Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 2 trường THPT Hồ Nghinh, Quảng Nam

đề 001 Trang 1/5
SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 2
TRƯỜNG THPT HỒ NGHINH NĂM HỌC 2021 2022
Bài thi: KHOA HỌC HỘI
(Đề gồm 04 trang) Môn thi thành phần: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề.
Họ, tên học sinh: ...........................................................................................
Số báo danh:.................................................................................................
Câu 1. Thắng lợi đó “mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta một trong những trang chói lọi
nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng ch mạng trí tuệ
con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công đại thế kỷ XX, một sự kiện tầm
quan trọng quốc tế to lớn tính thời đại sâu sắc”. Nhận định trên nhắc đến thắng lợi nào
trong lịch sử dân tộc Việt Nam?
A. Thắng lợi trong Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.
B. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 1954).
C. Thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 1975).
D. Thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945 và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.
Câu 2. “Kế hoạch Mácsan” (6/1947) của Mĩ còn tên gọi khác
A. “Kế hoạch phục hưng châu Âu”. B. “Kế hoạch phát triển châu Âu”.
C. “Kế hoạch i thiết châu Âu”. D. “Kế hoạch khôi phục châu Âu”.
Câu 3. Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam đã hoàn toàn chuyển sang giai
đoạn tự giác?
A. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (1930).
B. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên được thành lập (6/1925)
C. Sự ra đời của Đông Dương cộng sản Đảng (6/1929).
D. Cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8/1925).
Câu 4. Năm 1961, Liên đã đạt thành tựu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật?
A. Chế tạo thành công bom nguyên tử. B. Phóng thành công tên lửa đạn đạo.
C. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo. D. Phóng tàu trụ bay vòng quanh Trái Đất.
Câu 5. Trong năm đầu sau cuộc kháng chiến chống cứu nước, nhiệm v cấp thiết nhất của
cách mạng Việt Nam
A. hoàn thành thống nhất đất ớc về mặt nh thổ.
B. hoàn thành thống nhất đất ớc về mặt nhà nước.
C. thành lập chính quyền những vùng mới giải phóng.
D. khôi phục phát triển kinh tế - hội hai miền.
Câu 6. Điều kiện quyết định nhất để Việt Nam Lào giành được độc lập năm 1945
A. quân Đồng minh chưa vào Đông Nam Á giải giáp quân đội Nhật.
B. sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương.
C. phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.
D. các nước Đồng minh giúp đỡ để giải phóng.
Câu 7. Nhờ cuộc cách mạng nào Ấn Độ đã tự túc được lương thực từ giữa những năm 70
của thế kỷ XX?
A. “Cách mạng trắng”. B. “Cách mạng nhung”.
C. “Cách mạng xanh” D. “Cách mạng chất xám”.
Câu 8. Điểm khác của Nhật Bản so với các ớc trong việc đẩy nhanh sự phát triển khoa học
kỹ thuật từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
A. mua bằng phát minh sáng chế của nước ngoài.
B. đi sâu vào các ngành công nghiệp dân dụng.
C. xây dựng nhiều công trình hiện đại trên mặt dưới đáy biển.
đề: 001
đề 001 Trang 2/5
D. coi trọng, phát triển mạnh nền giáo dục quốc dân.
Câu 9. Sự kiện nào đánh dấu sự khởi sắc”của tổ chức ASEAN?
A. Tuyên bố thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 1967.
B. Thành lập tổ chức Liên minh sự tiến bộ năm 1961.
C. Hiệp ước thân thiện và hợp tác (Hiệp ước Bali) tháng 02/1976.
D. Bản Hiến chương ASEAN được kết năm 2007.
Câu 10. Sự kiện nào sau đây đánh dấu bước ngoặt đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam?
A. Cuộc kháng chiến chống cứu nước thắng lợi.
B. Đảng cộng sản Việt Nam thành lập m 1930.
C. Cách mạng tháng Tám 1945 thành công.
D. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi.
Câu 11. Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại diễn ra theo trình tự nào sau đây?
A. Sản xuất khoa học kỹ thuật. B. Sản xuất– kỹ thuật khoa học.
C. Kỹ thuật khoa học sản xuất. D. Khoa học kỹ thuật sản xuất.
Câu 12. Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam
A. Tìm ra con đường cứu ớc đúng đắn cho dân tộc.
B. thống nhất c tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam.
C. chuẩn bị về tưởng, chính tr cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
D. chuẩn bị điều kiện về tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 13. Đặc điểm bao trùm của phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam từ năm 1919 đến đầu
năm 1930
A. khuynh hướng sản chiếm ưu thế tuyệt đối nhờ kinh nghiệm từ khuynh hướng sản.
B. sau thất bại của khuynh ớng sản, khuynh hướng vô sản phát triển mạnh.
C. khuynh hướng sản khuynh hướng sản cùng phát triển trong phong trào yêu ớc.
D. phát triển tuần tự từ khuynh hướng sản chuyển sang khuynh hướng sản.
Câu 14. Thắng lợi nào của ta đã làm p sản ớc đầu âm mưu “Đánh nhanh thắng nhanh”của
thực dân Pháp?
A. chiến dịch Biên giới thu-đông năm 1950.
B. chiến dịch Việt Bắc thu-đông năm 1947.
C. cuộc chiến đấu tại các đô thị phía Bắc tuyến 16.
D. chiến dịch Điện Biên Ph năm 1954.
Câu 15. Điều khoản nào trong Hiệp định Pari m 1973 ý nghĩa quyết định đối với sự phát
triển của ch mạng miền Nam Việt Nam?
A. Các bên thừa nhận thực tế miền Nam Việt Nam hai chính quyền.
B. Hoa rút hết quân đội của nh quân c nước đông minh, hủy bỏ c căn cứ quân sự.
C. Nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của họ.
D. Hoa cam kết chấm dứt mọi hoạt động quân sự chống phá miền Bắc Việt Nam.
Câu 16. Trước khi lên đường sang thăm Pháp năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn nhân
Huỳnh Thúc Kháng, lúc này phải “dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Cái bất biến đây ?
A. Không vi phạm chủ quyền. B. Đảm bảo phân hóa kẻ thù.
C. Cứng rắn về sách lược. D. Giữ vững độc lập dân tộc.
Câu 17. Chiến thắng Ấp Bắc (1/1963) và chiến thắng Vạn Tường(8/1965) của quân dân miền
Nam, chứng tỏ
A. khả năng đánh thắng các chiến lược chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mỹ.
B. Mỹ đã thất bại trong âm u biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới.
C. đây những thắng lợi mang tính bước ngoặt của cách mạng miền Nam.
D. sự phát triển vượt bậc của lực lượng cách mạng Việt Nam.
Câu 18. Cuộc khủng hoảng kinh tế Việt Nam trong những năm1929-1933 bắt đầu từ ngành
nào?
A. Nông nghiệp. B. Thủ công nghiệp.
C. Công nghiệp. D. Thương nghiệp.
đề 001 Trang 3/5
Câu 19. Một trong những xu thế của quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh mà Việt Nam đã vận
dụng để phát triển kinh tế hiện nay
A. hợp tác với các nước đang phát triển. B. hợp tác với các nước phát triển.
C. hợp tác với các nước trong khu vực. D. cùng hợp c để phát triển.
Câu 20. Giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam được c định trong ơng lĩnh chính trị đầu
tiên của Đảng là
A. nông dân. B. công nhân.
C. tiểu sản. D. sản dân tộc.
Câu 21. Điểm mới của Hội nghị lần 8 (5-1941) so với Hội nghị lần 6(11-1939) của Ban chấp
hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương
A. đề cao nhiệm vụ giải phóng n tộc, chống đế quốc phong kiến.
B. thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi chống đế quốc.
C. tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, thực hiện giảm tô, giảm thuế.
D. giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương.
Câu 22. Hiệp định bộ (06/3/1946) thắng lợi ngoại giao đầu tiên của nhân n ta, thông
qua đó
A. Pháp công nhận Việt Nam quốc gia độc lập.
B. Pháp công nhận các quyền n tộc bản của Việt Nam.
C. Pháp công nhận toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
D. Pháp công nhận Việt Nam một quốc gia t do.
Câu 23. Lực lượng hăng hái, đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế
giới thứ nhất
A. nông dân. B. tiểu sản. C. công nhân. D. sản dân tộc.
Câu 24. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai Đông Dương (1919 1929), thực dân
Pháp đầu vốn nhiều nhất o ngành kinh tế nào?
A. Công nghiệp. B. Thủ công nghiệp. C. Nông nghiệp. D. Thương nghiệp.
Câu 25. Chiến dịch chủ động tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc
kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)
A. Tây Bắc thu đông năm 1952. B. Việt Bắc thu đông năm 1947.
C. Biên giới thu đông năm 1950. D. Hòa Bình đông - xuân 1951-1952.
Câu 26. Đường lối chung của Đảng cộng sản Trung Quốc trong thời kỳ cải cách mở cửa từ m
1978 lấy nội dung nào làm trọng tâm?
A. Xây dựng hệ thống chính trị. B. Kiên trì 4 nguyên tắc bản.
C. Phát triển kinh tế. D. Xây dựng nền kinh tế thị trường.
Câu 27. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, yêu cầu bức thiết nhất của giai cấp nông dân Việt
Nam
A. hòa bình. B. các quyền dân chủ. C. độc lập dân tộc. D. ruộng đất.
Câu 28. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) đã xác định ch mạng
miền Nam vai trò
A. quyết định đối với sự phát triển của cách mạng cả nước.
B. quyết định đối với sự nghiệp thống nhất đất ớc.
C. đặc biệt quan trọng trong cuộc kháng chiến miền Nam.
D. quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam.
Câu 29. Thắng lợi ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc Tổng tuyển cử Quốc hội khóa I
(06/01/1946) nước ta
A. tạo nên sức mạnh của chính quyền để chống giặc ngoại m.
B. phá tan âm mưu chia rẽ khối đoàn kết dân tộc của k thù.
C. thể hiện tinh thần yêu ớc khối đoàn kết toàn dân.
D. thể hiện tính pháp của ớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Câu 30. Trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, Mỹ đã sử dụng thủ đoạn mới trong lĩnh
vực

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 2 trường THPT Hồ Nghinh, Quảng Nam

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 2 trường THPT Hồ Nghinh, Quảng Nam vừa được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để ôn tập thật tốt cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 2 trường THPT Hồ Nghinh, Quảng Nam được biên soạn theo cấu trúc đề thi trắc nghiệm, giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Đề được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo.

VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 2 trường THPT Hồ Nghinh, Quảng Nam. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung đề thi rồi đúng không ạ? Hi vọng qua bài viết bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn Địa lý lớp 12, Ngữ văn lớp 12...

Đánh giá bài viết
18 3.856
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc gia môn Lịch sử

    Xem thêm