Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn GDCD lần 1 trường THPT Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh

Trang
1
/4 - đề 001
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TĨNH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN
- TĨNH
KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022
Bài thi : KHOA HỌC HỘI
Môn thi: GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Thời gian làm bài : 50 Phút; (Đề 40 câu)
(Đề 4 trang)
Họ tên
: ...............................................................
Số báo danh
: ...................
đề 001
.
Câu 81: Các n tộc trên lãnh thổ Việt Nam đều có đại biểu của mình trong hệ thống các cơ quan
quyền lực nhà nước thể hiện quyền bình đẳng trong lĩnh vực
A. kinh tế. B. chính trị. C. kinh doanh. D. lao động.
Câu 82: Vi phạm hành chính hành vi vi phạm pháp luật mức độ nguy hiểm thấp n tội phạm,
xâm phạm các
A. quy tắc quản của nhà nước. B. quy tắc kỉ luật lao động.
C. nguyên tắc quản hành chính. D. quy tắc quản hội.
Câu 83: Các nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những pháp
luật quy định phải làm
A. tuân thủ pháp luật. B. thi hành pháp luật.
C. áp dụng pháp luật. D. sử dụng pháp luật.
Câu 84: Theo quy định của pháp luật, quan thẩm quyền được thu giữ thư tín, điện thoi, điện
tín khi
A. thống bưu phẩm đã giao. B. cần chứng cứ để điều tra vụ án.
C. kiểm tra hóa đơn dịch vụ. D. đính chính thông tin nhân.
Câu 85: Người vi phạm pháp luật, gây thiệt hại về tài sản ca người khác thì phi chịu trách nhiệm
pháp luật nào dưới đây?
A. Hành chính. B. Dân sự. C. Kỉ luật. D. Hình sự.
Câu 86: Ni dung nào sau đây thể hiện quy định của pháp luật về s bình đẳng của công dân trong
việc thực hiện nghĩa vụ trước Nhà ớc và hội?
A. Từ chối di sản thừa kế. B. Tham gia quản lí hội.
C. Nộp thuế đầy đủ theo quy định. D. Thỏa n tất cả nhu cầu.
Câu 87: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng trong hôn nhân gia đình không thể hiện
việc vợ chồng cùng
A. định đoạt khối tài sản chung. B. che giấu hành vi bạo lực.
C. lựa chọn nơi trú. D. giúp đỡ nhau cùng phát triển.
Câu 88: Công dân nghĩa vụ kinh doanh đúng ngành, ngh ghi trong giấy chứng nhận đăng
kinh doanh một trong những nội dung bản của pháp luật về
A. điều phối nhân lực B. phát triển kinh tế.
C. cứu trợ hội. D. bảo lưu nguồn vốn.
Câu 89: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?
A. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. B. Tổ chức hội nghị khách hàng.
C. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo. D. Tham gia bảo hiểm nhân thọ.
Câu 90: Đặc trưng nào của pháp luật ranh giới để phân biệt pháp luật với các loại quy phạm
hội khác?
A. Tính quyền lực, bắt buộc chung. B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
C. Tính quy phạm phổ biến. D. Tính xác định chặt ch về nội dung.
Câu 91: Việc chính quyền u gọi người n tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn
mới là đảm bảo quyền tham gia quản lý nhà nước xã hội phạm vi
Trang
2
/4 - đề 001
A. quốc gia. B. lãnh thổ. C. sở. D. cả nước.
Câu 92: Sự thỏa thuận giữa người lao động người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều
kiện lao động, quyền nghĩa vụ của mi bên trong quan h lao động đề cập đến nội dung của
khái niệm nào dưới đây?
A. Hợp đồng kinh tế. B. Hợp đồng kinh doanh.
C. Hợp đồng làm việc. D. Hợp đồng lao động.
Câu 93: Công dân hành vi bịa đặt để h uy n người khác xâm phạm đến quyền được pháp
luật bảo hộ về
A. danh dự, nhân phẩm. B. tự do thân thể.
C. tính mạng, sức khoẻ. D. năng lực thể chất.
Câu 94: quan đại biểu nhân dân nào cao nhất?
A. Quốc hội. B. Ủy ban nhân dân.
C. Ủy ban mặt trận tổ quốc. D. Hội đồng nhân dân.
Câu 95: Hàng hóa những giá trị o sau đây?
A. Giá trị sử dụng. B. Giá trị, giá trị sử dng.
C. Giá trị, giá trị trao đổi. D. Giá trị trao đổi, giá trị thng dư.
Câu 96: Trong quá trình bầu cử hội đồng nhân dân c cấp, cử tri được độc lập lựa chọn người
trong danh sách ứng cử viên thực hiện nguyên tắc bầu cử nào sau đây?
A. Trung gian. B. Được ủy quyền. C. Bỏ phiếu kín. D. Gián tiếp.
Câu 97: Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền học không hạn chế của công dân?
A. Học thay người đại diện. B. Học từ thấp lên cao.
C. Học khi được chỉ định. D. Học theo sự ủy quyền.
Câu 98: Đối tượng lao động được phân thành mấy loại?
A. 4 loi. B. 3 loại. C. 5 loại. D. 2 loi.
Câu 99: Hình thức thực hin pháp luật nào dưới đây s tham gia của quan, công chức nhà
nước thẩm quyền?
A. Sử dụng pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật.
C. Áp dụng pháp luật. D. Thi hành pháp luật.
Câu 100: Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào ới đây?
A. Tự do nghiên cứu khoa học, thuật. B. mức sống đầy đủ về vật chất.
C. Bình đẳng về hội tìm việc làm. D. Lựa chọn nh thức học phù hợp.
.Câu 101: Theo quy định của pháp luật, công dân sử dụng pháp luật khi thực hiện hành vi o sau
đây?
A. Khai báo thông tin y tế. B. Đi đăng kiểm đúng quy định.
C. Sử dụng văn bằng giả. D. Đề nghị thay đổi nơi bầu cử.
Câu 102: Theo quy định của pháp luật, hành vi đánh người y thương tích vi phạm quyền được
pháp luật tự do bản nào dưới đây của công dân?
A. Bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. B. Bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
C. Bất khả xâm phạm về thân thể. D. Tự do về thân thể của công dân.
Câu 103: Trường X thường xuyên bổ sung nhiều loại sách trong thư viện để phục vụ nhu cầu học
tập của học sinh. Trường X đã tạo điều kiện để các em ởng quyền được phát triển nội dung o
dưới đây?
A. Được cung cấp thông tin. B. Bảo trợ quyền tác giả.
C. Nhận chế độ ưu đãi. D. Hưởng dịch vụ truyền thông.
Câu 104: Đâu không phải công trình tôn giáo?
A. Nhà thờ Đức Bà. B. Chùa Một Cột.
C. Tòa thánh Tây Ninh. D. Văn miếu Quốc Tử Giám.
Câu 105: Theo quy định của pháp luật, công dân hành vi đánh người gây thương tích bao nhiêu
Trang
3
/4 - đề 001
% trở lên thì bị truy cứu hình sự?
A. 11%. B. 13%. C. 14%. D. 12%.
Câu 106: Anh P trồng rau sạch bán ly tiền mua dụng cụ học tp cho con. Trong trường hp này,
tiền tệ thể hiện chức ng nào sau đây?
A. Phương tiện lưu thông. B. Thước đo giá trị.
C. Phương tiện thanh toán. D. Phương tiện cất trữ.
Câu 107: Theo quy định của pháp luật, công n có thể thực hiện quyền tố cáo trong trưng hợp
nào sau đây?
A. Phát hiện người từ vùng dịch v trốn ch li. B. Bị buộc thôi việc không do.
C. Nhận tiền công khác với thỏa thuận. D. Phải khai tài sản nhân.
Câu 108: Câu tục ngữ Thương trường như chiến trưng” phản ánh quy lut kinh tế o dưới đây?
A. Quy luật cnh tranh. B. Quy luật cung cầu.
C. Quy luật lưu thông tiền tệ. D. Quy luật g trị.
Câu 109: Vào ngày bầu cử, gia đình V việc phải đi ăn cỗ xa. V đã sang nhờ R hàng xóm đi bỏ
phiếu giúp cả nhà. Hành vi này đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào ới đây?
A. Bỏ phiếu kín. B. Trực tiếp. C. Bình đẳng. D. Phổ thông.
Câu 110: Theo quy định của pháp luật, quan n nước có thẩm quyền đưc khám xét chỗ của
công dân khi căn cứ khẳng định chỗ của người đó
A. cất trữ hàng hóa tiêu dùng. B. người trốn khỏi khu ch ly.
C. tội phạm ln trốn. D. hồ thế chấp tài sản riêng.
.Câu 111: Trong thời gian làm việc tại nhà do dịch Covid, đến hạn phải nộp các mẫu thiết kế thời
trang do công ty giao, nên khi được chị Q gửi mail nh p ý về một số mẫu quần áo do chị mới
thiết kế, anh D đã tự ý sao chép o máy tính, sau đó chỉnh sửa một số chi tiết rồi nộp cho chị K
trưởng phòng. Thấy các mẫu thiết kế đẹp, chị K đã bí mật nhờ anh V bạn mình liên hệ bán cho
T giám đốc công ty Y. Phát hiện sự việc, chị Q đã làm đơn tố o. Những ai dưới đây không vi
phạm quyền sáng tạo của công dân?
A. Anh D ch K. B. Chị Q, chị K T.
C. Anh D, chị K anh V. D. Chị Q, anh V T.
Câu 112: Gia đình ông Q bị Ch tịch UBND huyện ra quyết định phá dỡ công trình đang xây dựng.
Khi cho rằng quyết định trên trái pháp luật, xâm phm đến quyn lợi ích hợp pháp của nh,
gia đình ông Q cần chọn cách giải quyết nào dưới đây theo đúng quy định pháp luật?
A. Làm đơn nộp tiền . B. Làm đơn tố cáo.
C. Kiên quyết chống đối. D. Làm đơn khiếu nại.
Câu 113: Cục thông tin truyn thông đã quyết định xử phạt việc chị T đã hành vi đăng tải lên
trang nhân những thông tin trái với thuần phong mỹ tục, nh hưởng nghiêm trọng tới nhận thức
nh vi của trẻ nhỏ. Việc làm của cc thông tin truyền thông thể hiện đặc trưng nào dưới đây
của pháp luật?
A. Tính chặt chẽ về nh thức. B. Tính kỉ luật nghiêm minh.
C. Tính quyền lực bắt buộc chung. D. Tính quy phạm phổ biến.
Câu 114: Tại cuộc họp bàn về việc xây dựng đường liên thôn của xã, chị M không n thành ý kiến
của chị K đề cử chị S làm tổ trưởng t giám sát. Tuy nhiên, chị S vẫn được bầu m tổ trưởng sau
đó giới thiệu người thân của mình vào tổ này n bị Q quyết liệt phản đối. Khi đó, ông N chủ tọa
cuộc họp yêu cầu Q dừng phát biểu khiến bực tức rủ chị M bỏ họp ra về. Những ai dưới đây
đã thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước hội?
A. Chị K, chị S, chị M Q. B. Chị K, chị M ông N.
C. Ông N, chị M chị S. D. Chị K, Q, ông N chị M.
Câu 115: Anh P chị H yêu nhau, mẹ của anh P thì ng hộ nhưng ông Q cha của anh P lại nhất
quyết không đồng ý lí do ch H người không theo đạo thiên chúa. Bà V mẹ của ch H rất

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn GDCD lần 1 trường THPT Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn GDCD lần 1 trường THPT Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh để bạn đọc cùng tham khảo. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để ôn tập tốt hơn cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn GDCD lần 1 trường THPT Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh được tổng hợp gồm có 8 mã đề thi. Mỗi đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Đề có đáp án kèm theo.

VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn GDCD lần 1 trường THPT Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính có trong đề thi rồi đúng không ạ? Mong rằng qua bài viết bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn GDCD lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn Toán lớp 12, Ngữ văn lớp 12...

Đánh giá bài viết
2 2.377
Sắp xếp theo

Thi THPT Quốc Gia môn GDCD

Xem thêm