Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 1 trường THPT Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh

Trang
1
/
33
- đề 001
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TĨNH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN
THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022
Bài thi: Khoa học hội
Môn thi thành phần: lịch sử
Thời gian làm bài : 50 Phút, không kể thời gian phát đề
(Đề có 4 trang
40 câu
)
Họ tên
: ...............................................................
Số báo danh
: ...................
đề 001
u 1: Ba trung m kinh tế i chính lớn nhất thế giới hình thành vào thập niên 70 của thế kỉ XX
A. Mĩ, Trung Quốc, Liên Xô. B. Mĩ, Anh, Pháp.
C. Mĩ, Liên Xô, Nhật Bản. D. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản.
Câu 2: Đặc điểm lớn nhất của cách mạng khoa học - thuật ngày nay
A. mọi phát minh thuật bắt nguồn từ sản xuất.
B. thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
C. khoa học trở thành lực ợng sản xuất trực tiếp.
D. thuật đi trước mở đường cho khoa học.
Câu 3: Sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt, quốc gia nào sau đây thực hiện chiến lược Cam kết
mở rộng” ?
A. Pháp. B. Mĩ. C. Liên Xô. D. Nhật .
Câu 4:
S kin khi đầu cho chính sách chng Liên Xô, gây nên cuộc Chiến tranh lnh s ra đi của
A. “Học thuyết Truman” (1947) B. chiến lược “Cam kết m rộng” .
C. “Kế hoạch Mácsan” (1947) D. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (1949)
Câu 5: Sau Chi
ế
n tranh th
ế
gi
i th
nh
t, l
c
ng h
i nào kh
năng vươn lên n
m ng
n
c
lãnh đ
o cách m
ng Vi
t Nam?
A. Nông dân. B. s
n. C. Công nhân. D. Đ
a ch
.
Câu 6: Tại trường học các cấp được mở Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám, nội dung
phương pháp giáo dục được xác định theo
A. tinh thần dân tộc- dân chủ. B. hướng đơn giản, tinh gọn.
C. hướng hiệu quả, dễ học. D. Tinh thần dân chủ nhân n.
Câu 7: Trong những năm 1949, Liên đã đạt được thành tựu khoa học thuật nào?
A. Phóng tàu trụ không người lái. B. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo.
C. Chế tạo thành công bom nguyên tử. D. Đi đầu trong lĩnh vực điện hạt nhân.
Câu 8: Bản chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau hành động của chúng ta” ( 12/3/1945) đã xác định kẻ
thù chính của nhân dân Đông Dương
A. Thực dân Pháp. B. Phát xít Nhật.
C. Thực dân Pháp tay sai. D. thực dân Pháp phát xít Nhật.
Câu 9: Một trong ba tổ chức cộng sản ra đời Việt Nam năm 1929
A. An Nam Cộng sản Đảng. B. Việt Nam Quốc dân đảng.
C. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. D. Tân Việt Cách mạng Đảng.
Câu 10: Mục tiêu trước mắt của nhân dân Việt Nam trong phong trào dân chủ 1936-1939 là đòi
A. Độc lập, tự do. B. Độc lập dân tộc.
C. Ruộng đất cho dân cày. D. Tự do, dân sinh, dân chủ.
Câu 11: Năm 1919, tại Pháp Nguyễn Ái Quốc đã
A. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
B. Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.
C. Tham dự Đại hội V của tổ chức Quốc tế Cộng sản.
D. Gửi bản yêu sách của nhân dân An Nam tới Hội nghi Véc –xai.
Câu 12: Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản của Việt Nam đầu năm 1930 quyết định thành lập
một đảng duy nhất lấy tên
A. Đảng Lao động Việt Nam. B. Đảng Dân chủ Việt Nam.
C. Đảng Cộng sản Việt Nam. D. Đảng Cộng sản Đông Dương.
Trang
2
/
33
- đề 001
Câu 13: Theo quyết định của Hội nghị Ianta, nước nào sẽ chiếm đóng Nhật Bản sau Chiến tranh thế
giới thứ hai?
A. Trung Quốc. B. Anh. C. Mĩ. D. Liên Xô.
Câu 14: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia o sau đây chống chế độ phân biệt chủng tộc
(Apácthai)?
A. Inđônêxia. B. Nam Phi. C. Lào. D. Cuba.
Câu 15: Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, kẻ thù nào không mặt trên lãnh thổ Việt Nam?
A. Phát xít Nhật. B. Đế quốc Mĩ. C. Quốc dân đảng. D. Thực dân Anh.
Câu 16: Báo Thanh niên quan ngôn luận của tổ chức nào sau đây?
A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. B. Đông Dương Cộng sản Đảng.
C. Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa. D. An Nam Cộng sản Đảng.
Câu 17: Những tỉnh giành chính quyền cuối cùng trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám m 1945
A. Phú Thọ Tiên. B. Tiên Châu Đốc.
C. Tiên Đồng Nai Thượng. D. Nghệ An Tĩnh.
Câu 18: Nhằm đập tan Kế hoạch Nava, B Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã chủ
trương mở chiến dịch
A. Tây Bắc. B. Thượng Lào. C. Điện Biên Phủ. D. Tây Nguyên.
Câu 19: Năm 1945, quốc gia Đông Nam Á nào sau đây tuyên bố độc lập?
A. Cuba. B. Ấn Độ. C. Ai Cập. D. Inđônêxia.
Câu 20: Để giải quyết căn bản nạn đói sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, biện pháp hàng đầu
A. lập gạo cứu đói. B. nhường cơm sẻ áo.
C. tổ chức ngày đồng tâm. D. tăng gia sản xuất.
Câu 21: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của phong trào yêu nước của nhân
dân Việt Nam trong những năm 1885-1896?
A. Gây khó khăn cho Pháp trong quá trình bình định đất nước ta.
B. Buộc thực dân Pháp nhượng bộ phong trào đấu tranh của quần chúng.
C. Để lại bài học kinh nghiệm quý báu cho phong trào yêu nước giai đoạn sau.
D. Thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí quyết thắng của nhân dân ta.
Câu 22: Học thuyết Phucưđa (1977) của Nhật Bản chủ trương củng cố mối quan hệ với các nước
A. Đông Nam Á B. Tây Âu. C. Châu Á D. Latinh.
Câu 23: Trong bước 1 của kế hoạch Nava, thực dân Pháp đề ra kế hoạch tiến công chiến lược
A. Trung Bộ Nam Bộ. B. Trung Bộ Nam Đông ơng.
C. Bắc Bộ Bắc Đông Dương. D. Bắc Bộ Trung Bộ.
Câu 24: Tháng 6 năm 1950, Đảng Chính phủ Việt Nam dân chủ Cộng hòa quyết định mở chiến
dịch Biên giới nhằm
A. nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
B. phân tán binh lực của thực n Pháp Bắc Bộ.
C. mở rộng củng cổ căn cứ Việt Bắc.
D. phá tan cuc tấn công a đông của giặc Pháp.
Câu 25: Ngay sau khi cuộc kháng chiến chống kết thúc thắng lợi, nhân dân Campuchia phải tiếp
tục thực hiện nhiệm vụ o?
A. Hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc. B. Đấu tranh chống lại lực lượng Khơ-me đỏ.
C. Bước đầu xây dựng chế độ mới. D. Tiến hành cải cách ruộng đất trong cả nước.
Câu 26: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp đã đánh thuế nặng ng hóa
nước ngoài muốn
A. độc quyền chiếm thị trường Việt Nam Đông ơng.
B. tạo sự cạnh tranh hàng hóa các nước nhập vào Đông Dương.
C. tạo điều kiện cho thương nghiệp Đông Dương phát triển.
D. cản trở sự xâm nhập của hàng hóa ớc ngoài.
Trang
3
/
33
- đề 001
Câu 27: Ch trương cứu nước của Phan Châu Trinh đầu thế kỉ XX Việt Nam không nội dung o?
A. Dựa vào Pháp đánh đổ ngôi vua chế độ phong kiến lạc hậu.
B. Đánh đuổi giặc Pháp, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc.
C. Đề cao cải cách, duy tân nhằm nâng cao dân trí.
D. Chấn hưng thực thực nghiệp, lập hội kinh doanh, phát triển kinh tế.
Câu 28: Phong trào đấu tranh Ngh - nh được đánh giá đỉnh cao của phong trào 1930 -1931
A. cuộc diễn tập đầu tiên cho Cách mạng tháng Tám.
B. hình thành khối liên minh công nông.
C. thành lập chính quyền viết.
D. khẳng định đường lối lãnh đạo của Đảng.
Câu 29: Lí luận giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc tác động nào sau đây đối với lịch sử
Việt Nam trong những m 20 của thế kỉ XX?
A. Chấm dứt khuynh hướng cứu nước theo con đường cách mạng sản.
B. Chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu ớc đầu thế kỉ XX.
C. Tạo sở hình thành phong trào n tộc theo khuynh hướng cách mạng sản.
D. Đánh dấu lịch sử Việt Nam đã lựa chọn con đường cách mạng sản.
Câu 30: Trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939- 1945), sự kiện nào sau đây nh ởng trực
tiếp đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám(1945) Việt Nam?
A. Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh. B. Phát xít Đức tấn ng Ba Lan.
C. Phát xít Đức tấn công Liên Xô. D. Phát xít Nhật nhảy vào Đông Dương.
Câu 31: Ý nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của chiến dịch Biên giới thu đông 1950 của
nhân dân Việt Nam?
A. Khai thông con đường liên lạc với các nước hội chủ nghĩa.
B. Tạo điều kiện để đưa cả nước ớc vào cuộc kháng chiến lâu dài.
C. Giành thế chủ động trên chiến trường chính Bắc bộ.
D. Mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến.
Câu 32: Tính chất dân ch của c viết Nghệ An Tĩnh (1930-1931) biểu hiện qua một
trong những hoạt động nào sau đây?
A. Thành lập chính quyền cách mạng của dân, do dân dân.
B. Xóa bỏ quyền chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ phong kiến.
C. Thực hiện chính sách đảm bảo về quyền lợi chính trị cho nhân dân.
D. Xóa bỏ các giai cấp bóc lột, đưa công ng lên nắm chính quyền.
Câu 33: Khuynh hướng cách mạng sản ngày càng thắng thế trong phong trào dân tộc dân chủ
Việt Nam cuối những năm 20 của thế kỉ XX
A. đã đặt ra yêu cầu giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp.
B. đã giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
C. đã thu hút sản tham gia đấu tranh giải phóng dân tộc.
D. phong trào công nhân, nông dân đã phát triển tự giác.
Câu 34: Nhận định nào sau đây đúng về cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1945
- 1954) Việt Nam?
A. Tiến công địch mọi lúc, mọi nơi, kết hợp mặt trận chính diện vùng sau ng địch.
B. Đấu tranh chính trị đóng vai trò quyết định ngay từ khởi đầu cho đến kết thúc chiến tranh.
C. Phương châm kháng chiến đánh nhanh thắng nhanh, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng.
D. Chiến trường của cuộc kháng chiến được phân tuyến một cách ràng giữa ta và địch.
Câu 35: Điểm tương đồng của phong trào 1930-1931 cao trào kháng Nhật cứu nước (từ tháng 3
đến giữa tháng 8/1945) Việt Nam
A. đề ra những mục tiêu hình thức đấu tranh mới.
B. tạo ra những điều kiện chủ quan cho Tổng khởi nghĩa.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 1 trường THPT Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 1 trường THPT Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh vừa được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Hi vọng qua bài viết bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để ôn tập cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 1 trường THPT Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh được tổng hợp gồm có 8 mã đề thi, mỗi đề gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Đề thi có đáp án chi tiết kèm theo. Nội dung đề thi được tổng hợp nội dung kiến thức trong chương trình học lớp 12.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 1 trường THPT Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức có trong đề thi rồi đúng không ạ? Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Địa lý lớp 12, Ngữ văn lớp 12...

Đánh giá bài viết
7 7.408
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử

Xem thêm