Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 2 trường THPT Trần Phú, Vĩnh Phúc

Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT TRẦN P
ĐỀ THI KSCL LẦN 2 NĂM HỌC 2021-2022
MÔN: LỊCH SỬ 12
Thời gian làm bài: 50 phút, không k thời gian giao đề
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi 05 trang)
đề 412
Câu 1: Sự kiện lịch sử nào sau đây diễn ra trong phong trào n tộc dân chủ từ năm 1925-1930 Việt
Nam?
A. Thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông. B. thành lập Công hội đỏ.
C.
Thành lập đội tự vệ đỏ.
D.
Thành lập Liên hiệp các dân tộc thuộc địa.
Câu 2: Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929), thực dân Pháp đầu nhiều
vốn nhất vào ngành nào sau đây?
A. Ngoại thương B. Công nghiệp nhẹ. C. Công nghiệp nặng. D. Nông nghiệp.
Câu 3: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp nh Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (5-1941) quyết
định thay tên các Hội phản đế thành
A. Hội cứu quốc. B. Cứu quốc quân. C. Giải phóng quân. D. Vệ quốc đoàn.
Câu 4:
Một nội dung trong chiến lược “Cam kết mở rộng” của những m 90 của thế kỉ XX
A. đàn áp phong trào giải phóng dân tộc.
B. ngăn chặn, tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa hội.
C.
tăng ờng khôi phục phát triển sức mạnh kinh tế.
D. khống chế, chi phối các nước đồng minh phụ thuộc.
Câu 5:
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-
1941) đã khắc phục hạn chế của Luận cương chính trị tháng 10-1930 qua việc xác định
A.
nhiệm vụ giải phóng dân tộc phải giải quyết trong phạm vi toàn Đông ơng.
B. giải phóng n tộc nhiệm vụ duy nhất của cách mạng sản dân quyền.
C. lực lượng tham gia cách mạng giai cấp công nhân giai cấp nông dân.
D.
sử dụng bạo lực cách mạng để đánh đổ ách thống trị của đế quốc phong kiến.
Câu 6: Nội dung nào sau đây thuộc bối cảnh lịch sử của phong trào dân chủ 1936-1939 Việt Nam?
A.
Kinh tế Việt Nam trên đà phục hồi phát triển.
B. Chính quyền thực dân Pháp thi hành chính sách khủng bố.
C. Nhân dân Đông Dương chịu hai tầng áp bức của Nhật Pháp.
D.
Cuộc chiến tranh thế giới th hai bùng nổ lan rộng.
Câu 7: Nội dung nào sau đây không đúng khi đánh giá về phong trào ch mạng 1936 1939 Việt
Nam?
A. cuộc vận động dân chủ rộng rãi, thu hút đông đảo quần chúng nhân n tham gia.
B.
Mục tiêu đòi tự do dân chủ, cơm áo hoà bình tính sách lược.
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
C. Nhiệm vụ chiến lược chống đế quốc phong kiến.
D.
hình thức đấu tranh phong phú, quyết liệt, không ảo tưởng vào kẻ thù của dân tộc.
Câu 8: Trong năm đầu sau khi thành lập, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không thuận lợi
bản nào sau đây?
A. Chính phủ liên hiệp kháng chiến được thành lập.
B.
Đảng chủ tịch Hồ Chí Minh sáng suốt lãnh đạo.
C. Phong trào giải phóng dân tộc dâng cao nhiều nước thuộc địa.
D. Hệ thống hội chủ nghĩa đang hình thành.
Câu 9:
Nội dung nào sau đây không phải nguyên nhân dẫn đến sự phát triển kinh tế của Tây Âu giai
đoạn 1950-1973?
A.
Áp dụng những thành tựu của cách mạng khoa học thuật.
B. Các tập đoàn tư bản sức sản xuất lớn, cạnh tranh hiệu quả.
C. Hợp tác có hiệu quả trong khuôn khổ Cộng đồng châu Âu.
D.
Vai trò quản lí, điều tiết của nhà nước đối với nền kinh tế.
Câu 10: Tổ chức nào dưới đây không phải quan chính của tổ chức Liên hợp quốc?
A.
Ban thư ký.
B.
Hội đồng quản thác.
C. Tổ chức y tế thế giới. D. Đại hội đồng.
Câu 11:
Một trong những nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt của nhân dân Việt Nam trong giai đoạn 1939-
1945 đấu tranh chống
A. phong kiến đầu hàng. B. chế độ phản động thuộc địa.
C.
đế quốc phong kiến.
D.
đế quốc tay sai.
Câu 12: Trong cuộc cách mạng khoa học - thuật hiện đại, mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ
A.
tiến bộ công nghệ.
B.
nghiên cứu khoa học.
C. tiến bộ thuật. D. nhu cầu của đời sống.
Câu 13: Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên đã thực hiện những kế hoạch
dài hạn nhằm mục tiêu nào sau đây?
A. Củng cố vị thế cường quốc đứng số một thế giới về mọi mặt.
B.
Phá thế độc quyền vũ khí nguyên tử của phương Tây.
C. Hoàn thành nhanh chóng công cuộc khôi phục kinh tế.
D.
Xây dựng sở vật chất-kĩ thuật của chủ nghĩa hội.
Câu 14: Nội dung nào sau đây đặc điểm của phong trào yêu nước Việt Nam trong những năm 20 của
thế k XX?
A.
Khuynh hướng sản xuất hiện phát triển.
B. Sự phát triển tuần tự từ khuynh hướng sản đến sản.
C.
Khuynh hướng sản đã chiếm được ưu thế tuyệt đối.
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
D. Khuynh hướng sản chiếm ưu thế tuyệt đối.
Câu 15:
Sự kiện lịch sử nào sau đây tạo ra s phân chia đối lập về kinh tế chính trị giữa Đông Âu xã
hội chủ nghĩa Tây Âu bản chủ nghĩa?
A.
Kế hoạch Mácsan.
B. Sự ra đời của Natô Vácsava.
C.
Hội đồng ơng trợ kinh tế (SEV) được thành lập.
D. Thông điệp của tổng thống Truman.
Câu 16: Trong giai đoạn 1950-1973, thời phi thực dân hóa” trên phạm vi thế giới được đánh dấu
bằng
A. Trung Quốc thu hồi chủ quyền với Hồng Kông Ma Cao.
B.
đế quốc Mĩ thất bại trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam.
C. nhiều thuộc địa của Anh, Pháp, Hà Lan tuyên bố độc lập.
D. chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự hai cực Ianta sụp đổ.
Câu 17:
Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây ảnh ởng đến cách mạng Việt Nam thời 1919-1930?
A. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc. B. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.
C.
Thế lực phát xít lên cầm quyền Đức.
D.
Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.
Câu 18: luận giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc được truyền vào Việt Nam trong những
năm 1921-1929 điểm khác biệt nào sau đây so với chủ trương cứu nước của các phu đầu thế kỉ
XX?
A. Giành độc lập gắn với khôi phục chế độ quân chủ.
B.
Cách mạng giải phóng dân tộc sự nghiệp đoàn kết của toàn dân.
C. Gắn vấn đề dân tộc với dân chủ, dân quyền.
D.
Gắn vấn đề dân tộc với nâng cao dân trí.
Câu 19: Trong cao trào kháng Nhật cứu nước (1945), khẩu hiệu nào sau đây đã đáp ứng nguyện vọng
của các tầng lớp nhân dân?
A.
Giảm tô, giảm thuế, chia lại ruộng đất.
B.
Tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình.
C. Cách mạng ruộng đất. D. Phá kho thóc, giải quyết nạn đói.
Câu 20:
Việc xác định con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc chịu nh hưởng sâu sắc từ Cách
mạng tháng ời Nga năm 1917, trước hết cuộc cách mạng này
A.
giải phóng hoàn toàn giai cấp công nhân nông dân.
B. lật đổ được sự thống trị của sản phong kiến.
C. giải phóng các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga.
D.
cuộc cách mạng sản đầu tiên trên thế giới.
Câu 21: Hiệp ước Patơnốt (1884) được kết giữa triều đình nhà Nguyễn với thực dân Pháp mốc
đánh dấu
A. thực dân Pháp n bản hoàn thành công cuộc bình định Việt Nam.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 2 trường THPT Trần Phú, Vĩnh Phúc

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 2 trường THPT Trần Phú, Vĩnh Phúc để bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để ôn tập thật tốt cho kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 2 trường THPT Trần Phú, Vĩnh Phúc được biên soạn theo cấu trúc đề thi trắc nghiệm. Đề thi được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Nội dung kiến thức nằm trong chương trình học lớp 12.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 2 trường THPT Trần Phú, Vĩnh Phúc. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của bài viết rồi đúng không ạ? Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Sử lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn Ngữ văn lớp 12, Địa lý lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 1.918
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử

Xem thêm