Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 1 trường THPT Lê Lợi, Quảng Trị

Trang
1
/
17
- đề 201
SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT LỢI
KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022
Bài thi: KHOA HỌC HỘI
Môn thi thành phần: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài : 50 Phút;(không kể thời gian phát đề)
(Đề 4 trang, 40 câu)
Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ...................
đề 201
Câu 1: Thực n Pháp tiến nh khai thác thuộc địa lần thứ hai Đông Dương vào thời đim nào?
A. Trưc c c Hồ ra đi m đưng cứu ớc m 1911.
B. Sau khi khởi nghĩa Hương Khê tht bại m 1896.
C. Sau khi triều Nguyễn đầu ng Pháp năm 1884.
D. Sau khi Chiến tranh thế gii th nht kết thúc m 1918.
Câu 2: Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây ảnh ởng đến ch mạng Việt Nam trong thời 1919
1930)?
A. Quốc tế Cộng sản được thành lập. B. Mĩ phát động Chiến tranh lạnh.
C. Định ước Henxinki được kết. D. Hội ngh cxai khai mc Pháp.
Câu 3: Theo quyết định của Hội ngh Ianta (2-1945) quân đội Liên chiếm đóng khu vực o sau đây?
A. Các nước Tây Âu. B. c c Đông Âu.
C. Áo và Phần Lan. D. Đông y Đức.
Câu 4: ch mạng min Nam Vit Nam chuyển t thế gi n lực ng sang thế tiến ng ý nghĩa
của thắng lợi o ới đây?
A. Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương kết.
B. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.
C. Hiệp định Pari về Việt Nam kí kết.
D. Phong trào “Đồng khởi min Nam.
Câu 5: T chức tiền thân đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU)
A. Cộng đồng than thép châu Âu B. Kế hoạch csan
C. “Cộng đồng c quốc gia độc lập”. D. “Hội đồng đồng tương tr kinh tế
Câu 6: Đại hội đại biểu toàn quốc nào sau đây của Đảng ta, được đánh giá là “Đại hội kháng chiến thắng
lợi”?
A. Đi hi lần th III năm 1960. B. Đại hội lần th II m 1951.
C. Đi hi lần th IV m 1976. D. Đại hi lần th VI m 1986.
Câu 7: Báo Thanh niên tác phẩm Đường Kách mệnh gắn liền với tổ chức nào sau đây?
A. Hội Việt Nam ch mạng Thanh niên.
B. Đông ơng Cộng sản đảng.
C. Việt Nam Quang phc hội.
D. Việt Nam độc lập đồng minh.
Câu 8: Chính quyền Xô viết Nghệ - nh được thành lập từ trong phong trào ch mạng nào Việt Nam?
A. Phong trào Đông du đầu thế kỉ XX. B. Phong trào n ch 1936 - 1939.
C. Phong trào Duy n m 1908. D. Phong trào ch mạng 1930 - 1931.
Câu 9: Phong trào Cần Vương cui thế k XIX Vit Nam do ai khi xưng?
A. Hàm Nghi n Thất Thuyết. B. Thái Phiên Trn Cao n.
C. Phan Bội Châu Phan Châu Trinh. D. Duy n m Nghi.
Câu 10: Gii pháp quan trng nht nhm y dựng kin toàn bộ máy chính quyền Việt Nam ngay
sau ch mạng tháng Tám năm 1945 thành ng
A. phát động phong trào “Tun lễ ng
B. tổ chc “Ny đồng m, xóa mù chử.
C. tổ chức tổng tuyển c bầu Quốc hi.
D. thành lập Quân đội Quốc gia Việt Nam.
Câu 11: m 1975, quân dân miền Nam Việt Nam giành được thắng lợi quân sự nào sau đây?
Trang
2
/
17
- đề 201
A. Chiến dịch Điện Biên Ph. B. Chiến dịch Việt Bắc.
C. Chiến dịch “Lam n 719 D. Chiến dịch Tây Nguyên.
Câu 12: Từ thập niên 90 của thế k XX, quốc gia nào sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy n chủ” để can thip
o ng việc nội bộ của nước khác
A. Nga. B. Liên
C. Mĩ. D. Trung Quốc.
Câu 13: Sau cuộc kháng chiến chống Mĩ thắng lợi, nhân n Việt Nam còn phải đương đầu với cuộc đấu
tranh nào sau đây?
A. Đấu tranh chống chiến tranh đặc biệt.
B. Đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam.
C. Đu tranh chống ch nghĩa thc n mi.
D. Đu tranh chống ch nghĩa li khai.
Câu 14: Nhân tố cốt i đưa đến s phát trin thần của nền kinh tế Nhật Bản?
A. Liên minh chặt ch với EU.
B. Coi trng yếu tố con người
C. Hợp tác toàn diện với Việt Nam.
D. Nhập nguyên với giá rẻ t thuộc địa.
Câu 15: Theo Hiến pháp m 1993, quy định th chế Liên bang Nga là
A. hội chủ nghĩa. B. quân ch chuyên chế.
C. quân ch lập hiến. D. tổng thống Liên bang.
Câu 16: Sau Chiến tranh thế giới th hai, quốc gia o châu Phi giành được độc lập từ ch nghĩa thc
n Anh?
A. Hy Lạp.. B. Ai Cp... C. Ucraina. D. Chilê.
Câu 17: Một trong những chiến thắng của quân dân miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến đấu
chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 1968) của
A. Đông Khê (Cao Bằng). B. p Bắc (Mĩ Tho).
C. Vn Tường (Quảng Ngãi). D. Đường 14 (Phước Long).
Câu 18: Sự ra đời của c tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, i chính quốc tế khu vực biểu hiện
của xu thế
A. nht th a. B. liên kết châu lục.
C. toàn cầu a. D. liên minh khu vực.
Câu 19: Hiệp hội c quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập đâu?
A. Hà Nội. B. Singapo.
C. Brunây. D. Thái Lan.
Câu 20: Sự kiện o sau đây diễn ra trong thời Chiến tranh lạnh (19471989)?
A. Tổ chc Hiệp ước Bắc Đại y ơng thành lp.
B. Quan h Việt Nam EU chính thức được thiết lập.
C. Chế đ phân biệt chủng tộc Nam Phi b a bỏ.
D. Trung Quốc thu hồi Hồng Kông Ma Cao.
Câu 21: Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc châu Á, châu Phi Mĩ Latinh từ sau Chiến
tranh thế giới th hai đã
A. thúc đẩy sự nh thành liên kết khu vực.
B. quét ch n của ch nghĩa thực n..
C. góp phần làm tan r trật tự thế giới đa cưc.
D. làm sp đ tng ng hệ thống thuc địa.
Câu 22: Một trong nhng mục tiêu của quân n Việt Nam khi mở chiến dịch Biên giới m 1950
A. mở rộng củng cố n cứ Việt Bắc. B. ngăn cản Pháp mở rộng chiến tranh.
C. buộc ngừng viện trợ cho Pháp. D. tạo điều kiện để giải phóng Bc Lào.
Câu 23: Trong chiến ợc “Việt Nam a chiến tranh (1969 1973) Việt Nam, đã ng th đoạn
đ lp cuộc kháng chiến của nhân n ta?
Trang
3
/
17
- đề 201
A. Phát động chiến tranh đc bit tăng cường o.
B. ng ờng quân Đồng minh đ b vào miền Nam.
C. Kí với Pháp Hiệp định phòng th chung Đông ơng.
D. Thỏa hiệp với Trung Quốc, hòa hoãn với Liên Xô.
Câu 24: Ni dung nào sau đây không phi là mc đích của Pháp khi tiến nh tn ng Vit Bc
m 1947?
A. Tiêu diệt c quan đầu nảo kháng chiến của ta.
B. Khai thông biên giới Vit Nam Trung Quốc.
C. Đánh nhanh, thắng nhanh để kết thúc chiến tranh.
D. Tiêu diệt bộ đội ch lực n c đa Việt Bắc.
Câu 25: Chiến thng trong cuc chiến đu chng chiến c Việt Nam hóa chiến tranh (1969-1973)
của , quân n Vit Nam đã
A. buc chính quyền phải tuyên b phi hóa chiến tranh xâm lược.
B. m thất bại âm u phòng th chung Đông ơng của Pháp và .
C. buc phải quay lại đàm phán và chấp nhận Hiệp định Pari.
D. đánh thắng chiến thuật “thiết xa vận của quân đội i n.
Câu 26: Thắng lợi o của nhân dân Việt Nam trong thế kỉ XX đã góp phần a bỏ hai loại nh ch
nga thực n ch nghĩa thực n mới?
A. Kháng chiến chống Pháp và đấu tranh bảo vệ biên giới y Nam.
B. Kháng chiến chống Mĩ và đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc.
C. Kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống .
D. Cách mạng tháng Tám năm 1945 kháng chiến chống Pháp.
Câu 27: Trong giai đoạn 1939- 1945, tổ chức nào được thành lập Việt Nam?
A. Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
B. Liên minh nhân n Vit Nam, Lào Campuchia.
C. Chính ph m thời Cộng hòa miền Nam Vit Nam.
D. Mặt trận n tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.
Câu 28: Sự kiện nào trên thế giới sau đây có ảnh ng trực tiếp đến thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa
tháng Tám m 1945 Việt Nam?
A. Inđônêxia giành được độc lập. B. Hội ngh Ianta được triu tập.
C. Nhật đầu hàng quân Đồng minh. D. Tổ chức Liên hợp quốc thành lập.
Câu 29: Sự ra đời của t chức nào dưới đây được coi bước chuẩn bị tất yếu có tính quyết định
cho những bước phát triển nhảy vọt trong lịch sử dân tộc Việt Nam?
A. Đng Cộng sản Việt Nam (1930)
B. Trung ương Cục min Nam Việt Nam (1961)
C. Việt Nam Quốc n đảng (1927)
D. Đông Dương Cộng sản liên đoàn (1929)
Câu 30: Giương cao ngọn cờ n chủ, cải cách hội, chủ trương cứu nước bằng việc nâng cao dân
trí, dân quyền của
A. Nguyn Ái Quốc. B. Phan Châu Trinh.
C. Nguyn Thái Học. D. Phan Bội Châu.
Câu 31: Đến m 1920, công lao ln nhất của Nguyễn Ái Quốc đi với lch s n tộc Việt Nam là
A. Vch ra đường lối chiến c gii phóng dân tc.
B. m ra con đường cứu nước đúng đắn.
C. Thành lập ớc Vit Nam n ch Cộng a.
D. Gắn kết ch mạng Việt Nam với thế giới.
Câu 32: Tại sao cuộc kháng chiến chống Pháp và xâm lược (1945–1975) của nhân n Việt
Nam luôn được s đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế?
A. Vì đây là cuộc chiến tranh xâm c, phi nga của ch nghĩa thc dân.
B. Vì cuộc chiến tranh này lớn nhất khu vực châu Á - Thái nh ơng.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 1 trường THPT Lê Lợi, Quảng Trị

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 1 trường THPT Lê Lợi, Quảng Trị vừa được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để ôn tập thật tốt cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 1 trường THPT Lê Lợi, Quảng Trị được biên soạn theo cấu trúc đề thi trắc nghiệm. Bài viết được tổng hợp gồm có 4 mã đề thi, mỗi đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Đề thi có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo.

VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 1 trường THPT Lê Lợi, Quảng Trị. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của đề thi rồi đúng không ạ? Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập thật tốt môn Lịch sử lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn Địa lý lớp 12, Ngữ văn lớp 12...

Đánh giá bài viết
4 1.980
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử

Xem thêm