, bọn phong kiến tư sản phản cách
mạng, m cho nước Việt Nam được độc lập tự do...". (Trích SGK Lịch sử 12 bản, tr.88,
NXBGD 2008). Đoạn liệu trên thuộc văn kiện nào?
A. Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 của Đảng.
B. Lời kêu gọi Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng.
C. Cương lĩnh trình trị đầu tiên của Đảng.
D. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Câu 7: Điểm giống nhau giữa chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 với chiến thắng “Điện Biên Phủ trên
không” năm 1972, đó đều những thắng lợi quân sự quyết định,
A. buộc kẻ thù phải kết các hiệp định với ta.
B. chấm dứt cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc.
C. kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược.
D. buộc kẻ thù phải rút hết quân về nước.
Câu 8: Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc (1989) trật t thế giới hai cực Ianta sụp đổ (1991), chính
sách đối ngoại của
A. từ bỏ tham vọng làm chủ thế giới, chuyển sang chiến lược chống khủng bố.
B. tiếp tục thực hiện chính sách ngăn chặn, xoá bỏ chủ nghĩa hội trên thế giới.
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
C. ủng hộ trật tự đa cực, nhiều trung tâm đang hình thành trên thế giới.
D. thiết lập trật tự thế giới “đơn cực” do siêu cường duy nhất lãnh đạo,
Câu 9: Hội nghị lần thứ 8 (tháng 5-1941) xác định hình thái cuộc khởi nghĩa giành chính quyền nước
ta
A. kết hợp đấu tranh chính trị đấu tranh trang.
B. đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.
C. khởi nghĩa từng phần kết hợp với tổng khởi nghĩa.
D. đi từ đấu tranh chính trị tiến lên khởi nghĩa trang
Câu 10: Đoạn văn sau đây được Nguyễn Ái Quốc trình bày trong văn kiện nào? “Nếu không giải quyết
được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn
thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm sau
cũng không đòi được”.
A. “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” (19-12-1946).
B. “Tuyên ngôn độc lập” (2-9-1945).
C. Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941).
D. Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 11-1939).
Câu 11: Hội nghị tháng 7-1936 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương đã xác
định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng
A. lật đổ chế độ phong kiến. B. chống đế quốc Pháp.
C. chống chế độ phản động thuộc địa. D. chống đế quốc phong kiến.
Câu 12: Cũng như cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII, cuộc cách mạng khoa học thuật ngày
nay diễn ra do
A. đáp ứng nhu cầu vật chất tinh thần ngày càng cao của con người.
B. kế thừa những thành quả của cách mạng công nghiệp.
C. khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
D. chính sách tích cực của bộ phận lãnh đạo.
Câu 13: Đặc điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu những năm đầu sau Chiến
tranh thế giới thứ hai
A. mâu thuẫn với đối trọng của của các nước hội chủ nghĩa Đông Âu.
B. thực hiện chính sách đa phương hoá, đa dạng hoá với bên ngoài.
C. liên minh chặt chẽ với Mĩ, ủng hộ trong các vấn đề quốc tế.
D. quan hệ mật thiết với Liên Xô, Trung Quốc.
Câu 14: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (12-1986) xác định: Đổi
mới phải
A. đổi mới về kinh tế, chính trị.
B. đảm bảo lương thực đáp ứng nhu cầu dự trữ xuất khẩu.
C. tập trung vào đổi mới chính trị.
D. toàn diện đồng bộ, trọng tâm đổi mới kinh tế.
Câu 15: Một trong những khó khăn của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1936-1939
A. hệ thống tổ chức của Đảng quần chúng chưa được phục hồi.
B. nhiều đảng phái chính trị tranh giành ảnh hưởng trong quần chúng.
C. Chính phủ Pháp cử phái viên sang điều tra tình hình Đông Dương.
D. chính quyền thực dân Đông Dương đẩy mạnh khai thác thuộc địa.
Câu 16: tưởng đầu hàng chi phối các quan lại cao cấp trong triều đình Huế từ sau sự kiện nào?
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. Sau khi 3 tỉnh miền Đông rơi vào tay Pháp.
B. Sau khi Pháp tấn công vào cửa biển Thuận An.
C. Sau khi mất 6 tỉnh Nam Kì.
D. Sau khi Pháp tấn công ra Bắc Kì.
Câu 17: Một trong những thuận lợi mới cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta trước khi ta mở chiến
dịch Biên giới thu - đông năm 1950
A. xu thế hòa hoãn Đông - Tây Chiến tranh lạnh kết thúc.
B. phong trào giải phóng dân tộc Đông Nam Á giành thắng lợi thành lập tổ chức ASEAN.
C. Trung Quốc Liên lần lượt đặt quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
D. Liên chế tạo thành công bom nguyên tử.
Câu 18: Báo Thanh niên tác phẩm Đường Kách mệnh đã trang bị cho các cán bộ của Hội Việt Nam
cách mạng thanh niên
A. luận đấu tranh giai cấp. B. tưởng dân chủ sản.
C. luận cách mạng giải phóng dân tộc. D. luận Mác nin.
Câu 19: Chiến dịch tấn công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống
thực dân Pháp (1945-1954)
A. Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950.
B. Chiến dịch Thượng Lào năm 1954.
C. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947.
D. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.
Câu 20: Phong trào yêu nước cách mạng Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1914 điểm mới
so với phong trào yêu nước trước đó?
A. Do giai cấp sản mới ra đời lãnh đạo. B. Do giai cấp công nhân mới ra đời lãnh đạo.
C. Gắn cứu nước với canh tân đất nước. D. Sử dụng hình thức đấu tranh trang.
Câu 21: Để tránh tình trạng phải đối phó cùng một lúc với nhiều kẻ thù, ngày 3-3-1946, Ban Thường vụ
Trung ương Đảng đã họp chọn giải pháp
A. “hòa để tiến”. B. đánh đuổi Pháp.
C. “kháng chiến kiến quốc”. D. đánh Pháp, đuổi Trung Hoa Dân quốc.
Câu 22: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đã dẫn đến sự chuyển biến trong
hội Việt Nam?
A. đời sống nhân dân không sự chuyển biến.
B. Xuất hiện thêm giai cấp công nhân tầng lớp sản, tiểu sản.
C. Xuất hiện thêm giai cấp công nhân.
D. thêm nhiều công trình kiến trúc mới.
Câu 23: Hiệp ước Ba-li (2 - 1976) đã
A. phê duyệt việc phát triển thành viên của tổ chức ASEAN.
B. nêu mục tiêu thành lập của tổ chức ASEAN.
C. quyết định chuyển chiến lược kinh tế từ hướng nội sang hướng ngoại.
D. xác định những nguyên tắc bản trong quan hệ giữa các nước ASEAN.
Câu 24: Sự khác nhau bản giữa Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên Việt Nam Quốc dân đảng
A. hình thức đấu tranh. B. khuynh hướng cách mạng.
C. địa bàn hoạt động. D. thành phần tham gia.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 1 trường THPT Chuyên Hùng Vương

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 1 trường THPT Chuyên Hùng Vương để bạn đọc cùng tham khảo. Đây là tài liệu giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức, chuẩn bị thật tốt cho kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 1 trường THPT Chuyên Hùng Vương được biên soạn theo dạng đề thi trắc nghiệm. Đề thi được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 1 trường THPT Chuyên Hùng Vương. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của đề thi rồi đúng không ạ? Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn Ngữ văn lớp 12, Địa lý lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 398
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử

    Xem thêm