Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán lần 2 trường THPT Hồ Nghinh, Quảng Nam

Trang
1
/
9
- Mã đề 101
SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM
TRƯỜNG THPT HỒ NGHINH
THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT– NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN: TOÁN. LẦN 2
Thời gian làm bài : 90 Phút; (Đề 50 câu)
(Đề 6 trang)
Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ...................
đề 101
Câu 1: Cho hình trụ bán kính đáy
r
chiều cao h . Diện tích xung quanhcủa khối trụ đã cho
bằng
A.
2
3
h r
. B.
rh
. C.
2 rh
. D.
2
.h r
Câu 2: Cho hình nón có bán kính đáy
r
và có chiều cao h . Thể tích của khối nón đã cho bằng
A.
rh
. B.
2
.h r
C.
2
3
h r
. D.
2 rh
.
Câu 3: Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
.
A.
4y
. B.
3x
. C.
4x
. D.
3y
.
Câu 4: Trong không gian
Oxyz
, cho biểu diễn của vectơ
a
qua các vectơ đơn vị
2 3a i j k
. Tọa
độ của vectơ
a
A.
1;2; 3
. B.
1; 3;2
. C.
2; 3;1
. D.
2;1; 3
.
Câu 5: Cho
,x
y
là hai số thực dương và
,m
n
là hai số thực tùy ý. Đẳng thức nào sau đây là sai?
A.
n
n
m m
x x
. B.
. .
n
n n
x y x y
. C.
.
m n m n
x x x
. D.
.
n
m m n
x x
.
Câu 6: Tập xác định của hàm số
1
5
1y x
là:
A.
1;
. B.
1;
. C.
. D.
0;
.
Câu 7: Cho hàm số
y f x
liên tục trên đoạn
;a b
. Gọi
D
là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
y f x
, trục hoành và hai đường thẳng
x a
,
x b
a b
. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi
quay
D
quanh trục hoành được tính theo công thức nào sau đây?
A.
2
d
b
a
V f x x
. B.
2
2 d
b
a
V f x x
. C.
2
d
b
a
V f x x
. D.
2 2
d
b
a
V f x x
.
Câu 8: Số cực trị của hàm số
4 2
2 3y x x
A.
2
. B.
3
. C.
0
. D.
1
.
Câu 9: Giá trị của
3
1
log
a
a
với
0a
1a
bằng:
A.
3
. B.
3
. C.
1
3
. D.
1
3
.
Câu 10: Cho hàm số
2 1
1
x
y
x
. Mệnh đề đúng là
A. Hàm số đồng biến trên
.
B. Hàm số đồng biến trên hai khoảng
; 1
1; 
.
C. Hàm số nghịch biến trên hai khoảng
; 1
1; 
.
Trang
2
/
9
- Mã đề 101
D. Hàm số đồng biến trên hai khoảng
; 1
1; 
, nghịch biến trên
1;1
.
Câu 11: Nguyên hàm của hàm số
2
1
3y x x
x
A.
3 2
3
ln
3 2
x x
x C
. B.
3 2
2
3 1
3 2
x x
C
x
. C.
3 2
3
ln
3 2
x x
x C
. D.
3 2
3
ln
3 2
x x
x C
.
Câu 12: Cho hàm số
y f x
liên tục trên đoạn
0;4
có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng?
O
x
y
4
3
2
1
2
A. Hàm số đạt cực tiểu tại
0x
. B. Hàm số đạt cực đại tại
2x
.
C. Hàm số đạt cực tiểu tại
3x
. D. Hàm số đạt cực đại tại
4x
.
Câu 13: Cho hàm số
y f x
,
y g x
liên tục trên
;a b
và số thực
k
tùy ý. Trong các khẳng định
sau, khẳng định nào sai?
A.
d 0
a
a
kf x x
. B.
d d
b a
a b
f x x f x x
.
C.
d d
b b
a a
xf x x x f x x
. D.
d d d
b b b
a a a
f x g x x f x x g x x
.
Câu 14: Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, cho ba điểm
3; 2;3A
,
1;2;5B
,
1;0;1C
.
Tìm toạ độ trọng tâm
G
của tam giác
ABC
?
A.
3;0;1G
. B.
0;0; 1G
. C.
1;0;3G
. D.
1;0;3G
.
Câu 15: Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy
B
và chiều cao
h
A.
1
3
V Bh
. B.
2V Bh
. C.
3V Bh
. D.
V Bh
.
Câu 16: Thể tích của khối hộp chữ nhật có ba kích thước 2; 3; 5 bằng
A. 30. B. 12. C. 10. D. 15.
Câu 17: Tất cả giá trị
x
thỏa mãn bất phương trình
2
log 3 1 3x
là :
A.
3x
. B.
1
3
3
x
. C.
3x
. D.
10
3
x
.
Câu 18: Với
k
n
là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn
k n
, mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
!
! !
k
n
n
A
k n k
. B.
!
!
k
n
n
A
k
. C.
!
!
k
n
n
A
n k
. D.
!
!
k
n
n k
A
n
.
Câu 19: nh đạo hàm của hàm số
2
2
log 1 .y x
A.
2
1
1 ln 2
y
x
. B.
2
1
1
y
x
. C.
2
2
1
x
y
x
. D.
2
2
1 ln 2
x
y
x
.
Câu 20: Khối cầu có bán kính
3R
có thể tích bằng bao nhiêu?
A.
48
. B.
112
. C.
72 .
D.
36
.
Câu 21: Cho
2
0
d 2f x x
0
1
d 1g x x
, khi đó
1
0
2 3 df x g x x
bằng
Trang
3
/
9
- Mã đề 101
A.
4
. B.
1
. C.
7
. D.
2
.
Câu 22: Trong không gian
Oxyz
, mặt phẳng
: 1
1 2 3
x y z
P
. Tìm vectơ pháp tuyến của mp
P
trong
các vectơ sau?
A.
1;2;3
. B.
6;3;2
. C.
2;3;1
. D.
3;1;2
.
Câu 23: Thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng
a
A.
3
3
2
a
. B.
3
6a
C.
3
3
3
a
. D.
3
3
.
4
a
Câu 24: Cho hình lập phương
. ' ' ' 'ABCD A B C D
, 'O O
lần lượt tâm của hình vuông
ABCD
' ' ' 'A B C D
. Góc giữa hai mặt phẳng
( ' )A BD
( )ABCD
bằng
A.
'OA A
B.
'A DA
C.
'A OC
D.
'A OA
Câu 25: Bạn Minh ngồi trên máy bay đi du lịch thế giới vận tốc chuyển động của máy bay
2
3 5 (m/s)v t t
. Tính quãng đường máy bay đi được từ giây thứ
4
đến giây thứ
10
.
A.
246 m
. B.
252 m
. C.
1134 m
. D.
966 m
.
Câu 26: m giá trị lớn nhất của hàm số
3
3 5y x x
trên đoạn
0;2
.
A.
0;2
max 7.y
B.
0;2
max 3.y
C.
0;2
max 0.y
D.
0;2
max 5.y
Câu 27: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau
Tìm
m
để phương trình
2 2020 0f x m
4
nghiệm phân biệt.
A.
4;2 m
. B.
0;2m
. C.
2;2 m
. D.
2;1 m
.
Câu 28: Người ta cần đổ một ống cống thoát nước hình trụ với chiều cao
2m
, độ dày thành ống
10cm
. Đường kính ống là
50cm
. Tính lượng bê tông cần dùng để làm ra ống thoát nước đó?
A.
( )
3
0,5 m
. B.
( )
3
0,12
m
. C.
( )
3
0,045 m
. D.
( )
3
0,08 m
.
Câu 29: Hãy chọn cấp số nhân trong các dãy số được cho sau đây:
A.
1
1
4
n
n
u
. B.
2
1
4
n
u n
C.
2
1
4
n
n
u
. D.
2
4
n
u n
Câu 30: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho mặt cầu
S
:
2 2 2
6 4 8 4 0x y z x y z
.
Tìm tọa độ tâm
I
và tính bán kính
R
của mặt cầu
S
.
A.
3;2; 4I
,
25R
. B.
3;2; 4I
,
5R
.
C.
3; 2;4I
,
25R
. D.
3; 2;4I
,
5R
.
Câu 31: Giá trị cực tiểu của hàm số
3 2
2 5y x x x
A. 9. B. 7. C. 6. D. 5.
Câu 32: Trong không gian
,Oxyz
cho đim
1; 2;3A
. Hình chiếu vuông góc của điểm
A
trên mặt
phẳng
Oyz
là điểm
.M
Tọa độ của điểm
M

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn Toán lần 2 trường THPT Hồ Nghinh, Quảng Nam

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán lần 2 trường THPT Hồ Nghinh, Quảng Nam vừa được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để ôn tập thật tốt cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán lần 2 trường THPT Hồ Nghinh, Quảng Nam được tổng hợp gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán lần 2 trường THPT Hồ Nghinh, Quảng Nam. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của bài học rồi đúng không ạ? Hi vọng qua bài viết bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập thật tốt môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn Ngữ văn lớp 12, Tiếng Anh lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 336
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Xem thêm